Bài Tập Too So Either Neither

     
trang web Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực con đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn giá tiền https://tandk.com.vn/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập too so either neither

neither either so, too, Neither nor, bài tập so, too, either, neither Violet, bài xích tập either...or, neither nor, Either or, bài xích tập either, neither, cách dùng too, so, either, neither lớp 7, bài xích tập cùng với so -- too -- either, neither, bài tập trắc nghiệm so, too, either, neither.


Xem thêm: Nơi Bán Nhiệt Kế Thủy Ngân Bao Nhiêu Tiền ? Nhiệt Kế Điện Tử Giá Bao Nhiêu Thì Tốt

*
giờ đồng hồ anh, ôn giờ anh online, trắc nghiệm giờ đồng hồ anh trực tuyến


Xem thêm: Uống Bảo Xuân Vào Lúc Nào Là Tốt Nhất? Kiến Thức Mầm Đậu Nành

neither either so, too, Neither nor, bài xích tập so, too, either, neither Violet, bài xích tập either...or, neither nor, Either or, bài bác tập either, neither, phương pháp dùng too, so, either, neither lớp 7, bài bác tập với so -- too -- either, neither, bài tập trắc nghiệm so, too, either, neither, cách dùng too so, either, neither lớp 7 violet, Either, neither so too exercises, bài tập too so bao gồm đáp án, bài tập về Either với Neither tất cả đáp án violet, kim chỉ nan so too either/Neither lớp 7, bài bác tập câu đống ý violet

Chủ đề 12. Neither, Either trong tiếng Anh

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Định nghĩa“Neither”:không tính năng này cũng không chiếc kia, hình như nó được xem như thể dạng phủ định của “both” cùng kết phù hợp với một đụng từ số ít ở dạng khẳng định. “Either”:hoặc tính năng này hoặc cái kia. “Either” được sử dụng với rượu cồn từ nghỉ ngơi dạng số ít dạng xác minh và thường vận dụng cho dạng câu hỏi và câu đậy định. 2. địa điểm trong câu- “Either” đứng ngơi nghỉ cuối của câu, sau trợ đụng từ nghỉ ngơi dạng lấp định. - “Neither” đứng sau từ nối thân 2 vế câu (thường là “and”), tiếp nối đến trợ cồn từ và cồn từ chính. Hơn nữa, khi sử dụng “Neither” cần lưu ý vì trường đoản cú này đã có nghĩa tủ định đề nghị trợ động từ đứng sau không sinh sống dạng phủ định. Ví dụ: Jack doesn't study there, and Laura doesn't either. Jack doesn't study there, and neither does Laura. 3. Tách biệt Neither cùng Either*“Either” kết hợp trợ đụng từ thể đậy định (do not/does not/did not). “Neither” kết hợp với động từ bỏ thể xác định (do/does/did). Ex: They didn’t go picnic last weekend, & she didn’t either. = They didn’t go picnic last weekend, và neither did she. (Cuối tuần trước họ ko đi dã ngoại với cô ấy cũng thế. )*“Either” ở cuối của câu cùng sau trợ động từ thể đậy định“Neither” thua cuộc từ nối thân 2 vế câu (thường là “and”), kế tiếp đến trợ cồn từ và cồn từ chính. Ví dụ: A: She doesn’t like playing sports. (Cô ấy không thích đùa thể thao. ) B: Neither vày I. (Tôi cũng không). Bọn họ cũng có thể nói “Me neither”4. Giải pháp dùng*Neither:- Cấu trúcNeither + Danh tự số ít (Singular noun)Ở kết cấu này “neither” vào vai trò là một trong những từ xác minh (determiner) trước danh từ bỏ số không nhiều (singular noun). Ex: Neither student do homework. (Không một học sinh nào làm bài tập về nhà. )- Cấu trúc:Neither of + determiner + plural nouns (Danh trường đoản cú số nhiều)“neither of” trước các từ khẳng định (determiners): a, an, the, my, his, her, our, their, this, that,… và danh từ bỏ số những (plural nouns). Ex: Neither of students wanted to lớn fail in this exams. (Không một học viên nào hy vọng rớt kì khám nghiệm này. )- Cấu trúc:Neither of + Object pronounEx: Neither of us want to thua thảm this football match. (Không ai trong chúng ta muốn thua kém trong trận bóng đá này. )-Dùng “Neither” vào câu vấn đáp ngắn“Neither”xuất hiện nay ở câu vấn đáp ngắn lúc 1 người nói phủ định một điều gì và bạn gật đầu đồng ý với họ. Ex: A: I don’t want to lớn play that game. It’s boring. (A: Tôi ko muốn gameplay đó. Nó ngán lắm. )B: Neither do I. (B: Tôi cũng vậy)*Either:- Cấu trúc:Either + Danh từ bỏ số không nhiều (Singular noun)“either” được sử dụng như một từ khẳng định (determiner) trước danh từ bỏ số ít (singular noun)Ex: I don’t lượt thích eating seafood so I don’t want khổng lồ go lớn either restaurant. - Cấu trúc:Either of + determiner + Danh từ bỏ số nhiều (plural nouns)“either of” trước các từ xác minh (determiner) cùng danh từ số những (plural nouns). Ex: Either of the players will win this football match. (Một trong hai đối thủ sẽ win trận nhẵn này. )- Cấu trúc:Either of + Object pronounEx: vày either of you have a pen I can borrow? (Có ai trong mọi người có bút mang đến tôi mượn được không?)-Dùng “Either” vào câu trả lời ngắn“either” thường xuyên được đặt ở cuối một câu lấp định còn chỉ sự chấp nhận với sự phủ định mà fan nói kể tới. Ở trên đây “either” đồng nghĩa tương quan với “too” và “also” tuy vậy too” với “also” được sử dụng trong câu khẳng định. Ex: A: I am not upset with his failure. (A: Tôi không thuyệt vọng với thảm bại của anh ấy. )B: I am not either. (B: Tôi cũng không. )5. Kết cấu “Either. . Or” và “ Neither… nor”Either/neither + danh từ + or/nor + danh tự số không nhiều + động từ số ít …Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số những + cồn từ số các …Ex:- Neither Laura nor her classmates are going khổng lồ visit London this summer. (Mùa hè này, Laura và chúng ta cùng lớp không dự định đi cho London. )- Either Laura or her classmates are going lớn visit London this summer. (Mùa hè này, Laura tuyệt và chúng ta của cô ấy đến London. )

