Bài Tập Phát Âm Tiếng Anh Lớp 7

     

Nhằm cung cấp tài liệu cho chúng ta ôn luyện phần dạng bài tập vạc âm với trọng âm. Thích giờ đồng hồ Anh chia sẻ “40 bài tập phân phát âm cùng trọng âm giờ Anh” tất cả đáp án mang lại và giải thích cụ thể cho từng câu, bao gồm nhắc lại con kiến thức gặp gỡ ở mỗi câu hỏi, tài liệu giúp bạn củng cố kiến thức và kỹ năng làm dạng bài xích ngữ âm tiếng Anh tốt hơn.

Bạn đang xem: Bài tập phát âm tiếng anh lớp 7

Tài liệu cùng siêng đề

Exercise 1
1.A. RoughB. SumC. UtterD. Union
2.A. NoonB. ToolC. BloodD. Spoon
3.A. ChemistB. ChickenC. ChurchD. Century
4.A. ThoughtB. ToughC. TaughtD. Bought
5.A. PleasureB. HeatC. MeatD. Feed
6.A. ChalkB. ChampagneC. MachineD. Ship
7.A. KnitB. HideC. TideD. Fly
8.A. PutB. CouldC. PushD. Moon
9.A. HowB. TownC. PowerD. Slow
10.A. TalkedB. NakedC. AskedD. Liked
Exercise 2
1.A. HearB. ClearC. BearD. Ear
2.A. HeatB. GreatC. BeatD. Break
3.A. BloodB. PoolC. FoodD. Tool
4.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
5.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
6.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Fainted
7.A. CourseB. CourtC. PourD. Courage
8.A. WorkedB. StoppedC. ForcedD. Wanted
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.

Xem thêm: Thực Phẩm Bổ Sung: Bột Ngũ Cốc Ăn Kiêng Việt Đài 600G (15 Gói)

A. SunB. SureC. SuccessD. Sort
Exercise 3
1.A. MonthB. MuchC. ComeD. Home
2.A. WoodB. FoodC. LookD. Foot
3.A. PostB. ThoughC. HowD. Clothes
4.A. BeardB. BirdC. LearnD. Turn
5.A. FalseB. LaughC. GlassD. After
6.A. CampB. LampC. CupboardD. Apart
7.A. GeneticsB. GenerateC. KennelD. Gentle
8.A. CleanseB. PleaseC. TreatD. Retreat
9.A. MechanicB. MachineryC. ChemistD. Cholera
10.A. ThankB. BandC. ComplainD. Insert
Exercise 4
1.A. GrammarB. DamageC. MammalD. Drama
2.A. BothB. TenthC. MythD. With
3.A. GateB. GemC. GazeD. Gaudy
4.A. ThusB. ThumbC. SympathyD. Then
5.A. LaysB. SaysC. StaysD. Plays
6.A. ScholarshipB. ChaosC. CherishD. Chorus
7.A. SignB. MinorC. RivalD. Trivial
8.A. MessageB. PrivilegeC. CollegeD. Collage
9.

Xem thêm: Giải Đáp Chi Tiết: Kích Thước Sân Bóng Chuyền Hơi Tiêu Chuẩn Thi Đấu

A. BeardB. RehearseC. HearsayD.endearment
10.A. DynamicB. TypicalC. CynicismD. Hypocrite

EX 1