Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Lần 1 Năm 2021

  -  

tandk.com.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn Đề kiểm soát 1 huyết môn tiếng Anh lớp 6. Đây đang là nguồn tài liệu bổ ích giúp quý thầy cô bao gồm thêm tứ liệu huấn luyện và đào tạo và các bạn rèn luyện tốt trước khi phi vào kì kiểm tra và kì thi chủ yếu thức.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 6 lần 1 năm 2021


Đề bình chọn 1 máu môn giờ đồng hồ Anh lớp 6

Đề đánh giá 1 ngày tiết môn Ngữ văn lớp 6

Đề chất vấn 1 huyết môn trang bị lý lớp 6


Đề soát sổ 1 máu môn giờ Anh lớp 6

I. Lựa chọn câu vấn đáp đúng duy nhất (3 điểm).

1. ______ is your name?

A. Who

B. What

C. Where

D. How

2. That is ______ ruler.

A. A

B. An

C. The

D. I

3. ______ ? Fine, thanks.

A. How are you

B. How old are you

C. What"s your name

D. What is this

4. There ______ five people in my family.

A. Is

B. Are

C. Am


D. Do

5. Is ______ your teacher? - Yes, it is.

A. There

B. Those

C. These

D. This

6. ______ people are there in your family?

A. How many

B. What

C. How

D. When

7. How old is he? - He"s ______.

A. Fifth

B. Second

C. First

D. Fifteen

8. What ______ he ______? - He"s an engineer.

A. Does - do

B. Vị - does

C. Vị - do

D. Does - does

9. Hoa brushes ______ teeth every morning.

A. His

B. Her

C. My

D. Your

10. Where vị you live? ______.

A. I live in Hanoi

B. I"m at school

C. I"m twelve years old

D. I"m fine. Thanks

11. Kiếm tìm từ tất cả cách phân phát âm khác tại phần gạch chân:

A. Couches

B. Benches

C. Houses

D. Tomatoes

12. ______ ? - It"s an eraser.

A. What"s your name?

B. Who is that?

C. What"s that?

D. Where is that?

13. Tìm kiếm từ không giống loại:

A. Teacher

B. Classmate

C. Student

D. Board

14. How many ______ are there in your class? - There are 35.

A. Benchies

B. Bench

C. Benches

D. Benchs

15. How old is your mother? ______ .

Xem thêm:

A. He"s forty years old


B. She"s forty

C. She"s forty year old

D. A và C are correct

II. Mang lại dạng đúng của đụng từ "to be" (1 điểm).

1. She ___________________ a teacher.

2. We___________________ doctors.

3. Hoang & Thuy ___________________ students.

4. I ___________________ Chi.

III. Nối một câu làm việc A cùng một câu vấn đáp ở B (2 điểm).

A

1. Hello. Is your name Phong?.

2. How are you?

3. How old are you?

4. Where bởi you live?

5. What vì you do?

B

a. I"m sixteen years old.

b. On Nguyen Trai street.

c. I am a student

d. Yes. My name is Phong.

e. That"s right, I am.

f. I"m fine. Thank you. How about you?

IV. Đọc đoạn văn dưới đây và vấn đáp các thắc mắc (2 điểm).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lắp Máy Ép Chậm Savtm Và Tháo Lắp Vệ Sinh Sạch Như Mới

My name is Tâm. I"m a teacher. I live in a city. I get up at five every day. I go lớn school at a quarter khổng lồ seven. The school is not near my house. It"s very beautiful. There"s a lake near the school. There are trees và flowers in the school. In front of the school, there is a river. Behind the school, there are flowers. Behind the flowers, there are tall trees. The police station is next lớn the school.