Giải A Closer Look 1 Unit 4 Tiếng Anh 8 Mới

     

Phần a closer look 1 cung cấp cho chính mình học những từ vựng và phương pháp phát âm theo chủ đề phong tục và truyền thống lâu đời của Việt Nam. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng cũng như gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary

1. Match the first halves of the sentences with the second halves.Bạn vẫn xem: giờ đồng hồ anh lớp 8 unit 4 a closer look 1

Nối nửa phần đầu của câu cùng với nửa phần sau của câu.

Bạn đang xem: Giải a closer look 1 unit 4 tiếng anh 8 mới

1 – e2 - d.3 - a.4 - g.5 - b.6 - c.7 - f.

2. Read the full sentences in 1 again và complete the expressions below.

Đọc câu vừa đủ trong phần 1 lần nữa và xong những thành ngữ mặt dưới.

1. It’s the _____ custom ______ for somebody to bởi vì something2. There’s a _____ tradition ______ that + clause3. _____ according ______ khổng lồ tradition, + clause4. Follow the ______ tradition _____ of doing something5. Break _____ with ______ tradition by doing something6. Have the custom ______ of _____ doing something7. There is a custom of _____ doing ______ something

3. Read the following customs và traditions. Make sentences lớn say if you have these in your province area, using any of the expressions in 2. Remember khổng lồ change the verb tense if necessary.

Đọc phần lớn phong tục và truyền thống sau. Sản xuất thành câu nhằm nói rằng chúng còn ở tỉnh em không, sử dụng bất kỳ thành ngữ làm sao trong phần 2. Nhớ biến đổi thì của hễ từ nếu buộc phải thiết.

Xem thêm: Đại Diện Họ Nhà Gái Phát Biểu, Bài Phát Biểu Trao Dâu Của Họ Nhà Gái

According lớn tradition, we have fireworks on New Year’s Eve.My area broke with tradition by not having firecrackers on New Year’s Eve.There’s a tradition in our province of having fireworks on New Year’s Eve.

1. having fireworks on New Year’s Eve2. waiting until the guests finish eating before leaving the dinner table3. touching children’s heads4. decorating the house on special occasions5. women shaking strangers’ hands4. Now complete the following sentences with your own ideas.

4. Ngừng những câu sau với chủ kiến riêng của bạn.

1. It’s the custom in my country that______family eat mooncake on Mid-Auturmn Fesstival________2. We broke with tradition by _______traveling lớn Dalat on Tet holiday________3. There’s a tradition in my family that ______family members gather together on Sunday evening______4. We have the custom of ________visiting pagoda on the first day of the month________5. According khổng lồ tradition, _______people visit relatives on Tet holiday________

5. Complete the words under the pictures with spr or str. Then listen and repeat.

Xem thêm: Lời Bài Chúc Vợ Ngủ Ngon Cho Vợ, Các Ông Chồng Không Nên Bỏ Qua

Pronunciation

Hoàn thành phần đông từ bên dưới những album với /spr/ và /str/. Sau đó nghe với lặp lại. Clusters: /spr/ & /str/

1. __str__aw2. __str__eet3. __spr__ing4. __spr__ay5. A__str__onaut6. Fru__str__ated7. E__spr__esso8. New__spr__int

6. Listen & circle the words with /spr/ và underline the words with /str/. Then say the sentences.

1. In my family, all the traditions of our ancestors are strictly followed.2. The custom of saying hello to strangers has spread through our community.3. In our district, it’s the custom for residents lớn sweep the streets on Saturday mornings.4. That film strip really highlighted our customs and traditions.5. Parents usually want their offspring to lớn follow the family traditions.