Chủ đề 12. Neither, Either trong giờ đồng hồ Anh

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Choose the best answer1. Neither Laura nor her classmates … going to lớn the park today. A. is B. are C. were2. … I or my mother am a doctor. A. Neither B. Either C. Not3. He doesn’t go picnic this weekend và they don’t, …A. too B. neither C. either4. Jane should prepare for the exams và … should you. A. either B. neither C. so5. I don’t like listening to lớn music, …A. either B. too C. neither6. A: “They don’t think he told jokes. ” - B: “…”A. Neither do I. B. So vày I C. Me, too. 8. A: “My sister likes listening lớn music so much. ” - B: “…”A. So am I. B. I do, too. C. Neither vị I. 8. A: “I can’t go there. ” - B: “…”A. So can I. B. Neither can I. C. I don’t, either. 9. A: “She’s good at cooking. ” - B: “…”A. So am I. B. So vì chưng I. C. Neither am I. 10. A: “You don’t vì chưng your homework. ” - B: “…”A. You do, either. B. You don’t, either. C. Neither don’t you. Hướng dẫn giải:1. B2. B3. C4. C5. A6. A7. B8. B9. A10. BTask 2. Find the mistake and correct it1. You don’t lượt thích playing games, & neither don’t I. 2. My father doesn’t cook well, và my sister doesn’t neither. 3. I don’t know how lớn get there, and neither does he. Lí giải giải:1. Don’t ⇒ do2. Doesn’t neither ⇒ doesn’t, either3. Does ⇒ canTask 3. Điền vào nơi trống "either, neither, so,too" với các trợ động từ say đắm hợp1. We should do our homework now & they ____2. The pineapples aren't ripe & _____ bananas. 3. Peter can sing và dance well, & ____ his brother. 4. My father doesn't drink coffee và my uncle _____5. Hoa likes carrots, & her sister _____6. My parents bởi vì exercises every morning & I ______7. Milk is good for your health and ______ fruit juice. 8. These boys like playing football và ____ those boys. Trả lời giải:1. Should, too. 2. Neither are3. So can4. Doesn't, either5. Does, too6. Do,too7. So is8. So doTask 4. Điền vào chỗ trống "either, neither, so,too" với những trợ cồn từ đam mê hợp1. I don't feel cold in the winter & _____ he. 2. Lan didn't go to the concert last night & _____ I. 3. Peter doesn't have homework today & _____ I. 4. Mai will go to lớn Ha Noi next week and ____ Hoa. 5. He is planting some trees & I _____. 6. Mr phái mạnh doesn't like to eat fish and ______ his wife. 7. Trang came lớn the party last night và ____ her friends. Lý giải giải:1. Neither does2. Neither did3. Neither do4. So will5. Am, too6. Neither does7. So didTask 5. Viết lại những câu sau cùng với nghĩa tương đương1. Jane doesn't like cats. I don't like cats either. ⇒ Neither2. Lisa & play badminton very well. I can, too. ⇒ Both3. We could have lunch at home. We could also go out to eat. (either)⇒4. She doesn't like hip hop or heavy mental music. (neither)⇒5. We can go to lớn the cinema on Sunday. We can also go there on Saturday. ( Both)⇒6. I'm going khổng lồ buy one of these shirts. One is red, the other is blue . (either)⇒Hướng dẫn giải:1. Neither Jane nor I lượt thích cats. 2. Both Lisa and I can play badminton well. 3. We could either have lunch at home or go out khổng lồ eat. 4. She doesn't like neither hip hop nor heavy mental music. 5. We can go khổng lồ the cinema on both Saturday and Sunday. 6. I'm going khổng lồ buy either the red shirt or the xanh shirt. Task 6. Write sentences with both . . . & . . . /neither . . . Nor . . . /either . . . Or . . . 