BÀI TẬP REPORTED SPEECH LỚP 9

     

Reported speech là dạng câu con gián tiếp được gửi sang trường đoản cú câu trực tiếp, nhằm truyền đạt lại ý của một người nào đó. Dạng câu trực tiếp loại gián tiếp thường xuyên xuất hiện um tùm trong những bài tập giờ Anh. Kề bên việc nhắc lại những kiến thức lý thuyết, công ty chúng tôi còn có đến cho chính mình các dạng bài tập câu trực tiếp con gián tiếp và đương nhiên lời giải ví dụ bên phía dưới cùng.Bạn đang xem: bài xích tập câu gián tiếp lớp 9 gồm đáp án


*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu con gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
Present simple

(Hiện tại đơn)

Past simple

(Hiện tại đơn)

Present continuous

(Hiện trên tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại chấm dứt tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ xong xuôi tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ xong xuôi tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight
BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển các câu sau tự câu trực tiếp quý phái câu gián tiếp

1.”I am reading a novel”, nam giới said.

Bạn đang xem: Bài tập reported speech lớp 9

➔ phái nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go lớn the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to bởi vì this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye to my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter lớn you?”, Mai asked him.

4. “Where is the best place lớn eat pizza?”, Oanh asked.

Xem thêm: Phân Tích Khổ Cuối Bài Thơ Ánh Trăng, Phân Tích Khổ Thơ Cuối Bài Ánh Trăng

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What bởi you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go to work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted to know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted to lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: hãy lựa chọn đáp án đúng nhất bên dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ khổng lồ go to nhật bản the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. To lớn stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go lớn the cinema

B. She had gone lớn the cinema

C. She went to lớn the cinema

D. She will go lớn the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not to lớn use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go to the theater the next day.Jun said that cố gắng had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not to forget to vị that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye to their grandparents.Mai asked him if Mr Bean had sent the letter to lớn him.Oanh asked me where the best place to lớn eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone lớn work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted lớn know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Listening, Unit 1 Lớp 11 Listening

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before gửi từ yesterday buộc phải lùi thì làm việc câu con gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day bắt buộc lùi thì sinh sống câu gián tiếp)Chọn A (told sb to lớn V)Chọn B (lùi thì nghỉ ngơi câu con gián tiếp)Chọn B (lùi thì nghỉ ngơi câu con gián tiếp)Chọn B (told sb not lớn V)

Thực hành về bài xích tập câu trực tiếp gián tiếp để giúp đỡ các em có tác dụng quen với dạng bài xích tập này cùng làm khám nghiệm có kết quả cao hơn. Chúc những em học tốt.