Bài 29 Trang 54 Sgk Toán 9 Tập 2

     

Nếu (x_1,x_2) là nhì nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Chú ý: Trước tiên phải kiểm tra đk là phương trình đã cho bao gồm nghiệm tốt không, nếu không có nghiệm thì quanh đó được tổng cùng tích 2 nghiệm đó.

Bạn đang xem: Bài 29 trang 54 sgk toán 9 tập 2

Lời giải bỏ ra tiết:

Phương trình (4x^2 + m 2x m - m 5 m = m 0) có nghiệm bởi (a = 4, c = -5) trái vết nhau bắt buộc phương trình luôn có 2 nghiệm. Yêu cầu theo hệ thức Vi-ét ta có

(displaystylex_1 + x_2 = m - 1 over 2;x_1x_2 = - 5 over 4)


LG b

(9x^2- m 12x m + m 4 m = m 0)

Phương pháp giải:

Nếu (x_1,x_2) là nhị nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Chú ý: Trước tiên đề xuất kiểm tra điều kiện là phương trình đã cho có nghiệm giỏi không, nếu không tồn tại nghiệm thì ko kể được tổng và tích 2 nghiệm đó.

Xem thêm:

Lời giải bỏ ra tiết:

Phương trình (9x^2- m 12x m + m 4 m = m 0) có (Delta" = 36 - 36 = 0). Phương trình tất cả nghiệm kép. đề xuất theo hệ thức Vi-ét ta có

(displaystylex_1 + x_2 = 12 over 9 = 4 over 3;x_1x_2 = 4 over 9)


LG c

(5x^2 + m x m + m 2 m = m 0)

Phương pháp giải:

Nếu (x_1,x_2) là nhị nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Chú ý: Trước tiên nên kiểm tra điều kiện là phương trình đã cho bao gồm nghiệm tuyệt không, nếu không có nghiệm thì bên cạnh được tổng và tích 2 nghiệm đó.

Xem thêm: Cắt Tóc Ngắn Ngang Vai Cho Mặt Tròn Đẹp Bất Chấp Sốt Rần 2022

Lời giải bỏ ra tiết:

Phương trình (5x^2 + m x m + m 2 m = m 0) có

(Delta =) (1^2 - m 4 m . m 5 m . m 2 m = m - 39 m (159x^2- m 2x m - m 1 m = m 0)

Phương pháp giải:

Nếu (x_1,x_2) là hai nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Chú ý: Trước tiên buộc phải kiểm tra điều kiện là phương trình đã cho bao gồm nghiệm tốt không, nếu không có nghiệm thì ngoài được tổng và tích 2 nghiệm đó.

Lời giải đưa ra tiết:

Phương trình (159x^2- m 2x m - m 1 m = m 0) có nhì nghiệm minh bạch vì (a) cùng (c) trái dấu đề xuất theo hệ thức Vi-ét ta có

(displaystylex_1 + x_2 = m 2 over 159;x_1x_2 = - 1 over 159)

tandk.com.vn*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp theo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp tandk.com.vn
Cảm ơn chúng ta đã thực hiện tandk.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?