Câu Hỏi Ôn Tập Chương 2 Hình Học 7

     
A.Tổng nhì góc nhọn bởi 1800B.Hai góc nhọn kề nhau .C.Hai góc nhọn phụ nhauD.Hai góc nhọn kề nhau

Câu 2:Mã câu hỏi:121319

Chọn câu trả lời đúng. Mang lại tam giác ABC có (widehat A = 50^0;widehat B = 60^0)thì (widehat C = ?)
Bạn đang xem: Câu hỏi ôn tập chương 2 hình học 7

A.1cm ; 2cm ; 3cmB.2cm ; 3cm ; 4cm C.3cm ; 4cm ; 5cm D.4cm ; 5cm ; 6cm

Câu 4:Mã câu hỏi:121321

Chọn câu sai.


A.Tam giác tất cả hai cạnh đều bằng nhau là tam giác cân.B.Tam giác có cha cạnh đều nhau là tam giác đều.C.Tam giác cân nặng là tam giác đều.D.Tam giác phần nhiều là tam giác cân.

Câu 5:Mã câu hỏi:121324

Tam giác ABC vuông trên B suy ra:


A.AB2 = BC2 + AC2 B.BC2 = AB2 + AC2C.AC2 = AB2 + BC2 D.Cả A, B, C phần lớn đúng

Câu 6:Mã câu hỏi:121326

Cho (Delta ABC)vuông tại A có AB = 8 cm; AC = 6 cm thì BC bằng :


A.25 cmB.14 cmC.100cmD.10cm

Câu 7:Mã câu hỏi:121328

Cho (Delta ABC)cân trên A, biết (widehat B = 50^0)thì (widehat A)bằng :


A.(widehat A + widehat B + widehat C = 90^0)B.(widehat A + widehat B + widehat C = 180^0)C.(widehat A + widehat B + widehat C = 45^0)D.(widehat A + widehat B + widehat C = 100^0)

Câu 9:Mã câu hỏi:121330

Góc xung quanh của tam giác bởi :


A.Tổng nhị góc trong không kề với nó. B.Tổng hai góc vào C.Góc kề cùng với nó D.Tổng cha góc vào của tam giác

Câu 10:Mã câu hỏi:121333

Tam giác vuông cân là tam giác có:


A.Một góc bằng 600B.Một góc nhọn bởi 450C.Tổng hai góc nhọn nhỏ tuổi hơn 900D.Cả 3 câu đều sai

Câu 11:Mã câu hỏi:121338

Trong những bộ 3 số sau , cỗ 3 số nào là 3 cạnh của tam giác vuông ?


A.4cm , 7 centimet , 10 cmB.7cm ; 12 cm ; 15 cmC.15cm ; 7 centimet ; trăng tròn cmD.20cm ; 21 centimet ; 29cm.

Câu 12:Mã câu hỏi:121339

Cho hình vẽ sau. Tính số đo x

*


A.900B.1000C.1200D.1400

Câu 13:Mã câu hỏi:121340

Cho tam giác ABC bao gồm số đo những góc A, B, C theo thứ tự tỉ lệ với 2; 3; 4. Tính(widehat B)


A.(widehat B = 60^0)B.(widehat B = 90^0)C.(widehat B = 40^0)D.(widehat B = 80^0)

Câu 14:Mã câu hỏi:121343

Tam giác ABC có (widehat A = 100^0;widehat B - widehat C = 40^0). Số đo góc(widehat B)và góc(widehat C) theo lần lượt là?


A.(widehat B = 60^0;widehat C = 20^0)B.(widehat B = 20^0;widehat C = 60^0)C.(widehat B = 70^0;widehat C = 20^0)D.(widehat B = 80^0;widehat C = 40^0)

Câu 15:Mã câu hỏi:121348

Cho tam giác ABC tất cả (widehat A = 50^0;widehat B = 70^0). Tia phân giác góc C giảm AB trên M. Tính số những góc(widehat AMC;widehat BMC)?


A.(widehat AMC = 120^0;widehat BMC = 60^0)B.(widehat AMC = 80^0;widehat BMC = 100^0)C.(widehat AMC = 110^0;widehat BMC = 70^0)D.(widehat AMC = 100^0;widehat BMC = 80^0)

Câu 16:Mã câu hỏi:121350

Cho tam giác ABC có(widehat B = 80^0;3widehat A = 2widehat C). Tính(widehat A;widehat C)?


