Anh văn 10 unit 3 reading

     

 I know four scientists: Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel, & Alexander Fleming.

Bạn đang xem: Anh văn 10 unit 3 reading

a. Louis Pasteur (1822-1895) was a world famous French chemist & biologist.

b. Michacl Faraday (1791-1867) was an English chemist và physicist.

c. Gregor Johann Mendel( 1822-1884) an Austrian botanist, known as “the Father of Genetics".

d. Alexander Fleming (1881-1955) was an English bacteriologist.

Tạm dịch: 

 Có thể nhắc tên một vài nhà khoa học và lĩnh vực của họ?

=> Tôi biết bốn nhà khoa học: Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel và Alexander Fleming.

a. Louis Pasteur (1822-1895) là 1 nhà hóa học cùng sinh đồ dùng học danh tiếng của Pháp.

b. Michacl Faraday (1791-1867) là một trong những nhà hóa học cùng nhà vật dụng lí fan Anh.

c. Gregor Johann Mendel (1822-1884) là một trong những nhà thực đồ học người Áo, được gọi là "Cha đẻ của dt học".

d. Alexander Fleming (1881-1955) là một trong những nhà vi trùng học tín đồ Anh.

2. Have you ever heard of Marie Curie?

Đáp án gợi ý: Yes. I’ve read some books about her.

Tạm dịch: 

Bạn từng biết đến Marie Curie chưa?

=> Rồi. Tôi từng độc vài ba cuốn sách về bà.

3. What bởi you know about her?

Đáp án gợi ý:

Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867. In 1891, she came to lớn Paris và studied at the Sorbonne, a world famous university in Paris at that time. She married Pierre Curie in 1895. In 1903, Marie received a Ph.D at Sorbonne và she was the first woman professor at the Sorbonne after her husband"s death. She was awarded the Nobel Prize in Chemistry. She died in 1934.

Tạm dịch:

Bạn biết những gì về bà?

=> Marie Curie sinh trên Warsaw, cha Lan, năm 1867. Năm 1891, bà đến Paris và học tại Sorbonne, một trường đại học nổi tiếng thế giới ở Paris vào thời khắc đó. Bà kết bạn với Pierre Curie năm 1895. Năm 1903, Marie dấn bằng ts tại Sorbonne và bà là gs nữ thứ nhất tại Sorbonne sau chết choc của ông chồng bà. Bà đã làm được trao giải Nobel Hóa học. Bà mất năm 1934.

WHILE YOU READ (Trong lúc đọc) 

Read the passage, and then vị the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, sau đỏ làm bài bác tập tiếp theo.)

Click tại đây để nghe:


Marie Curie was bom in Warsaw on November 7th, 1867. She received general education in local schools & some scientific training from her father.

As a brilliant and mature student, Marie harboured the dream of a scientific career, which was impossible for a woman at that time. Lớn save money for a study tour abroad, she had to work as a private tutor, and her studies were interrupted.

Finally in 1891, Marie, with very little money to live on, went to Paris to lớn realise her dream at the Sorbonne. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard. She earned a degree in Physics with Hying colours, và went on lớn take another degree in Mathematics. She met Pierre Curie in the School of Physics in 1894 and a year later they got married. From then on, they worked together on their research. In 1903, Marie became the first woman to receive a PhD from the Sorbonne.


After the tragic death of Pierre Curie in 1906, she took up the position which her husband had obtained at the Sorbonne. Thus, she was the first woman in France to lớn be a university professor. Soon after, she was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium. But her real joy was ‘‘easing human suffering”. The founding of the Radium Institute in 1914 made her humanitarian wish come true.

Dịch bài bác đọc:

Marie Curie sinh sinh sống Warsaw vào ngày 7 tháng 11 năm 1867. Bà nhận ra nền giáo dục và đào tạo phổ thông ở những trường địa phương với sự rèn luyện về công nghệ từ fan cha.

