Cho 300Ml Dung Dịch Ba(Oh)2 0 1M

     

Cho 300 ml dung dịch chưa đồng thời Ba(OH)2 1M cùng NaOH 1,5M vào 150 ml dung dịch đựng đồng thời AlCl3 1M và Al2(SO4)3 0,5M. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Phương pháp giải

Lập tỉ lệ:

+ nếu k ≤3 thì chiếm được kết tủa là Al(OH)3

Khi đó kết tủa thu được đựng Al(OH)3 với BaSO4 với nAl(OH)3 = 1/3 nOH-

+ trường hợp 3 3 với AlO2-

Khi đó kết tủa thu được đựng Al(OH)3 cùng BaSO4 cùng với nAl(OH)3 = 4nAl3+ - nOH-

+ ví như k ≥ 4 thì thu được AlO2-

Khi đó kết tủa thu được chỉ cần BaSO4

nBa(OH)2 = 0,3.1 = 0,3 (mol) ; nNaOH = 0,3.1,5 = 0,45 (mol)

=> ∑nOH- = 2nBa(OH)2 + nNaOH = 0,3.2 + 0,45 = 1,05 (mol)

nBa2+ = 0,3 (mol)

nAlCl3= 0,15.1 = 0,15 (mol); nAl2(SO4)3 = 0,15.0,5 = 0,075 (mol)

=> ∑nAl3+ = nAlCl3 + 2nAl2(SO4)3 = 0,15 + 0,075.2 = 0,3 (mol) ; nso42- = 0,225 (mol)

Ta có: (3 sản xuất kết tủa Al(OH)3 và AlO2-

nAl(OH)3 = 4nAl3+ - nOH- = 4.0,3 - 1,05 = 0,15 (mol)

Vây sau bội nghịch ứng nhận được kết tủa Al(OH)3: 0,15 mol với BaSO4 :0,225 (mol)

=> m↓ = 0,15.78 + 0,225.233 = 64,125 (g)
Bạn đang xem: Cho 300ml dung dịch ba(oh)2 0 1m

*

*

*

*

*Xem thêm: Tác Dụng Của Sâm Ngâm Mật Ong, Dành Cho Đối Tượng Nào Sử Dụng

Cho 500 ml hỗn hợp NaOH 1M vào 150 ml dung dịch AlCl3 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là

Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít hỗn hợp NaOH 0,5M, lượng kết tủa chiếm được là 15,6 gam. Giá bán trị lớn nhất của V là

Hòa rã 8,6 gam hỗn kim loại tổng hợp loại K cùng Al vào nước, sau bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 4,48 lít khí (đktc) với m gam chất không tan. Cực hiếm của m là

Cho m gam láo lếu hợp bao gồm Al và Na vào nước dư, sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H2­ (đktc) cùng 2,35 gam hóa học rắn ko tan. Quý hiếm của m là :

X gồm ba và Al. Mang lại m gam X vào nước dư, sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lít khí H2 (đktc). Khía cạnh khác, hòa tan trọn vẹn m gam X bởi dung dịch NaOH, chiếm được 15,68 lít khí H2 (đktc). Quý giá của m là

Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ mol Na cùng Al khớp ứng là 5 : 4) chức năng với H2O dư thì nhận được V lít khí, dung dịch Y và hóa học rắn Z. Cho Z tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư thì nhận được 0,25V lít khí (các khí đo ở cùng điều kiện). Nguyên tố % theo cân nặng của fe trong hỗn hợp X là

Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất 0,14 mol AlCl3, nhận được m gam kết tủa. Khía cạnh khác, mang lại 1,5V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,14 mol AlCl3, thu được 0,75m gam kết tủa. Quý hiếm của V là

Tiến hành 2 thí nghiệm: phân tích 1: cho 100 ml dung dịch AlCl3 x (mol/l) tính năng với 600 ml dung dịch NaOH 1M chiếm được 2y mol kết tủa. Phân tích 2: đến 100 ml dd AlCl3 x (mol/l) công dụng với 660 ml dd NaOH 1M thu được y mol kết tủa. Quý giá của x là:

Cho 5,6 gam tất cả hổn hợp NaOH cùng KOH (có thành phần thế đổi) hòa hợp vào nước được hỗn hợp Z. Mang lại dung dịch Z phản bội ứng cùng với dung dịch cất 0,04 mol AlCl3, trọng lượng kết tủa thu được lớn số 1 và nhỏ nhất là:

Hoà tan trọn vẹn 0,15mol phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được hỗn hợp X. Cho toàn thể X tác dụng với 200 ml hỗn hợp (Ba(OH)2 1M + NaOH 0,75M), sau phản bội ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

X là hỗn hợp Al2(SO4)3, Y là hỗn hợp Ba(OH)2. Trộn 200 ml dd X cùng với 300 ml hỗn hợp Y chiếm được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200 ml dd X cùng với 500 ml dd Y nhận được 12,045 gam kết tủa. Mật độ mol/l của dd X là

Cho x gam Al tan trọn vẹn vào y mol HCl thu được dung dịch Z chứa 2 hóa học tan có cùng nồng độ mol. Thêm thong dong dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì thứ thị trình diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào vào lượng OH- là


Nhỏ khoan thai dung dịch mang lại dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml hỗn hợp A đựng Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa cùng số mol OH- được màn trình diễn bằng thứ thị sau:


Nếu mang lại 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M với NaOH 0,3M vào 100 ml hỗn hợp A thì cân nặng kết tủa nhận được là bao nhiêu?

