BÀI TẬP CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP SANG GIÁN TIẾP

     

Reported speech là dạng câu loại gián tiếp được chuyển sang từ bỏ câu trực tiếp, để truyền đạt lại ý của một tín đồ nào đó. Dạng câu trực tiếp loại gián tiếp hay xuất hiện chi chít trong những bài tập giờ đồng hồ Anh. Bên cạnh việc đề cập lại các kiến thức lý thuyết, công ty chúng tôi còn với đến cho bạn các dạng bài tập câu trực tiếp loại gián tiếp và cố nhiên lời giải rõ ràng bên phía bên dưới cùng.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu loại gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Present simple

(Hiện tại đơn)

Past simple

(Hiện trên đơn)

Present continuous

(Hiện trên tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại trả thành)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại chấm dứt tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ chấm dứt tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ xong tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển những câu sau từ câu trực tiếp sang trọng câu gián tiếp

1.”I am reading a novel”, nam giới said.

➔ phái nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go lớn the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to vày this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu làm sao cho nghĩa không đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye lớn my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter to lớn you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

Xem thêm: Nghị Luận Về Tầm Quan Trọng Của Việc Học Lớp 8, Tầm Quan Trọng Của Việc Học

4. “Where is the best place to lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What vì chưng you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go to work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted khổng lồ know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted khổng lồ know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: hãy chọn đáp án đúng nhất bên dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ khổng lồ go to nhật bản the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. To stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go to lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go to the cinema

B. She had gone to the cinema

C. She went lớn the cinema

D. She will go to the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not khổng lồ use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go to lớn the theater the next day.Jun said that cầm cố had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not lớn forget to vì chưng that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye lớn their grandparents.Mai asked him if Mr Bean had sent the letter lớn him.Oanh asked me where the best place lớn eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone to lớn work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted lớn know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Xem thêm: Stt Sống Không Phải Để Làm Hài Lòng Người Khác, Stt, Cap Hay, Những Câu Nói Về Lòng Người Sâu Sắc

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before gửi từ yesterday yêu cầu lùi thì ngơi nghỉ câu gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day bắt buộc lùi thì sống câu loại gián tiếp)Chọn A (told sb to lớn V)Chọn B (lùi thì sinh sống câu gián tiếp)Chọn B (lùi thì ngơi nghỉ câu loại gián tiếp)Chọn B (told sb not to lớn V)

Thực hành về bài tập câu trực tiếp con gián tiếp để giúp đỡ các em có tác dụng quen cùng với dạng bài bác tập này và làm kiểm tra có tác dụng cao hơn. Chúc những em học tốt.