CÁC BÀI TOÁN CHỨNG MINH CHIA HẾT LỚP 7

  -  

+ Khi minh chứng A(n) phân tách hết mang lại m ta xét các trường hợp về số dư khi phân chia A(n) đến m

+ với mọi số nguyên a, b và số thoải mái và tự nhiên n thì:

an – bn phân chia hết đến a – b (a – b)a2n + 1 + b2n + 1 chia hết mang lại a + b(a + b)n  = B(a) + bn(a + 1)n là BS(a )+ 1(a – 1)2n là B(a) + 1(a – 1)2n + 1 là B(a) – 1

Với từng ví dụ sẽ có được hướng so sánh đề bài và lời giải.

Bạn đang xem: Các bài toán chứng minh chia hết lớp 7

Ví dụ1. Chứng minh rằng:

A = n3(n2 -7)2 – 36n chia hết mang lại 5040 với mọi số tự nhiên và thoải mái n.

Hướng phân tích:

+ Trước hết đến hoc sinh dìm xét về những hạng tử của biểu thức A

+ Từ kia phân tích A thành nhân tử

Giải: Ta có

A =n= n<(n3 -7n2)-36>

= n(n3 -7n2 -6)( n3 -7n2 +6)

Mà n3 -7n2 -6 = (n+1) (n+2) (n-3)

n3 -7n2 +6 = (n-1)(n-2)(n+3)

Do đó:

A= (n-3)(n-2)(n-1)(n+1)(n+2)(n+3)

Đây là tích của 7 số nguyên liên tiếp.Trong 7 số nguyên liên tiếp

+Tồn tại một bội của 5 ⇒ A phân tách hết đến 5

+Tồn tại một bội của 7 ⇒ A phân tách hết mang đến 7

+Tồn tại nhị bội của 3 ⇒ A phân chia hết mang đến 9

+Tồn tại bố bội số của 2,trong đó gồm một bội số của 4 ⇒ A phân chia hết mang lại 16

A phân tách hết cho các số 5,7,9,16 đôi một nguyên tố thuộc nhau đề nghị A phân tách hết cho

5.7.9.16 =5040.

+ Qua lấy ví dụ 1 rút ra giải pháp làm như sau:

Gọi A(n) là 1 trong những biểu thức phụ thuộc vào n (n ∈ N hoặc n ∈ Z).

Chú ý 1:

+Để chứng tỏ biểu thức A(n) chia hết cho 1 số, ta thường phân tích A(n) thành vượt số, trong đó có một quá số là m.Nếu m là đúng theo số, ta so với nó thành môt tích các thừa số đôi một nguyên tố thuộc nhau, rồi chứng tỏ A(n)chia không còn cho tất cả các số đó.

+Trong vượt trình minh chứng bài toán bên trên ta đang sử dụng các kiến thức của lớp 6 :

-Phân tích một số trong những ra quá số thành phần .

-Tính chất chia không còn của một tích (thừa số là số nhân tố )

-Nguyên lý Dirich- le

Lưu ý: Trong k số nguyên liên tiếp, lúc nào cũng lâu dài một bội số của k.

Ví dụ 2. Chứng tỏ rằng với moi số nguyên a thì

a) a2 -a phân tách hết mang lại 2.

b) a3 -a chia hết đến 3.

c) a5 -a chia hết mang lại 5.

d) a7 -a phân chia hết mang lại 7.

Giải:

a) a2 – a =a(a-1), phân tách hết mang đến 2.

b) a3 -a = a( a2 – 1) = a(a-1)(a+1), tích này phân chia hết cho 3 bởi tồn trên một bội của 3.

+ Ở phần a, b học tập sinh dễ dàng làm được nhờ những bài toán đang quen thuộc

+ Để minh chứng a(a -1 ) phân chia hết mang đến 2, ta vẫn xét số dư của a khi phân chia cho 2 (hoặc dụng nguyên tắc Dirich- le )

c) giải pháp 1

A = a5 -1= a(a2+1)(a2 -1)

Xét các trường vừa lòng a = 5k, a= 5k ± 1, a=5k ± 2

+Ta vận dụng vào tính chia hết của số nguyên về xét số dư

suy ra A phân chia hết mang đến 5.

Cách 2.

A = a5 -1= a(a2+1)(a2 -1)

= a(a2+1)(a2 -4+5)

= a(a2+1)(a2 -4)+ 5a( a2 -1)

= (a -2) (a-1)a(a+1)(a+2) + 5a(a2 -1)

Số hạng thứ nhất là tích của năm số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 5,số hạng sản phẩm hai cũng phân chia hết đến 5.

Do đó A = a5 -1 phân chia hết mang lại 5.

+Ta vận dụng tính chia hết của một tổng vào giải .

+ Qua lấy ví dụ như 2 để chứng tỏ chia hết ta đã làm như sau:

Chú ý 2: Khi chứng tỏ A(n) chia hết mang đến m, ta rất có thể xét phần lớn trường hòa hợp về số dư khi phân tách n mang đến m.

Ví dụ 3.

a)Chứng minh rằng một vài chính phương phân tách hết đến 3 chỉ rất có thể có số dư bằng 0 hoặc 1.

b) minh chứng rằng một vài chính phương chia cho 4 chỉ rất có thể có số dư bằng 0 hoặc 1.

c)Các số sau gồm là số chính phương không?

M = 19922 + 19932 +19942

N = 19922 + 19932 +19942 +19952

P = 1+ 9100+ 94100 +1994100.