Là một sv lỗi lạc với trưởng thành, bà ấp ủ giấc mơ có tác dụng một nghề về khoa học, điều này không thể được đến một đàn bà vào thời của bà. Để dành riêng tiền cho chuyến du học tập ở nước ngoài, bà buộc phải làm gia sư dạy kèm riêng và việc học của bà bị gián đoạn.

Cuối cùng vào khoảng thời gian 1891, cùng với số liền rất ít để sống. Marie mang đến Pa-ri để tiến hành giấc mơ của bản thân mình tại Đại học tập Sorbonne. Dù điều kiện sống cực nhọc khăn, bà thao tác vô cùng cần cù. Bà dành được một văn bởi Vật lý cùng với điểm không hề nhỏ và liên tiếp một văn bởi nữa về Toán học. Bà gặp mặt Pierre Curie sinh hoạt Trường vật dụng lý năm 1894 cùng năm kế tiếp họ cưới nhau. Từ đó trở đi, họ thao tác làm việc chung cùng nhau trong các bước nghiên cứu. Năm 1903, Marie đổi mới người thanh nữ đầu tiên nhấn bằng tiến sỹ ở Đại học Sorbonne.

Sau mẫu chết bi đát của Pierre Curie năm 1906, bà đảm đương vị trí ck bà đã đạt được ở Sorbonne. Như vậy bà là phụ nữ đầu tiên là giáo sư đại học ở Pháp. Chẳng bao thọ sau đó, bà được nhận Giải Nobel chất hóa học về khẳng định trọng lượng nguyên tử của chất Ra-đi. Nhưng thú vui thật sự của bà là "làm sút đi đau khổ của nhỏ người". Việc thành lập và hoạt động Viện Ra-đi năm 1914 làm cho giấc mơ nhân đạo của bà đổi mới sự thật.

Task 1: Match the words or phrases in A with iheir meanings in B.

(Ghép gần như từ hay các từ sinh sống A với nghĩa của chúng ở B.)

A

B

1. With flying colours

2. Determine

3. Mature

4. Ease

5. Harbour

a. Having a fully developed mind

b. Keep in the mind

c. Very well, with a very high mark/grade

d. Make less severe

e. Find out exactly by making calculations

Hướng dẫn giải:

1 - c ; 2 - e ; 3 - a ; 4 - b; 5 - d 

Tạm dịch:

1. with flying colours: rất tốt, với số điểm cao

2. determine: tìm hiểu thiết yếu xác bằng phương pháp tính toán

3. mature: có một trung tâm trí cách tân và phát triển đầy đủ

4. ease: ghi nhớ trong đầu

5. harbour: làm ít nghiêm trọng hơn

Task 2: Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information.

(Xác định gần như câu nói này đúng (T) hay sai (F). Sửa lại câu sai).

 TF
1.Marie went to school in Warsaw.  
2. Her dream was to become a private tutor.  
3. At the Sorbonne, she studied very well.  
4. She married Pierre Curie in 1894.

Xem thêm: Cách Chia Sẻ Wifi Trên Điện Thoại Đơn Giản, Hiệu Quả, Cách Phát Wifi Trên Điện Thoại Android

  
5. She was the first woman professor at the Sorbonne.  

Hướng dẫn giải:

 TF
1.Marie went khổng lồ school in Warsaw. x 
2. Her dream was lớn become a private tutor.  x
3. At the Sorbonne, she studied very well. x 
4. She married Pierre Curie in 1894.  x
5. She was the first woman professor at the Sorbonne. x 

Tạm dịch:

 ĐúngSai
1. Marie tới trường ở Warsaw.  x
2. Ước mơ của bà là biến hóa một gia sư riêng.  x
3. Tại Sorbonne, bà học rất tốt. x 
4. Bà thành hôn với Pierre Curie năm 1894.  x
5. Bà là giáo sư nữ trước tiên tại Sorbonne.  x 

Sửa câu sai:

2. Her dream was khổng lồ become a private tutor.

⟶ Her dream was khổng lồ become a scientist.

4. She married Pierre Curie in 1894.

⟶ She married Pierre Curie in 1985.

