Bài 6 Trang 140 Sgk Toán 10

     

Trên con đường tròn lượng giác gốc (A), khẳng định các điểm (M) khác nhau, hiểu được cung (AM) bao gồm số đo tương xứng là (trong kia (k) là một trong những nguyên tuỳ ý)


LG a

(kπ);

Phương pháp giải:

+) Vẽ lên đường tròn lượng giác.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 140 sgk toán 10

Chú ý: Cung có số đo dạng (alpha + frack2pi n) thì sẽ sở hữu (n) điểm biểu diễn trên phố tròn lượng giác.

Lời giải đưa ra tiết:

*

+) (k = 0 Rightarrow sdAM = 0) ( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

+) (k = 1 Rightarrow sdAM = pi ) ( Rightarrow M equiv M_1left( - 1;0 ight))

Vậy ta có 2 điểm (A,M_1) như hình vẽ.

Cách khác:

Nếu k = 2n +1 (n ∈ Z) (thì kπ = (2n + 1)π = 2nπ + π bắt buộc M ≡ (M_1(-1;0))

Nếu k = 2n (n ∈ Z) thì kπ = 2nπ phải M ≡ A(1;0)

Vậy ta có các điểm (M_1(-1; 0), A(1; 0))


LG b

(displaystyle kpi over 2);

Phương pháp giải:

+) Vẽ xuất phát tròn lượng giác.

Xem thêm: Soạn Bài Lựa Chọn Trật Tự Từ Trong Câu Luyện Tập ) (Chi Tiết)

Lời giải đưa ra tiết:

*

+) (k = 0 Rightarrow sdAM = 0) ( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

+) (k = 1 Rightarrow sdAM = dfracpi 2) ( Rightarrow M equiv M_1left( 0;1 ight))

+) (k = 2 Rightarrow sdAM = dfrac2pi 2 = pi ) ( Rightarrow M equiv M_2left( - 1;0 ight))

+) (k = 3 Rightarrow sdAM = dfrac3pi 2) ( Rightarrow M equiv M_3left( 0; - 1 ight))

Vậy ta có 4 điểm như hình vẽ.

Cách khác:

Nếu (k = 4m) thì (k.dfracpi 2 = 4m.dfracpi 2) ( = 2mpi )

( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

Nếu (k = 4m + 1) thì (k.dfracpi 2 = left( 4m + 1 ight).dfracpi 2) ( = 2mpi + dfracpi 2)

( Rightarrow M equiv M_1left( 0;1 ight))

Nếu (k = 4m + 2) thì (k.dfracpi 2 = left( 4m + 2 ight).dfracpi 2) ( = 2mpi + pi )

( Rightarrow M equiv M_2left( - 1;0 ight))

Nếu (k = 4m + 3) thì (k.dfracpi 2 = left( 4m + 3 ight).dfracpi 2) ( = 2mpi + dfrac3pi 2)

( Rightarrow M equiv M_3left( 0; - 1 ight))


LG c

(displaystyle kpi over 3).

Xem thêm: Giải Mã Hiện Tượng Gà Trống Gáy Buổi Tối, Ban Đêm Là Điềm Gì Tốt Hay Xấu?

Phương pháp giải:

+) Vẽ lên đường tròn lượng giác.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

+) (k = 0 Rightarrow sdAM = 0) ( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

+) (k = 1 Rightarrow sdAM = dfracpi 3) ( Rightarrow M equiv M_1left( dfrac12;dfracsqrt 3 2 ight))

+) (k = 2 Rightarrow sdAM = dfrac2pi 3) ( Rightarrow M equiv M_2left( - dfrac12;dfracsqrt 3 2 ight))

+) (k = 3 Rightarrow sdAM = dfrac3pi 3 = pi ) ( Rightarrow M equiv M_3left( - 1;0 ight))

+) (k = 4 Rightarrow sdAM = dfrac4pi 3) ( Rightarrow M equiv M_1left( - dfrac12; - dfracsqrt 3 2 ight))

+) (k = 5 Rightarrow sdAM = dfrac5pi 3) ( Rightarrow M equiv M_5left( dfrac12; - dfracsqrt 3 2 ight))