1. Chris was late. So was Pat. Both Chris and Pat were late. 2. He didn't write & he didn't phone. He neither wrote nor phoned. 3. Joe is on holiday and so is Sam. . . . . . . . . . . 4. Joe hasn't got a car. Sam hasn't got one either. . . . . . . . . . . 5. Brian doesn't watch TV & he doesn't read newspaper. . . . . . . . . . . 6. It was a boring film. It was long too. The film . . . . . . . . . . 7. Is that man's name Richard? Or is it Robert? It's one of the two. That man's name . . . . . . . . . . 8. I haven't got time to lớn go on holiday. & I haven't got the money. I've got . . . . . . . . . . 9. We can leave today or we can leave tomorrow – whichever you prefer. We. . . . . . . . . . Giải đáp giải:3. Both Joe và Sam are on holiday. 4. Neither Joe nor Sam has got a car. 5. Brian neither watches TV nor reads newspapers. 6. The film was both boring và long. 7. That man's name is either Richard or Robert. 8. I've got neither the time nor the money to go on holiday. 9. We can leave either today or tomorrow. Task 7. Complete the sentences with neither/either/none/any. 1. We tried a lot of hotels but none of them had any rooms. 2. I took two books with me on holiday, but I didn't read . . . . Of them. 3. I took five books with me on holiday but I didn't read . . . . Of them. 4. There are a few shops at the over of the street, but . . . . Of them sells newspaper. 5. You can phone me at . . . . Time during the evening. I'm always at home. 6. I can meet you next Monday or Friday. Would . . . . Of those days be convenient for you?7. John and I couldn't get into the house because . . . . Of us had a key. Chỉ dẫn giải:2. Either3. Any4. None5. Any6. Either7. NeitherTask 8. Complete the sentences with both/neither/either. Use of where necessary. 1. Both my parents are from London. 2. To lớn get to lớn the town centre, you can go along the footpath by the river or you can go along the road. You can go . . . . Way. 3. I tried twice khổng lồ phone George but . . . . Times he was out. 4. . . . . Tom's parents is English. His father is Polish và his mother is Italian. 5. I saw an accident this morning. One oto drove into the break of another. Fortunately . . . . Driver was injured but . . . . Cars were bdly damaged. 6. I've got two sisters và a brother. My brother is working but . . . . My sisters are still at school. Hướng dẫn giải:2. Either3. Both4. Neither of5. Neither driver. Both. /both the……. /both of the cars6. Both /both ofTask 9. Complete the sentences with both/neither/either. 1. "Do you want tea or coffee?" "Either. I really don't mind. "2. "What day is it today – the 18th or the 19 th ?" " . . . . . It is the 20th. "3. A: Where did you go for your holidays – Scotland or Ireland. B: We went lớn . . . . . A week in Scotland and a week in Ireland. 4. "Where shall I phone, in the morning or afternoon?" " . . . . . I'll be in all day. "5. "Where is Liz? Is she at work or at home?" " . . . . . She's away on holiday. "Hướng dẫn giải:2. Neither3. Both4. Either5. NeitherTask 10. Fill in the blanks with “too” or “either” lớn complete sentences. 1. My mother likes listening lớn country music, & I vì chưng . . . . . . . 2. I didn't watch the concert live on TV last night, and my wife didn't . . . . . . . 3. Peter plays the piano well, và Jim does . . . . . . . 4. My father doesn't lượt thích so much noise, và my mother doesn't . . . . . . 5. They were the members of that music club, và I was . . . . . . Giải đáp giải:1. Too2. Either3. Too4. Either5. Too