Task 3: Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi).

1. When & where was Marie Curie born?

2. What kind of student was she?

3. Why did she work as a private tutor?

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?

5. Was the prize her real joy? Why/Why not?

Hướng dẫn giải:

1. When và where was Marie Curie born?

=> Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867.

Tạm dịch:

Marie Curie sinh ra khi nào và ngơi nghỉ đâu?

=> Marie Curie sinh tại Warsaw, ba Lan, năm 1867.

2. What kind of student was she?

=> She was a brilliant và mature student.

Tạm dịch:

Bà là sinh viên phong cách gì?

=> Bà là một trong những sinh viên xuất sắc và trưởng thành.

3. Why did she work as a private tutor?

=> She worked as a private tutor to earn money for her study abroad.

Tạm dịch:

Tại sao bà làm việc như một giáo viên riêng?

=> Bà thao tác làm việc như một thầy giáo riêng để kiếm chi phí cho việc học tập ở nước ngoài.

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?

=> She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium.

Tạm dịch:

Bà được trao giải Nobel chất hóa học về dòng gì?

=> Bà được trao giải Nobel chất hóa học về việc xác minh trọng lượng nguyên tử của radium.

5. Was the prize her real joy? Why/why not?

=> No. It wasn’t. Her real joy was “easing human suffering”.

Tạm dịch:

 Đó gồm phải là thú vui thực sự của bà? vì sao / lý do không?

=> Không. Niềm vui thực sự của bà là “xoa vơi nỗi đau của nhỏ người”.

AFTER YOU READ (Sau khi đọc)

Work in groups. Below are five adjectives we may use lớn describe Marie Curie. Find the evidence from the passage to prove each of them.

(Làm vấn đề theo nhóm. Dưới đấy là năm tính từ chúng ta cỏ thể dùng để làm mô tả Marie Curie. Tìm những hội chứng cứ từ đoạn văn để chứng tỏ từng từ vào chúng.)

strong-willed

ambitious

hard-working

intelligent

humane

Hướng dẫn giải: 

- strong-willed: With a little money lớn live on, Marie Curie came to lớn Paris khổng lồ realize her dream. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

- ambitious: Marie harboured the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

- hard-working: In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard; to lớn save money for a study tour abroad, she worked as a private tutor; she earned a Physics degree... & went on to take another degree in Mathematics

- intelligent: As a brilliant & mature student; she earned a Physics degree with flying colours; the first woman to receive a Ph.D from the Sorbonne; the first woman university professor in France; awarded a Nobel Prize in Chemistry.

- humane: her real joy was “casing human suffering”.

Tạm dịch: 

- mạnh khỏe mẽ: với một ít tiền để sống, Marie Curie đang đi tới Paris để triển khai ước mơ của mình. Tuy vậy điều kiện sống cạnh tranh khăn, bà đã làm việc cực kì chăm chỉ. 

- đầy tham vọng: Marie nuôi chăm sóc giấc mơ về một sự nghiệp khoa học cơ mà không thể giành cho một người đàn bà vào thời khắc đó.

Xem thêm: Stt Về Cuộc Sống Vui Vẻ, Hạnh Phúc Và Hài Hước Nhất, 99 Stt Vui Vẻ Yêu Đời Ngắn Để Đăng Facebook

- thao tác làm việc chăm chỉ: mặc dù điều khiếu nại sống khó khăn, bà đã có tác dụng việc rất là chăm chỉ; để tiết kiệm ngân sách tiền cho câu hỏi học tập sống nước ngoài, bà thao tác như một thầy giáo riêng; bà dìm được bởi Cử nhân trang bị lý ... Và liên tiếp lấy bởi Cử nhân Toán học

- thông minh: là 1 sinh viên xuất sắc và trưởng thành; bà nhấn được bằng Vật lý với điểm cao; người phụ nữ đầu tiên nhận bằng tiến sĩ từ Sorbonne; giáo sư đại học nữ trước tiên ở Pháp; được trao giải Nobel Hóa học.