Unit 10: Space Travel

  -  

Soạn Anh lớp 9 Unit 10 A Closer Look 1 giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các thắc mắc tiếng Anh phần 1→6 trang 49, 50 để chuẩn bị bài học Space Travel trước khi đến lớp.

Bạn đang xem: Unit 10: space travel

Giải bài xích tập Unit 10 lớp 9 A Closer Look 1 được biên soạn bám sát theo SGK giờ Anh lớp 9 chương trình mới. Thông qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, trau dồi tài năng để học xuất sắc tiếng Anh 9. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết bài biên soạn Unit 10 A Closer Look 1 lớp 9, mời chúng ta cùng theo dõi và sở hữu tài liệu trên đây.


Câu 1

1. Fill the gaps with the verbs provided. Modify the verb if necessary.

(Điền vào những khoảng trống với phần đa động từ được mang lại sẵn. Sửa đổi rượu cồn từ nếu yêu cầu thiết.)

land orbit train experience launch

1. It takes 365.256 days for Earth lớn _________ the Sun.

2. Have you ever _________ weightlessness?

3. The spacecraft was _________ last week.

4. In năm trước a robot named Philae, part of the Rosetta mission, successfully _________ on a comet.

5. Would you like to be _________ khổng lồ become an astronaut?

Gợi ý đáp án

1. Orbit2. Experienced3. Launched
4. Landed5. Trained

Câu 2


2. Choose a word/phrase in the box to lớn fill each blank.

(Chọn một từ, nhiều từ vào khung để điền vào mỗi khoảng chừng trống.)

a flight suit spacewalks operate good health parabolic flights

HOW ASTRONAUTS ARE TRAINED

Anyone can apply to train as an astronaut as long as they have a bachelor"s degree in science, mathematics or engineering, experience as a jet pilot, & are in (1) ________. If they get accepted, there are several phases of training. The first phase requires them khổng lồ pass a swimming thử nghiệm in (2) ________. They take (3) ________ that produce weightlessness. They also learn about various spaceship systems. In the second phase, they are trained to lớn (4) ________ spacecraft systems and khuyễn mãi giảm giá with emergencies. The training often takes place in a water tank laboratory so that trainees become familiar with crew activities in simulated microgravity in order to perform (5) ________.

Gợi ý đáp án

1. Good health

2. A flight suit

3. Parabolic flights

4. Operate

5. Spacewalks

HOW ASTRONAUTS ARE TRAINED

Anyone can apply khổng lồ train as an astronaut as long as they have a bachelor"s degree in science, mathematics or engineering, experience as a jet pilot, & are in (1) good health. If they get accepted, there are several phases of training. The first phase requires them to pass a swimming kiểm tra in (2) a flight suit. They take (3) parabolic flights that produce weightlessness. They also learn about various spaceship systems. In the second phase, they are trained to (4) operate spacecraft systems and giảm giá khuyến mãi with emergencies. The training often takes place in a water tank laboratory so that trainees become familiar with crew activities in simulated microgravity in order khổng lồ perform (5) spacewalks.

Câu 3


Câu 4

4. Trò chơi (Trò chơi)

Which planet of our solar system is described in each sentence? Guess planets and write their names.

(Hành tinh như thế nào trong hệ phương diện trời được biểu đạt trong mỗi câu? Đoán cùng viết tên của những hành tinh đó?)

1. This planet is the second brightest object in our night sky. Only the moon is brighter.

_________

2. Nearest khổng lồ the Sun, this planet is extremely hot during the daytime & extremely cold at night.

_________

3. The largest planet in our solar system that has more gravity than Earth & many storms.

_________

4. This planet has a surface of red dirt và rocks, và there are signs of ancient floods on it.

_________

5. This dark, cold planet is the farthest from the Sun and takes almost 165 Earth years khổng lồ orbit the Sun.

_________

6. This is the only planet in our solar system that is known to have life.

_________

7. Called ‘The Jewel of the Solar System", this is the only planet whose beautiful rings can be seen from Earth with a telescope. The day Saturday was named after this planet.

_________

8. The atmospheric temperature of this ‘ice giant" planet can be as low as -224°C, the coldest temperature of any planet.

