Bài tập although despite in spite of

     

Cấu trúc về việc tương phản bao hàm các từ Although, In spite of với Despite được áp dụng khá phổ biển cả trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Trong nội dung bài viết này tandk.com.vn chỉ dẫn các định hướng tổng quát và bài tập về Although In spite of Despite gồm đáp án sẽ giúp bạn thuần thục hơn.Bạn sẽ xem: bài tập về although in spite of despite gồm đáp án

Bài tập về Although In spite of Despite

Lý thuyết

Cấu trúc Although/In spite of/Despite

Although+ S + V, S + V.

Bạn đang xem: Bài tập although despite in spite of

Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Ex: Although phái mạnh wasn’t intelligent, he passed the exam easily.

(Mặc dù Nam ko thông minh, anh ấy sẽ vượt qua bài xích kiểm tra một bí quyết dễ dàng)

➔ Despite of not being intelligent, phái mạnh passed the exam easily.

(Mặc cho dù không thông minh, Nam đã vượt qua bài kiểm tra một giải pháp dễ dàng)


*

Bài tập về Although In spite of Despite

Bài tập

Bài 1: Điền In spite/Despite/Although vào địa điểm trống

1.Salim wnet khổng lồ school alone, ________ she knew that it was very unsafe.

2. They liked their camping holiday, ________ of the rain.

3. ________ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

4. My father decided lớn buy the oto ________ he didn’t really have enough money.

5. _______ she was very sick, she still try to complete this job.

6. ________ his age, he still plays badminton every morning.

7. ________ Land & Mike went lớn university together, they weren’t close friend.

8. We still play football outside _______ of the heavily rain.

9. ________ her illness, she must go to lớn school.

10. Loan knew what he wanted ________ of not understanding anything.

Bài 2: Viết lại câu sao để cho nghĩa không đổi

1.Although his friend was sick, she still went to lớn work yesterday.

➔ __________________________________________________.

2. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

➔ __________________________________________________.

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

➔ __________________________________________________.

4. Although there was the traffic jam, they went to the post office.

➔ __________________________________________________.

5. Despite the fact that Tony learnt very hard, he failed this test.

➔ __________________________________________________.

6. Although my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers khổng lồ the next city.

➔ __________________________________________________.

7. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

➔ __________________________________________________.

8. The film poster is wonderful. I don’t lượt thích to see it.

➔ __________________________________________________.

Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

1.Although being a poor, Binh learnt very well.

2. Although the heavily storm, I still went to school last Monday.

3. Despite Sonay had completed this project, he went lớn sleep.

Xem thêm: Công Viên Bách Thảo - Bài Văn Tả Khu Vui Chơi Giải Trí Mà Em Thích Nhất

4. Despite Minh Anh was thirsty, she didn’t drink much.

5. The flight wasn’t postponed although his foggy.

Bài 4: xong câu dưới chính xác bằng cách sử dụng Although, despite/in spite of.

1.______ the story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I went to lớn see the film ______ feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5.______ the film was gripping, Tom slept from beginning khổng lồ end.

Bài 5: Viết lại câu với although/in spite of/despite

1. She didn’t eat much though she was hungry.

Despite…

2. My mother told me khổng lồ go khổng lồ school although I was sick

In spite of…

3. Mary was admitted khổng lồ the university although his grades were bad

Despite…

4. In spite of his god salary, Mary gave up his job.

Although…

5. I accepted the job although the salary was low

In spite of….

6. Even though it was cold, I went swimming.

In spite of….

7. Although they study hard, they can’t get good marks.

In spite of…

8. Although the streets are narrow, many people drive cars in this city.

In spite of…

Đáp án đưa ra tiết

Bài 1:

1.Salim wnet to lớn school alone, ____although____ she knew that it was very unsafe.

➔ Vì tiếp đến là mệnh đề ‘S + V’

2. They liked their camping holiday, ____in spite____ of the rain.

➔ vì chưng theo sau là of

3. ____Despite____ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

➔ vì theo sau là 1 cụm danh từ

4. My father decided lớn buy the car ____although____ he didn’t really have enough money.

➔ Vì tiếp đến là mệnh đề ‘S + V’

5. ___Although____ she was very sick, she still try lớn complete this job.

➔ Vì tiếp đến là mệnh đề ‘S + V’

6. ____Despite____ his age, he still plays badminton every morning.

➔ vị theo sau là một cụm danh từ

7. ____Although____ Land & Mike went khổng lồ university together, they weren’t close friend.

➔ Vì kế tiếp là mệnh đề ‘S + V’

8. We still play football outside ____in spite___ of the heavily rain.

➔ vì chưng theo sau là of

9. ____Despite____ her illness, she must go khổng lồ school.

➔ vì chưng theo sau là một cụm danh từ

10. Loan knew what he wanted _____in spite___ of not understanding anything.

➔ vị theo sau là of

Bài 2:

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went to work yesterday.

2. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

3. Although she behaves unkind, we still love her.

4. Despite the traffic jam, they went khổng lồ the post office.

5. Although Tony learnt very hard, he failed this test.

6. In spite of the fact that my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers to lớn the next city.

7. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

Xem thêm: Sủa Chữa Máy Giặt Lg Đồ Chơi Cho Bé, Dụng Cụ Đo Mực Nước Chuyên Dụng Cho Máy Giặt Lg

Bài 3:

1. Although ➔ In spite of (vì kế tiếp là 1 Ving)

2. Although ➔ Despite/In spite of (vì tiếp đến là một cụm danh từ)

3. Despite Although (vì tiếp đến là một mệnh đề S + V)

4. Despite ➔ Although (vì sau đó là một mệnh đề S + V)

5. Although ➔ despite/in spite of (vì sau đó là một cụm danh từ)

Bài 4: 

1.Chọn Although

2.Chọn despite/ in spite of

3.Chọn although

4.Chọn Despite/In spite of

5.Chọn Although

Vừa rồi cửa hàng chúng tôi đã ra mắt về một số định hướng cơ bạn dạng và bài tập về Although In spite of Despite tổng hợp. Điều đặc biệt đó là khi nắm rõ lý thuyết bạn sẽ giải quyết phần bài tập một cách hiệu quả. Hy vọng với những bài bác tập này đã có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về những kết cấu tương phản.