A.(widehat A = 60^0;widehat C = 40^0)B.(widehat A = 30^0;widehat C = 50^0)C.(widehat A = 40^0;widehat C = 60^0)D.(widehat A = 40^0;widehat C = 30^0)

Câu 17:Mã câu hỏi:121359

Cho ΔABC = ΔDEF. Hiểu được AB = 6cm, AC = 8cm, EF = 10cm. Chu vi của tam giác DEF là?


A.24cmB.20cmC.18cmD.30cm

Câu 18:Mã câu hỏi:121361

Cho (widehat xOy = 50^0), vẽ cung tròn trọng tâm O nửa đường kính bằng 2cm, cung tròn này giảm Ox, Oy theo lần lượt tại A cùng B. Vẽ các cung tròn vai trung phong A cùng B buôn bán bính bằng 3cm, giảm nhau tại điểm C bên trong (widehat xOy). Tính(widehat xOC) ?


A.250B.500C.800D.900

Câu 19:Mã câu hỏi:121362

Cho tam giác DEF và tam giác HKG có: DE = HK, (widehat E = widehat K), EF = KG. Số đo góc H là


A.700B.800​C.900​D.1000​

Câu 20:Mã câu hỏi:121363

Cho nhì tam giác ABC gồm (widehat A = 90^0), tia phân giác BD của góc B (D ∈ AC). Trên cạnh BC mang điểm E làm sao cho BE = BA. Nhì góc nào sau đây bằng nhau?


A.(widehat EDC;widehat ACB)B.(widehat EDC;widehat ABC)C.(widehat EDC;widehat ECD)D.(widehat EDC;widehat BAC)

Câu 21:Mã câu hỏi:121364

Cho đoạn thẳng AB, trê tuyến phố trung trực d của đoạn trực tiếp AB lấy điểm M. đối chiếu AM cùng với BM?


A.MA = MBB.MA > MB C.MA D.2MA = MB

Câu 22:Mã câu hỏi:121365

Cho tam giác ABC bao gồm AB = BC = CA, phân giác BD cùng CE giảm nhau trên O.Chọn câu đúng


A.CE ⊥ ABB.BD ⊥ ACC.DC = BC D.Cả A, B hầu hết đúng

Câu 23:Mã câu hỏi:121366

Cho hình vẽ sau. Tam giác nào bằng với tam giác ABC?

*


A.ΔABC = ΔEDAB.ΔABC = ΔEADC.ΔABC = ΔAEDD.ΔABC = ΔADE

Câu 24:Mã câu hỏi:121367

Cho hình bên dưới đây. Chọn câu sai:

*
Xem thêm: Ngày 25 Tháng 12 Là Ngày Gì ? Ngày 25 Tháng 12 Là Ngày Thuộc Cung Gì?

A.AD // BCB.AB // DCC.ΔABC = ΔCDAD.ΔABC = ΔADC

Câu 25:Mã câu hỏi:121368

Cho tam giác ABC cùng tam giác IKH gồm AB = KI, AD = KH, DB = IH. Phát biểu nào dưới đây đúng?


A.ΔBAD = ΔHIKB.ΔABD = ΔKHIC.ΔDAB = ΔHIKD.ΔABD = ΔKIH

Câu 26:Mã câu hỏi:121369

Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Bên trên một nửa phương diện phẳng bờ AB vẽ tam giác ABC sao cho AC = 4cm, BC = 5cm, bên trên nửa phương diện phẳng sót lại vẽ tam giác ABD sao để cho BD = 4cm, AD = 5cm. Chọn giải đáp đúng?


A.ΔCAB = ΔDABB.ΔABC = ΔBDAC.ΔCAB = ΔDBAD.ΔCAB = ΔABD

Câu 27:Mã câu hỏi:121370

Hai góc nhọn của tam giác vuông cân bằng


A.300B.450​C.600​D.900​

Câu 28:Mã câu hỏi:121371

Một tam giác cân tất cả góc ngơi nghỉ đỉnh là 64° thì số đo góc lòng bằng?


A.540B.580​C.720​D.900​

Câu 29:Mã câu hỏi:121372

Một tam giác cân gồm góc sinh hoạt đáy bằng 700 thì góc sống đỉnh bằng bao nhiêu?


A.640B.530​C.700​D.400​

Câu 30:Mã câu hỏi:121373

Cho tam giác ABC với tam giác MNK có: AB = MN, (widehat A = widehat M). Cần điều kiện gì nhằm tam giác ABC bởi với tam giác MNK?


