Đô hộ tiếng anh là gì

     
Below are sample sentences containing the word "đô hộ" from the Vietnamese - English. We can refer khổng lồ these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đô hộ", or refer khổng lồ the context using the word "đô hộ" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: đô hộ tiếng anh là gì


1. Ta cóc biết những ngươi là Đô hộ phủ gì

I don't care about your Protection Squad

2. Mau đi xem fan của Đô hộ đậy luyện công

Watching the Protection Squads training

3. Quê hương ngài bị một gia thế ngoại quốc đô hộ.

His homeland was occupied by a foreign power.

4. Ngày 8 tháng 9 năm 1860, Montreal đầu hàng, xong xuôi nền đô hộ của Pháp tại Canada.

On 8 September 1760, Montreal surrendered, bringing khổng lồ an end French rule in Canada.

5. Chế độ của La Mã là cho các dân bị đô hộ được hưởng một số quyền từ bỏ trị đáng kể.

It was Roman policy to lớn grant subject peoples considerable self-determination.

6. Người Do Thái mong mỏi mỏi đấng Mê-si mang đến để cứu giúp họ ngoài ách đô hộ của bạn La Mã.

The Jews have been yearning for a Messiah who can bring relief from the Roman yoke.

7. Bố mươi tía năm trôi qua, thức giấc Giu-đê vẫn cuồng nộ khi ở bên dưới ách đô hộ của La Mã.

Thirty-three years passed, & Judea still chafed under the Roman yoke.

8. Một số người ao ước mỏi có một Đấng Mê-si giải thoát bọn họ khỏi ách đô hộ ghét bỏ của La Mã.

Some longed for a Messiah who would free them from the hated yoke of Rome.

9. Dân vày Thái kịch liệt phản nghịch đối thuế này vì nó cho biết thêm họ nằm đằng sau sự đô hộ của La Mã.

The Jews especially resented this tax. It represented their subjection khổng lồ Rome.

10. Cuối cùng, bạn Maya cũng từ bỏ giải ra khỏi ách đô hộ của fan Tây Ban Nha và phân bổ lại đất đai.

Xem thêm: Giải Sinh Học Lớp 8 Bài 22: Vệ Sinh Hô Hấp, Sinh Học 8 Bài 22: Vệ Sinh Hô Hấp

Finally, the Maya were able to free themselves from the yoke of the Spaniards, and land reform was instituted.

11. Ê-díp-tô đón rước ông như một vị cứu vãn tinh vị đã quá ngao ngán sự đô hộ của Phe-rơ-sơ.

Weary of Persian rule, Egypt welcomed him as a deliverer.

12. Ta vượt nhận tự do trên con đường Tơ lụa chưa hẳn chỉ nhờ vào khả năng Đô hộ phủ bọn họ để thực hiện

Nonetheless, I have lớn admit that the fate of the Silk Road can't be changed by the Protection Squad alone

13. Sau khoảng chừng 300 năm bên dưới ách đô hộ của người Tây Ban Nha, lòng căm thù của tín đồ Maya lên đến mức tột đỉnh vào năm 1847.

The situation reached the boiling point in 1847 —after some 300 years of Spanish domination.

14. Sẵn phẫn nộ thế lực dân ngoại đô hộ họ, fan Do Thái càng thịnh nộ thêm trước nỗi nhục bị cưỡng bức làm cho lao dịch.

Given the hatred they nurtured for the Gentile powers that dominated them, the Jews bitterly resented the humiliation of being forced into such vexatious labor.

15. Ngài chắc chắn không nói về việc giải cứu họ khỏi ách đô hộ của người La Mã, điều mà nhiều người dân Do-thái mong muốn mỏi.

He was certainly not speaking of liberation from the yoke of Rome, for which many Jews longed.

16. Vị sự cúng phượng mang không được Đức Chúa Trời chấp nhận, dân Y-sơ-ra-ên đã làm qua 20 năm đô hộ của vua Ca-na-an là Gia-bin.

Because of false worship và divine disapproval, the Israelites have experienced trăng tròn years of harsh domination by Canaanite King Jabin.

17. Tuy nhiên dù những người dân Do Thái này “ước mơ” rằng quê nhà của họ sẽ tiến hành giải phóng khỏi ách đô hộ của Dân Ngoại, vấn đề này chỉ là giả dối, với họ vẫn thất bại, xuất xắc là “ngã xuống”.

But any “vision” such Jewish men had of ending Gentile domination of their homeland was false, & they would fail, or “stumble.”

18. Bánh mỳ từ tiểu mạch là nguồn tinh bột phổ cập nhất trong siêu thị nhà hàng này từ khóa lâu đời, cùng với pasta, bánh bao cùng bánh nướng, tuy vậy khoai tây đã trở thành một nguồn trong bữa tiệc của tín đồ châu Âu cùng sự lan truyền của nó kể từ thực dân châu Âu đô hộ lục địa châu mỹ .

Wheat-flour bread has long been the most common sources of starch in this cuisine, along with pasta, dumplings and pastries, although the potato has become a major starch plant in the diet of Europeans and their diaspora since the European colonization of the Americas.

19. Mẩu chuyện từ tên gọi của game sử dụng các yếu tố lỗi cấu khác nhau, với dựa 1 phần về cuộc đời hào hùng của nữ anh hùng Jeanne d"Arc cùng cuộc kháng chiến giải phóng nước Pháp thoát khỏi ách đô hộ của quân thôn tính Anh trong chiến tranh Trăm Năm vào đầu thế kỷ 15.

Xem thêm: Tổng Dân Số Tỉnh Bình Dương 2021, Dân Số Bình Dương 2022 Là Bao Nhiêu

The title's narrative makes use of various fantasy elements, and is loosely based on the story of Joan of Arc and her struggles against the English occupation of France during the Hundred Years' War in the early 15th century.