Bài tập câu trực tiếp gián tiếp lớp 8

     

A. Triết lý cần nắm

I. KHÁI NIỆM

1. Câu tường thuật là câu thuật lại tiếng nói trực tiếp.

Bạn đang xem: Bài tập câu trực tiếp gián tiếp lớp 8

+ lời nói trực tiếp (direct speech): là diễn tả lại đúng đúng mực điều ai đó đã nói (còn call là trích dẫn). Hình thức của câu tiếng nói trực tiếp sẽ tiến hành đặt trong dấu noặc kép.

Ví dụ: She said ” He is so handsome”. Theo đó, câu "He is so handsome" là tiếng nói trực tiếp hay câu trực tiếp

+ tiếng nói gián tiếp – câu trần thuật (indirect speech): Là tường thuật lại lời đang nói của một fan khác dưới dạng gián tiếp, không cần sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Lylys said, ”I want to lớn go home” -> Lylys said she wanted to go home là câu loại gián tiếp (indirect speech)

Khi chúng ta sử dụng câu con gián tiếp, bọn họ thường nói tới quá khứ, vì chưng vậy dạng từ của đụng từ trong câu cũng khá được chia ở quá khứ.

2. Những loại câu tường thuật phổ cập trong tiếng Anh

2.1. Câu tường thuật sinh sống dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V

+ says/say to lớn + O -> tells/tell + O

+ said to lớn + O ->told+O

Eg: He said lớn me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.

2.2. Câu tường thuật ngơi nghỉ dạng câu hỏi

a. Yes/No questions:

S+asked/wanted to lớn know/wondered+if/wether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.

b. Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

* says/say to lớn + O -> asks/ask + O

* said to lớn + O -> asked + O.

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

II. CÁCH CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP lịch sự CÂU GIÁN TIẾP

*

Khi chuyển từ một lời nói trực tiếp sang gián tiếp khá đơn giản, chúng ta chỉ đề nghị ghép văn bản tường thuật sinh sống phía sau câu nói và hạ đụng từ của nó xuống một cấp quá khứ, đại trường đoản cú được đổi khác cho phù hợp. Mặc dù nhiên, cần để ý một số vụ việc sau:

+ Nếu cồn từ tường thuật (reporting verb) phân tách ở các thì hiện tại họ giữ nguyên thì (tense) của cồn từ chính, đại từ hướng đẫn và những trạng từ chỉ chỗ chốn cũng giống như trạng từ chỉ thời gian trong câu thẳng khi gửi sang gián tiếp.Ví dụ:- He says: “I’m going to lớn Ha Noi next week.”

⇒ He says he is going lớn Ha Noi next week.

+ Nếu rượu cồn từ tường thuật (reporting verb) của câu sinh sống thì quá khứ thì đề nghị lùi động từ bao gồm về thừa khứ một bậc khi gửi từ khẩu ca trực tiếp (direct speech) sang tiếng nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo quy tắc sau:

* biến hóa thì của rượu cồn từ và cồn từ khuyết thiếu theo bảng sau:

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Present simplePast simple
Present continuousPast continuous
Present perfectPast perfect
Past simplePast perfect
Present perfect continuousPast perfect continuous
Past continuousPast perfect continuous
willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

* biến đổi đại từ bỏ và những từ hạn định theo bảng sau:

 

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Chủ ngữIhe/ she
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữmehim/ her
youme/ us/ them
usus/ them
Đại trường đoản cú sở hữumyhis/ her
yourmy/ our/ their
ourour/ their
Đại tự sở hữuminehis/ hers
yoursmine/ ours/ theirs
oursours/ theirs
Đại tự chỉ địnhthisthe/ that
thesethe/ those

* đổi khác trạng ngữ chỉ thời gian và xứ sở theo bảng sau:

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe previous daythe day before
last weekthe week before
agobefore

NOTE: Khi hoạt động từ chúng ta chỉ đề nghị nhớ lấy hễ từ gần công ty ngữ nhất giảm đi 1 cột tức là:

+ Động từ sinh sống cột 1 thì sụt giảm cột 2, ( nhớ thêm ed khi không hẳn là đông từ bỏ bất quy tắc)

+ Động từ bỏ cột 2 thì giảm thành cột 3

+ Động trường đoản cú cột 3 thêm had phía trước

Tuy nhiên, cần để ý một số trường hợp sau đây không giảm thì động từ:

+ nói về chân lý, sự thật.

