Cho hỗn hợp m gồm anđehit x

     
Trắc nghiệm hóa học 11 bài 28: Bài thực hành số 3 đối chiếu định tính nguyên tố và Điều chế và đặc điểm của metan

Câu hỏi :

Cho tất cả hổn hợp M bao gồm anđehit X (no, 1-1 chức, mạch hở) với hiđrocacbon Y, gồm tổng số mol là 0,2 (số mol của X nhỏ dại hơn của Y). Đốt cháy hoàn toàn M, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) với 7,2 gam H2O. Hiđrocacbon Y là 


*