_________

Gợi ý đáp án

1. Venus2. Mercury3. Jupiter4. Mars
5. Neptune6. Earth7. Saturn8. Uranus

1. This planet is the second brightest object in night sky. Only the moon is brighter.

(Hành tinh này là đồ gia dụng thể sáng vật dụng hai trong bầu trời về đêm. Chỉ có mặt trăng sáng sủa hơn)

=> Venus (sao Kim)

2.

Xem thêm: Từ Đồng Nghĩa, Trái Nghĩa Với Cộng Đồng Là Gì? Cùng Nghĩa Với Cộng Đồng

Nearest khổng lồ the Sun, this planet is extremely hot during the daytime & extremely cold at night.

(Gần khía cạnh trời nhất, địa cầu này rất cực kỳ nóng về ban ngày và cực lạnh về đêm.)

=> Mercury (sao Thủy)

3. The largest planet in our solar system that has more gravity than Earth, and many storms.

(Hành tinh lớn nhất trong hệ phương diện trời có nhiều trọng lực rộng Trái khu đất và các bão.)

=> đời jupiter (sao Mộc)

4. This planet has a surface of red dirt và rocks & there are signs of ancient floods on it.

(Hành tinh này có bề mặt phủ bui đỏ và đá và có những dấu hiệu của đàn lụt trường đoản cú xa xưa.)

=> Mars (sao Hỏa)

5. This dark, cold planet is the farthest from the Sun & takes almost 165 Earth years khổng lồ orbit the Sun.

(Hành tinh lạnh và về tối này xa phương diện trời nhất với mất 165 năm trái khu đất để xoay quanh Mặt trời.)

=> Neptune (sao Hải Vương)

6. This is the only planet in our solar system that known to have life.

(Đây là trái đất duy tuyệt nhất trong hệ khía cạnh trời theo thông tin được biết là tất cả sự sống.)

=> Earth (Trái Đất)

7. Called "The Jewel of the Solar System", this is only planet whose beautiful rings can be seen from Earth with a telescope. The day Saturday was named after this planet.

(Được gọi là " trang sức quý của hệ phương diện trời", đây là hành tinh tốt nhất mà các cái vóng dễ thương của nó rất có thể được nhận thấy từ trái đất bằng kính thiên văn. Ngày đồ vật bảy được lấy tên sau toàn cầu này.)

=> Saturn (sao Thổ)

8. The atmospheric temperature of this "ice giant" planet can be as low as -224°C, the coldest temperature of any planet.

(Nhiệt độ bầu không khí của khối băng to con này hoàn toàn có thể thấp xuống âm 224 °C, nhiệt độ lạnh tốt nhất của bất cứ hành tinh nào)

=> Uranus (sao Thiên Vương)


Câu 5

5. Practise saying the statements và short dialogues, then listen lớn the recording and check your pronunciation.

(Thực hành nói đầy đủ câu sau và các đoạn thoại ngắn, kế tiếp nghe băng thu thanh và chất vấn phát âm.)

1. – Wow, your backpack is heavy!

– Well, I didn’t put much in it. Just two T-shirts, one pair of jeans, a telescope, and my rock collection!

2. On his farm, his father used lớn have five horses, four cows, four hens, và one cat.

3. – What bởi vì you think the universe includes?

– I think it includes stars, planets, & galaxies.

4. – Which of the following vì chưng you think can follow the verb launch to khung a phrase?

– I think they are launch a satellite, launch a rocket, and launch a spacecraft.

5. – Can you see anything from there?

– Yes, I can see a small red house, a garden, a bicycle, a lake, and a boat.


Câu 6

6. Work in pairs and ask each other:

(Thực hành theo cặp với hỏi nhau.)

* to danh mục the names of the planets in our solar system.

(liệt kê tên của những hành tinh trong hệ phương diện trời của chúng ta)

* what you did yesterday.

Xem thêm: Viết Bài Viết Số 3 Lớp 9 - Viết Bài Tập Làm Văn Số 3 Lớp 9 Đề 3

(bạn đã làm những gì hôm qua)

Gợi ý đáp án

A: How many planets in our solar system? Can you name it?

B: There are eight: Venus, Mercury, Jupiter, Mars, Neptune, Earth, Saturn, Uranus.

A: What did you vì chưng yesterday?

B: I had a picnic in the park with my sisters & went to lớn the bookstore khổng lồ buy some novels. How about you?