Xem thêm: Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 Lớp 8 Đề 3, Bài Viết Số 2 Lớp 8 (4 Đề Làm Tại Lớp)

d)Trong hàng sau bao gồm tồn trên số làm sao là số chính phương không?

11, 111,1111,11111,…….

Giải: Gọi A là số thiết yếu phương A = n2 (n ∈ N)

a)Xét những trường hợp:

n= 3k (k ∈ N) ⇒ A = 9k2 chia hết cho 3

n= 3k 1 (k ∈ N) A = 9k2 6k +1 chia cho 3 dư 1

Vậy số chính phương phân chia cho 3 chỉ rất có thể có số dư bởi 0 hoặc 1.

+Ta sẽ sử tính phân chia hết cho 3 và số dư vào phép phân chia cho 3 .

b)Xét những trường hợp

n =2k (k ∈ N) ⇒ A= 4k2, phân chia hết cho 4.

n= 2k+1(k ∈ N) ⇒ A = 4k2 +4k +1

= 4k(k+1)+1,

chia mang đến 4 dư 1(chia đến 8 cũng dư 1)

vậy số bao gồm phương phân chia cho 4 chỉ có thể có số dư bằng 0 hoặc 1.

+Ta đang sử tính phân tách hết đến 4 và số dư trong phép phân chia cho 4 .

Chú ý: Từ việc trên ta thấy:

-Số thiết yếu phương chẵn phân chia hết mang lại 4

-Số chủ yếu phương lẻ chia cho 4 dư 1( phân chia cho 8 cũng dư 1).

c) những số 19932,19942 là số chính phương không chia hết cho 3 yêu cầu chia cho 3 dư 1,còn 19922 chia hết đến 3.

Vậy M phân tách cho 3 dư 2,không là số bao gồm phương.

Các số 19922,19942 là số chủ yếu phương chẵn đề xuất chia hết mang đến 4.

Các số 19932,19952 là số bao gồm phương lẻ đề xuất chia cho 4 dư 1.

Vậy số N phân tách cho 4 dư 2,không là số bao gồm phương.

+Ta sẽ vận dụng tính chất chia không còn của số chủ yếu phương và xét số dư cửa các số chủ yếu phương kia khi những số đó chẳn tuyệt lẻ .

d) các số của dãy những tận cùng là 11 phải chia cho 4 dư 3.Mặt khác số chủ yếu phương lẻ thì phân tách cho 4 dư 1.

Vậy không tồn tại số làm sao của dãy là số bao gồm phương.

Chú ý 3: Khi minh chứng về đặc điểm chia hết của những luỹ thừa,ta còn sử dụng những hằng đẳng thức bậc cao và cách làm Niu-tơn sau đây:

+an -bn =(a-b)(an-1+an-2b+an-3b2+…+abn-2+bn-1) (1)

+an+bn=(a+b)(an-1-an-2b+an-3b2-…-abn-2+bn-1) (2)

với đều số lẻ n.

Công thức Niu-tơn

(a+b)n= an+c1an-1b+c2an-2b2+…+cn-1abn-1+bn

Trong công thức trên, vế phải là một trong đa thức bao gồm n+1 hạng tử, bậc của từng hạng tử đối với tập hợp những biến là a,b là n. Những hệ số c1,c2,…cn-1 được xác định bởi tam giác pa -xcan:

*

Áp dụng các hằng đẳng thức trên vào tính phân tách hết, ta có với đa số số tự nhiên a,b và số tự nhiên n :

an -bn chia hết đến a-b (a ≠ b)

a2n+1 +b2n+1 chia hết mang đến a+b ( a ≠-b)

(a+b)n =Bs a+bn (Bs a là bội của a).

Đặc biệt chăm chú đến:

(a+1)n = Bs( a +1)

( a -1)n = Bs (a- 1)

(a-1)2n+1= Bs( a – 1)

*Tất cả các công thức Niu Tơn trên chỉ vận dụng cho học sinh các khối 8 , 9 .

Ví dụ 4. Minh chứng rằng với đa số số tự nhiên và thoải mái n, biểu thức 16n -1 chia hết đến 17 khi và chỉ khi n là số chẵn.

Giải:

Cách 1:

Nếu n chẵn (n=2k, kN) thì

A= 162k -1 = (162)k -1 chia hết mang lại 162 -1

Theo hằng đẳng thức (1)

Mà 162 -1 =255 phân chia hết đến 17.

Vậy A phân chia hết mang đến 17

Nếu n lẻ thì A = 16n +1 -2,

mà 16n+1 phân chia hết cho 17 theo hằng đẳng thức (9),nên A không phân chia hết mang lại 17

vậy A phân chia hết mang lại 17 n chẵn.

Cách 2: A=16n -1 =(17-1)n -1

= B (17) +(-1)n -1(theo cách làm Niu-tơn)

Nếu n chẵn thì A =B (17) +1-1 =B (17)

Nếu n lẻ thì A = B (17) -1 -1 = B (17 )-2

Không phân tách hết đến 17.

Xem thêm: Trả Bài Viết Số 2 Lớp 10 Tấm Cám Theo Lời Của Nhân Vật Tấm, Kể Lại Truyện Tấm Cám Theo Lời Của Nhân Vật Tấm

Chú ý 4: Người ta còn dùng phương pháp phản chứng,nguyên lý Di ríchlet để minh chứng quan hệ phân tách hết.