+ Thì vượt khứ hoàn thành.

+ trong câu có năm xác định.

Các câu có kết cấu sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF nhiều loại 2, 3 .

B. Bài bác tập


I. Hoàn thành các câu trong bài bác câu tường thuật.

1. "Where is my umbrella?" she asked.

She asked............................................. ......................

2. "How are you?" Martin asked us.

Martin asked us................................................ ...................

3. He asked, "Do I have to bởi it?"

He asked............................................. ......................

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

The mother asked her daughter.......................................... .........................

5. "Which dress bởi vì you lượt thích best?" she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend......................................... ..........................

6. "What are they doing?" she asked.

She wanted khổng lồ know.............................................. .....................

7. "Are you going khổng lồ the cinema?" he asked me.

He wanted to know.............................................. .....................

8. The teacher asked, "Who speaks English?"

The teacher wanted khổng lồ know.............................................. .....................

9. "How vì chưng you know that?" she asked me.

She asked me................................................ ...................

10. "Has Caron talked khổng lồ Kevin?" my friend asked me.

My friend asked me................................................ ...................

Đáp án

1. She asked where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were.

3. He asked if he had to vị it.

4. The mother asked her daughter where she had been.

5. She asked her boyfriend which dress he liked best.

6. She wanted to know what they were doing.

7. He wanted to lớn know if I was going to lớn the cinema.

8. The teacher wanted to know who spoke English.

9. She asked me how I knew that.

10. My friend asked me if Caron had talked to lớn Kevin.

II. Viết lại các câu sau thực hiện cách nói con gián tiếp.

1. “Open the door,” he said khổng lồ them.

- He told them...................................................................

2. “Where are you going?” he asked her.

- He asked her where.........................................................

3. “Which way did they go?” he asked.

- He asked... ......................................................................

4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said lớn her.

- I told... ............................................................................

5. “Don’t try to mở cửa it now,” she said khổng lồ us.

- She told... ........................................................................

6. “Is it going to lớn be a fine day today?” I asked her.

- I asked her... ....................................................................

7. “He’s not at home”, she said.

- She said that... .................................................................

8. “Is the bus station far away?” the girl asked.

- The girl wanted to know... ..............................................

9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.

- Tom told Ann... ...............................................................

10. “Please let me borrow your car,” he said lớn her.

- He asked... ........................................................................

11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.

- Thomas asked Jean.....

12. Don’t leave the window open, Mary”, I said.

- I told Mary.... ...................................................................

13. “I’ll have a cup of tea with you,” she said.

She said that...

14. “I’ll pay him if I can” she said.

- She said that... ...................................................................

15. “What are you going to vị next summer?” she asked.

- She asked us.... ...................................................................

16. “I’ll phone you tomorrow,” he told Jack.

- He told Jack that.... .............................................................

17. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.

- Tom asked Jean.... ..............................................................

18. “I want a camera for my birthday,” he said.

- He said that.... ...................................................................

19. “Don’t keep the door locked,” he said to us.

- He told us.... ...................................................................

20. “How long are you going lớn stay?” I asked him.

- I asked him how long....

21. “Are you going by train?” she asked me.

- She wanted lớn know.... ..................................................

22. “Don’t use too much hot water,” she said lớn us.

- She asked us.... ..............................................................

23. “Will you come lớn my party?” she said to me.

- She invited me.... ............................................................

24. “Don’t do it again,” she said to them.

