Cho 5 gam bột mg

  -  
*Bạn đang xem: Cho 5 gam bột mg

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 giờ đồng hồ Anh 12 vật lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12


Xem thêm: Hát: Tiếng Chuông Và Ngọn Cờ Sgk Âm Nhạc 6, Ghim Trên Động Vật

*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi cho 5 gam bột Mg vào dung dịch tất cả hổn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X đựng m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí ko màu, trong số đó có một khí hóa nâu bên cạnh không khí và còn lại 0,44 gam hóa học rắn không tan. Biết tỉ khối hơi của Y so với H2 là 11,5. Tính m?
Xem thêm: Please Wait - Write A Passage (60

Phương pháp giải:

Kết luận những khí có trong Y và tính số mol mỗi khí trong Y

Áp dụng bảo toàn electron, minh chứng sau phản nghịch ứng thu được muối hạt amoni, tính số mol muối hạt amoni.

Tìm số mol các ion K+ với SO42- thông qua H+và NO3-

Áp dụng bảo toàn cân nặng cho hỗn hợp X với tìm m.


Lời giải bỏ ra tiết:

Hỗn hợp khí Y có NO (x mol) với H2 (y mol)

(n_Y = frac1,79222,4 = 0,08,,mol o x + y = 0,08) (1)

(d_Y/H_2 = 11,5 o fracM_YM_H_2 = 11,5 o M_Y = 11,5.2 = 23 o m_Y = 23.0,08 = 1,84,,gam o 30 mx + 2y = 1,84) (2)

Từ (1) với (2) ( o left{ eginarraylx + y = 0,08\30 mx + 2y = 1,84endarray ight. o left{ eginarraylx = 0,06\y = 0,02endarray ight.)

Ta gồm mMg phản nghịch ứng = 5 – 0,44 = 4,56 gam ( o n_Mg = frac4,5624 = 0,19,,mol)

Quá trình trao đổi electron: 

Mg0 → Mg+2 + 2e 4H+ + NO3- + 3e → NO + 2H2O

0,19 → 0,38 0,24 ← 0,06 ← 0,18 ← 0,06

10H+ + NO3- + 8e → NH4+ + 3H2O

0,2 ← 0,02 ← 0,16 → 0,02

2H+ + 2e → H2

0,04 ← 0,04 ← 0,02

Ta thấy: ne dường = 2nMg phản bội ứng = 0,38 mol ≠ ne thừa nhận = 3nNO + 2nH2 = 3.0,06 + 2.0,02 = 0,22

→ phản bội ứng tất cả tạo muối hạt amoni

(n_NH_4^ + = frac2n_Mg - 3n_NO - 2n_H_28 = 0,02,,mol)

(n_H^ + = 4n_NO + 10n_NH_4^ + + 2n_H_2 = 0,48,,mol o n_SO_4^2 - = frac12n_H^ + = 0,24,,mol)

(n_NO_3^ - = n_NO + n_NH_4^ + = 0,08,,mol o n_K^ + = n_NO_3^ - = 0,08,,mol)