Read

     

Ho đưa ra Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 lớn 30 years of age. The Union builds good character, love for the nation, và encourages good citizenship, soft skills và personal fitness.

Bạn đang xem: Read

The Union was founded on March 26, 1931, by the beloved President Ho đưa ra Minh. It had different names over the years. One of its first names was the ‘Vietnam Communist Youth Union’. In December 1976, it was officially named as it is called today: Ho chi Minh Communist Youth Union. However, people normally use the name "The Youth Union" for short.

The Youth Union, together with other youth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, & other similar movements. These activities aim khổng lồ help the young develop their public awareness & form their personality.

Ever since the Union was founded, its aims & principles, established by President Ho chi Minh, have been the guidelines for the young Vietnamese people of today and tomorrow.


bài 1

Task 1. Fill in the missing information. 

(Hãy điền tin tức còn thiếu.)

a) The Youth Union was founded in_______

b) In______ the Youth Union was officially named as it is called today.

c) The Youth Union’s activities aim khổng lồ help the young develop_______

d) Its aims and principles have been_______ for the young Vietnamese people of today and tomorrow.

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:Đoàn bạn teen Cộng sản hồ nước Chí Minh là một tổ chức mang lại thanh niên nước ta từ 15 mang lại 30 tuổi. Đoàn giới trẻ xây dựng cố hệ trẻ em với nhân bí quyết tốt, tình yêu đối với quốc gia, và khuyến khích trở thành fan công dân tốt, có kỹ năng mềm với khỏe mạnh.

Đoàn được thành lập và hoạt động vào ngày 26 tháng 3 năm 1931 bởi quản trị Hồ Chí Minh kính yêu. Đoàn có những tên không giống nhau qua các năm. Giữa những cái tên thứ nhất của Đoàn là: "Đoàn bạn teen Cộng sản Việt Nam". Hồi tháng 12 năm 1976, Đoàn đồng ý được với tên như nó được điện thoại tư vấn ngày nay: Đoàn bạn trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh. Mặc dù nhiên, tín đồ ta thường xuyên sử dụng tên thường gọi tắt là "Đoàn thanh niên".

Đoàn thanh niên, cùng với các tổ chức thanh thiếu thốn niên khác như Đội thiếu thốn niên tiền phong, Hội liên hiệp bạn trẻ Việt Nam, Hội sinh viên vn thường tổ chức các hoạt động xã hội như: giúp đỡ người khuyết tật, có tác dụng sạch môi trường, chiến dịch ngày hè xanh, và những vận động tương tự khác. Các hoạt động này nhằm mục tiêu mục đích hỗ trợ thanh thiếu hụt niên cải cách và phát triển ý thức cộng đồng và ra đời năng lực cá thể cho họ.

Kể từ lúc Đoàn được thành lập, các kim chỉ nam và điều lệ Đoàn, được xây dựng vị Hồ Chí Minh, đã là kim chỉ nam cho những người Việt phái nam trẻ tuổi hôm nay và mai sau.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) The Youth Union was founded in 1931.

Xem thêm: "Tổng Quát" Dàn Ý Bài Nghị Luận Xã Hội Lớp 8, 9,10, 11, 12, Tổng Hợp Dàn Ý Nghị Luận Xã Hội Lớp 8 9 10 11 12

(Đoàn bạn trẻ được thành lập và hoạt động năm 1931.)

b) In 1976 the Youth Union was officially named as it is called today.

(Năm 1976, Đoàn bạn teen được thiết yếu thức được đặt tên như được call ngày nay.)

c) The Youth Union"s activities aim khổng lồ help the young develop their public awareness & form their personality.

(Các hoạt động vui chơi của Đoàn Thanh niên nhằm mục đích giúp thanh niên phát triển nhận thức cộng đồng và hiện ra nhân bí quyết của họ.)

d) Its aims and principles have been the guidelines for the young Vietnamese people of today & tomorrow.

(Mục tiêu và bề ngoài của Đoàn là kim chỉ nam cho hầu như người vn trẻ tuổi lúc này và mai sau.)


bài xích 2

Task 2. Answer. Then write the answers in your exercise book.  

(Trả lời. Kế tiếp viết những câu trả lời vào trong vở bài tập.)

a) At what age can one join the Youth Union?

(Ở lứa tuổi nào hoàn toàn có thể tham gia Đoàn Thanh niên?)

b) When was the Youth Union founded?

(Đoàn tuổi teen được ra đời khi nào?)

c) What is the complete name of the Youth Union?

(Tên đầy gọi tương đối đầy đủ của Đoàn thanh niên là gì?)

d) Can you name some social activities of the Youth Union?

(Em có thể nêu tên một số vận động xã hội của Đoàn giới trẻ không?)

e) What bởi these activities aim lớn help?

(Các chuyển động này nhằm mục đích gì?)

f) Who established the guidelines for the Vietnamese youth?

(Ai là fan xây dựng phương châm cho thanh thiếu thốn niên Việt Nam?)

g) (open question - optional)

What names have the Youth Union had over the years?

((câu hỏi mở - tùy chọn) Những cái brand name mà Đoàn tuổi teen đã có trong số những năm qua?)

Lời giải bỏ ra tiết:

a) From 15 to lớn 30 years of age can join the Youth Union.

(Từ 15 đến 30 tuổi có thể tham gia Đoàn thanh niên.)

b) Union was founded on March 26, 1931.

(Đoàn được thành lập và hoạt động vào ngày 26 tháng 3 năm 1931.)

c) Ho đưa ra Minh Communist Youth Union is the complete name of the Youth Union.

(Đoàn bạn trẻ Cộng sản sài gòn là tên rất đầy đủ của Đoàn Thanh niên.)

d) These are Helping the Handicapped, Cleaning Environment, Green Summer Volunteers Campaign, ...

(Đó là phần đông giúp đỡ cho tất cả những người khuyết tật, làm cho sạch môi trường xung quanh , chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, ...)

e) These activities aim khổng lồ help the young develope their public awareness và form their personality.

(Những chuyển động này nhằm mục đích giúp thanh niên phát triển nhấn thức cộng đồng và hình thành nhân cách.)

f) President Ho đưa ra Minh established the guidelines for the Vietnamese Youth.

Xem thêm: Lịch Vạn Niên Ngày 20 Tháng 4 Năm 2021 Dương Lịch, Ngày 20 Tháng 4 Năm 2021 Dương Lịch

(Chủ tịch hồ Chí Minh là tín đồ xây dựng phương châm cho tuổi teen Việt Nam.)

g) The Youth Union had different names over the years. Its name was "Vietnam Communist Youth Union", "Ho chi Minh Communist Youth Union", ...

(Đoàn Thanh niên có tên gọi không giống nhau một trong những năm qua. Những cái tên sẽ là "Đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam", "Đoàn bạn trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh", ...)