She told them..................................................................

25. “ Did Mr Brown send the potatoes to you?” she asked.

- She asked.......................................................................

26. “Don’t get your shoes dirty, boys,” she said.

- She told..........................................................................

27. “What vì chưng you want for lunch today, Peter?” Mary asked.

- Mary asked.......................................................................

28. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter.

- Peter asked if .......................................................................

29. “Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager.

- The office manager wondered............................................................

30. “You had better not lend him any more money, Elizabeth,’’ said John.

- John advised Elizabeth........................................................................

31. “You stole my best cassette, Amanda!” said John.

- John accused.......................................................................................

32. “ You damaged my bicycle, John!” said Mary.

- Mary accused......................................................................................

33. “When was your little boy born?” said the nurse to Mrs. Bingley.

- The nurse asked Mrs. Bingley...............................................................

34. “You should take more exercise, Mr. Robert,” the doctor said.

- The doctor advised................................................................................

35. “Will I find a job?”, Tim said lớn himself.

- Tim wondered.......................................................................................

36. “I’m sorry I gave you the wrong number,” said Paul to Susan.

- Paul apologized.....................................................................................

37. “When is the first day of your holiday, Peter?” Martha asked.

- Martha asked Peter when.....................................................................

38. “Can I have a new bicycle?” said Anna to lớn her mother.

- Anna asked............................................................................................

Xem thêm: Soạn Phương Châm Về Hội Thoại Tiếp Theo ) Ngắn Nhất, Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo)

39.. “Don’t leave the house until I get back, William”, his mother said.

- William’s mother told..........................................................................

40. “Don’t bite your nails,” said Mrs. Rogers to her son.

- Mrs. Rogers told....... .............................................................................

41. “I’ve seen the film three times, Mary” said George.

- George said............................................................................................

42. “I’m sorry, Angela,” said Martin, “I’m afraid I’ve damaged your car.

- Martin apologized..................................................................................

43. “Have you had enough for lunch?” the landlady asked us.

- The landlady asked................................................................................

44. “ John, please don’t tell anyone my new address,” said Mary.

- Mary asked............................................................................................

45. “Breakfast will not be served after 9. 30” said the notice.

- The notice said that..............................................................................

46. “Where is the best place lớn buy souvenirs?”

- I asked..................................................................................................

47. “Don’t forget khổng lồ bring your passport with you tomorrow”

- She reminded me ................................................................................

48. “Do not write on the wall,” said the teacher to lớn the boys.

- The teacher told the boys………………………………………..........

49. “How many jobs have you had since 2000?” the interviewer asked Mr. Simpson.

- The interviewer asked ...........................................................................

50. “Why didn’t you report the incident to the police?” the officer asked the frightened witness.

- The officer wanted to lớn know...................................................................