Dung dịch X chứa a mol AlCl3 và 2a mol HCl. Rót thong thả dung dịch NaOH vào hỗn hợp X ta tất cả đồ thị sau


Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch đựng 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào dưới đây đúng ?

Hòa tan hoàn toàn m gam lếu láo hợp bao gồm Al cùng Mg vào V ml hỗn hợp HNO3 2,5M. Hoàn thành phản ứng thu được hỗn hợp X (không cất muối amoni) cùng 0,084 mol các thành phần hỗn hợp khí N2 cùng N2O gồm tỉ khối đối với oxi là 31 : 24. đến từ từ dung dịch NaOH 2M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa phát triển thành thiên theo vật dụng thị hình vẽ mặt .Bạn sẽ xem: mang đến 300ml dung dịch ba(oh)2 0 1m
Xem thêm: Tổng Hợp Các Món Ăn Vặt Dễ Làm Tại Nhà, Ngon Ngất Ngây, Cách Làm 7 Món Ăn Vặt Cực Đơn Giản Tại Nhà

Giá trị của m và V theo lần lượt là :

Cho 46,6 gam tất cả hổn hợp X tất cả Na, K, bố và Al2O3 ( trong số đó oxi chỉ chiếm 30,9% về khối lượng) hòa tan hết nội địa thu được dung dịch Y cùng 8,96 lít H2 ( đktc). Mang đến 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào hỗn hợp Y chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là

Cho một mẫu kim loại tổng hợp Na-Ba tác dụng với nước dư thu được dung dịch X cùng 3,36 lít khí (đktc). đến dung dịch X công dụng với 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M cùng AlCl3 0,6M. Khối lượng kết tủa chiếm được là

Hòa tan trọn vẹn 0,54 gam Al vào vào 200 ml hỗn hợp X đựng HCl 0,2M với H2SO4 0,1M thu được hỗn hợp Y. Thể tích hỗn hợp NaOH 1M đề xuất thêm vào hỗn hợp Y để lượng kết tủa thu được lớn số 1 là

Trộn 100 ml dung dịch AlCl3 1M cùng với 350 ml hỗn hợp NaOH 1M. Lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng kết tủa nhận được là

Cho lượng dư hóa học nào trong số chất sau vào dung dịch AlCl3 mà sau thời điểm các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được kết tủa Al(OH)3?

Hỗn thích hợp X gồm Al cùng Al2O3. Hòa tan trọn vẹn 1,83 gam X trong 50 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

Cho hỗn kim loại tổng hợp loại bao gồm 5,4 gam Al với 2,3 gam Na công dụng với nước dư. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn sót lại là

Hòa tan hết m gam nhôm vào dung dịch NaOH 1M, nhận được 6,72 lít khí (đktc). Thể tích dung dịch NaOH buổi tối thiểu buộc phải dùng là

Cho 11,8 gam tất cả hổn hợp X có Al và Cu vào hỗn hợp NaOH (loãng, dư). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 6,72 lít khí H2 (đktc). Cân nặng của Cu trong các thành phần hỗn hợp X là

Lần lượt thực hiện 2 xem sét sau:

- thí nghiệm 2: mang lại từ trường đoản cú dd NaOH cho dư vào dd Al(NO3)3.

Phát biểu nào sau đây đúng?

Cho 100 ml hỗn hợp NaOH x mol/l (x > 0,4M) vào dung dịch đựng 0,02 mol MgCl2 và 0,02 mol AlCl3. Lọc đem kết tủa với nung đến trọng lượng không đổi được m gam hóa học rắn. Để m nhỏ nhất thì quý hiếm của x buổi tối thiểu là

Hoà chảy 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgSO4 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch cất 0,4 mol H2SO4 và 0,1 mol HCl được dung dịch X. Mang lại 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Quý giá của m là

Cho rảnh rỗi dung dịch Ba(OH)2 cho dư vào dung dịch đựng a mol láo lếu hợp tất cả HCl, AlCl3 với Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được (y mol) phụ thuộc vào vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được màn trình diễn như đồ gia dụng thị bên. Cực hiếm của a là:


Cho 0,85 lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng trả toàn, thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là:

Cho thủng thẳng 350 ml hỗn hợp NaOH 1M vào 100 ml hỗn hợp AlCl3 x mol/l, sau khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 3,9 gam kết tủa.Giá trị của x là

Hòa tan trọn vẹn m gam Al vào dung dịch loãng cất 0,2 mol H2SO4, chiếm được khí H2 cùng dung dịch X. Mang đến từ từ hỗn hợp NaOH 2M vào X, công dụng thí nghiệm được ghi sống bảng sau: