Bài 65 Trang 29 Sgk Toán 8 Tập 1

     

(<3(x - y)^4 + 2(x - y)^3 - 5(x - y)^2> : (y - x)^2 \=<3(x - y)^4 + 2(x - y)^3 - 5(x - y)^2> : (x - y)^2 \ = (3z^4 + 2z^3 - 5z^2) : (z)^2\ = 3z^2 2z - 5\ extHay,, <3(x - y)^4 + 2(x - y)^3 - 5(x - y)^2> : (y - x)^2\ \ = 3(x - y)^2 +2(x - y) - 5)

Cách 2:

(<3(x - y)^4 + 2(x - y)^3 - 5(x - y)^2> : (y - x)^2)(= <3(x - y)^4 + 2(x - y)^3 - 5(x - y)^2> : <-(x - y)>^2)(= <3(x - y)^4 + 2(x - y)^3 - 5(x - y)^2> : (x - y)^2)(= 3(x - y)^4 : (x - y)^2 + 2(x - y)^3 : (x - y)^2 + <-5(x - y)^2 : (x - y)^2>)(= 3(x - y)^2 + 2(x - y) - 5)
Bạn đang xem: Bài 65 trang 29 sgk toán 8 tập 1

Xem video bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 11: chia đa thức cho đơn thức khác • Giải bài 63 trang 28 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Không làm cho tính chia, hãy... • Giải bài xích 64 trang 28 – SGK Toán lớp 8 tập 1 làm cho tính... • Giải bài xích 65 trang 28 – SGK Toán lớp 8 tập 1 có tác dụng tính chia:(<3(x - y)^4... • Giải bài xích 66 trang 29 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Ai đúng, ai không đúng ?Khi giải...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều - Hình học 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 11: phân tách đa thức cho đơn thức
• Giải bài bác 63 trang 28 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 64 trang 28 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 65 trang 28 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 66 trang 29 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7


Xem thêm: Các Biện Pháp Nghệ Thuật Tu Từ, Các Biện Pháp Tu Từ Và Tác Dụng Của Nó

Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Làm Thơ Lục Bát Về Mẹ Lớp 6 : Tập Làm Một Bài Thơ Lục Bát (3 Mẫu)

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12