Đáp án

1. He told them to xuất hiện the door.

2. He asked her where she was going.

3. He asked me which way they had gone.

4. I told her lớn bring it back if it didn’t fit.

5. She told us not lớn try to open it then.

6. I asked her whether/ if it was going to lớn be a fine day that day.

7. She said that he was not at home.

8. The girl wanted to know whether/ if the bus station was far away.

9. Tom told Ann not lớn stay out late.

10. He asked her khổng lồ let him borrow her car.

11. Thomas asked Jean whether/if she had seen his gloves.

12. I told Mary not lớn leave the window open.

13. She said that she would have a cup of tea with me.

14. She said that she would pay him if she could.

15. She asked us what we were going to bởi vì the following summer.

16. He told Jack that he would phone him the following day.

17. Tom asked Jean whether/if he could sit beside her.

18. He said that he wanted a camera for his birthday.

19. He told us not khổng lồ keep the door locked.

20. I asked him how long he was going to stay.

21. She wanted khổng lồ know whether I was going by train.

22. She asked us not to lớn use too much hot water.

23. She invited me lớn come to lớn her party.

24. She told them not to vì it again.

25. She asked whether/ if Mr. Brown sent the potatoes to lớn me.

26. She told the boys not lớn get their shoes dirty.

27. Mary asked what Peter wanted for lunch that day.

28. Peter asked Janet whether/ if he could borrow her typewriter.

29. The office manager wondered why he hadn’t got a computer before.

30. John advised Elizabeth not to lớn lend him any more money.

31. John accused Amanda of stealing his best cassette.

32. Mary accused John of damaging her bicycle.

33. The nurse asked Mrs. Bingley where her little boy had been born.

34. The doctor advised Mr. Robert to lớn take more exercise.

35. Tim wondered whether/ if he would find a job.

36. Paul apologized to Susan for giving her the wrong number.

37. Martha asked Peter when the first day of his holiday was.

38. Anna asked her mother whether/ if she could have a new bicycle.

39. William’s mother told him not lớn leave the house until she got back.

40. Mrs. Rogers told her son not to lớn bite his nails.

41. George said khổng lồ Mary that he had seen the film three times.

42. Martin apologized to lớn Angela for having damaged her car.

43. The landlady asked us whether/if we had had enough for lunch.

44. Mary asked John not lớn tell anyone her new address.

45. The notice said that breakfast would not be served after 9.30.

46. I asked where the best place khổng lồ buy souvenirs was.

47. She reminded me khổng lồ bring my passport with me the following day.

48. The teacher told the boys not to write on the wall.

49. The interviewer asked Mr. Simpson how many jobs he had had since 2000.

50. The officer wanted lớn know why the frightened witness hadn’t reported the incident to the police.

III. Dứt các câu trong bài câu tường thuật. Chăm chú sự biến hóa của đại từ và các thì.

1. "What"s the time?" he asked.

→ He wanted khổng lồ know .................................................. .

2. "When will we meet again?" she asked me.

→ She asked me .................................................. .

3. "Are you crazy?" she asked him.

→ She asked him .................................................. .

4. "Where did they live?" he asked.

→ He wanted to lớn know .................................................. .

5. "Will you be at the party?" he asked her.

→ He asked her .................................................. .

6. "Can you meet me at the station?" she asked me.

→ She asked me .................................................. .

7. "Who knows the answer?" the teacher asked.

→ The teacher wanted khổng lồ know .................................................. .

8. "Why don"t you help me?" she asked him.

→ She wanted khổng lồ know .................................................. .

9. "Did you see that car?" he asked me.

→ He asked me .................................................. .

10. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins.

→ The mother asked the twins .................................................. .

Đáp án

1. He wanted to know what the time was.

2. She asked me when we would meet again.

3. She asked him if he was crazy.

4. He wanted to lớn know where they had lived.

5. He asked her if she would be at the party.

6. She asked me if I could meet her at the station.

7. The teacher wanted to lớn know who knew the answer.

8. She wanted lớn know why he didn"t help her.

9. He asked me if I had seen that car.

10. The mother asked the twins if they had tidied up their room.

IV. Bài xích tập câu trần thuật requets (positive)

1. "Stop talking, Joe," the teacher said.

→ The teacher told Joe .................................................. .

2. "Be patient," she said lớn him.

→ She told him .................................................. .

3. "Go khổng lồ your room," her father said to her.

→ Her father told her .................................................. .

4. "Hurry up," she said khổng lồ us.

→ She told us .................................................. .

5. "Give me the key," he told her.

→ He asked her .................................................. .

6. "Play it again, Sam," she said.

→ She asked Sam .................................................. .

7. "Sit down, Caron" he said.

→ He asked Caron .................................................. .

8. "Fill in the form, Sir," the receptionist said.

Xem thêm: Soạn Bài Một Số Thể Loại Văn Học Kịch Nghị Luận (Chi Tiết), Soạn Bài Một Số Thể Loại Văn Học: Kịch, Nghị Luận

→ The receptionist asked the guest .................................................. .