A.BC = MKB.BC = HK C.AC = MK D.AC = HK

Câu 31:Mã câu hỏi:121374

Cho tam giác BAC với tam giác KEF có tía = EK, (widehat A = widehat K), CA = KF. Tuyên bố nào dưới đây đúng?


A.ΔBAC = ΔEKFB.ΔBAC = ΔEFKC.ΔABC = ΔFKED.ΔBAC = ΔKEF

Câu 32:Mã câu hỏi:121375

Cho hai đoạn thẳng BD với EC vuông góc với nhau tại A sao cho AB = AE, AD = AC, AB
A.ΔAED = ΔABCB.BC = EDC.EB = CDD.(widehat ABC = widehat AED)

Câu 33:Mã câu hỏi:121376

Cho góc nhọn xOy. Bên trên tia Ox rước hai điểm A, C, trên tia Oy đem hai điểm B, D thế nào cho OA = OB; OC = OD (A nằm trong lòng O cùng C; B nằm trong lòng O với D).Chọn câu đúng


A.ΔOAD = ΔOCBB.ΔODA = ΔOBCC.ΔAOD = ΔBCOD.ΔOAD = ΔOBC

Câu 34:Mã câu hỏi:121377

Cho góc nhọn xOy. Bên trên tia Ox đem hai điểm A, C, bên trên tia Oy rước hai điểm B, D làm thế nào để cho OA = OB; OC = OD (A nằm trong lòng O cùng C; B nằm giữa O cùng D).So sánh nhì góc(widehat CAD)và(widehat CBD)


A.(widehat CBD = widehat CAD)B.(widehat CBD C.(widehat CBD > widehat CAD)D.(widehat CBD = 2. widehat CAD)

Câu 35:Mã câu hỏi:121378

Cho tam giác ABC với tam giác NPM có BC = PM; (widehat B = widehat P). Cần đk gì nhằm tam gác ABC bằng tam giác NPM theo trường đúng theo góc – cạnh – góc?


A.(widehat M = widehat A)B.(widehat A = widehat P)C.(widehat C = widehat M)D.(widehat A = widehat N)

Câu 36:Mã câu hỏi:121379

Cho nhì tam giác ABC cùng tam giác MNP có (widehat A = widehat M,widehat B = widehat N). Cần điều kiện gì để hai tam giác ABC cùng tam giác MNP bằng nhau theo trường thích hợp góc - cạnh – góc?


A.AC = MPB.AB = MN C.BC = NP D.AC = MN

Câu 37:Mã câu hỏi:121380

Cho tam giác ABC với tam giác MNP gồm (widehat B = widehat N = 90^0,widehat C = widehat M),AC = MP. Tuyên bố nào dưới đây đúng?


A.ΔABC = ΔPMNB.ΔACB = ΔPMNC.ΔBAC = ΔMNPD.ΔABC = ΔPNM

Câu 38:Mã câu hỏi:121381

Cho góc nhọn xOy, Oz là tia phân giác của góc đó. Qua điểm A nằm trong tia Ox kẻ song song với Oy cắt Oz trên M. Qua M kẻ đường song song cùng với Ox giảm Oy tại B. Chọn câu đúng


A.OA > OB; MA > MBB.OA = OB; MA = MBC.OA D.OA

Câu 39:Mã câu hỏi:121382

Cho đoạn trực tiếp AB, O là trung điểm của đoạn trực tiếp AB. Trên và một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ những tia Ax, By vuông góc với AB. điện thoại tư vấn C là 1 điểm ở trong tia Ax. Đường vuông góc cùng với OC tại O giảm tia By tại D. Khi đó


A.CD = AC + BDB.CD = AC - BDC.AC = DC + BDD.AC = CD - BD

Câu 40:Mã câu hỏi:121383

Cho nhị tam giác ABD cùng CDB tất cả cạnh chung là BD. Biết AB = DC với AD = CB. Phát biểu nào sau đây sai?


A.(Delta ABC = Delta CDA)B.(widehat ABC = widehat CDA)C.(widehat BAC = widehat DAC)D.(widehat BCA = widehat DAC)

*Xem thêm: 14+ Mẫu Nail Đính Đá Đẹp Đơn Giản, 480 Mẫu Nail Đính Đá (Sưu Tầm) Ý Tưởng Trong 2022


Toán 7

Lý thuyết Toán 7