Reading

     

2. We need energy to cook, khổng lồ light khổng lồ heat or cool the house and to run machines...

Bạn đang xem: Reading

(Chúng ta cần năng lượng để nấu nướng ăn, thắp sáng, sưởi ấm hoặc làm cho mát thành tích và để chạy máy...)


While


While you read

Read the passage và then bởi the tasks that follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và kế tiếp làm các nhiệm vụ tiếp theo.)

At present, most of our energy comes from fossil fuels (oil, coal, và natural gas). However, such reserves are limited. Because power nguồn demand is increasing very rapidly, fossil fuels will be exhausted within a relatively short time. Therefore, people must develop & use alternative sources of energy.

One alternative source is nuclear energy. Nuclear energy can provide enough electricity for the world’s needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. Another alternative source of energy is geothermal heat, which comes from deep inside the earth. Scientists use this heat khổng lồ make energy. However, this energy is available only in a few places in the world.

The sun, water, and the wind are other alternative sources of energy. The wind turns windmills & moves sailboats. It is a clean source of energy, và there is lots of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. When water moves from a high place to lớn a lower place, it makes energy. This energy is used to create electricity. Water nguồn gives energy without pollution. However, people have khổng lồ build dams lớn use this energy. & as dams cost a lot of money, water energy is expensive.

The sun releases large amounts of energy every day. This energy can be changed into electricity. Many countries use solar energy for their daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy to heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful và infinite but also clean and safe.

Although there are some disadvantages, the potential of alternative sources of energy is great. However, how khổng lồ make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world.


Phương pháp giải:


Dịch bài đọc:

Hiện nay, số đông năng lượng của cửa hàng chúng tôi đến từ nguyên liệu hóa thạch (than, dầu cùng khí từ nhiên). Mặc dù nhiên, dự trữ còn hạn chế. Chính vì nhu mong điện đang tăng vô cùng nhanh, nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một thời gian tương đối ngắn. Vì vậy, ngườì ta phải cách tân và phát triển và sử dụng các nguồn tích điện thay thế.


Một nguồn tích điện thay gắng là nguồn tích điện hạt nhân. Năng lượng hạt nhân rất có thể cung cấp đủ điện mang đến các nhu yếu của quả đât trong hàng trăm ngàn năm, tuy vậy nó có thể rất nguy hiểm. Một nguồn năng lượng thay thay là địa nhiệt tới từ sâu bên phía trong trái đất. Những nhà khoa học sử dụng nhiệt để tạo ra năng lượng. Mặc dù nhiên, tích điện này chỉ có tại 1 vài vị trí trên cụ giới.

Mặt trời, nước cùng gió là đa số nguồn tích điện thay vắt khác. Gió quay cối xay gió và dịch chuyển thuyền buồm. Đó là một trong những nguồn tích điện sạch và tất cả rất nhiều. Thật không may, trường hợp gió ko thổi thì cũng không có năng lượng gió. Lúc nước dịch rời từ một chỗ cao đến nơi phải chăng hơn, nó làm nên năng lượng. Tuy nhiên con tín đồ phải xây đập nước để thực hiện nguồn tích điện này. Xây đập tốn rất nhiều tiền, do vậy năng lượng nước cũng mắc đỏ.

Mặt trời giải hòa một lượng lớn năng lượng mỗi ngày. Năng lượng này rất có thể được chuyển hóa thành điện năng. Nhiều giang sơn sử dụng năng lượng mặt trời cho cuộc sống đời thường hằng ngày của họ. Tấm pin khía cạnh trời bên trên mái nhà có thể tạo ra đủ năng lượng để sưởi nóng hoặc làm cho mát toàn thể ngôi nhà. Tích điện mặt trời không chỉ đa dạng chủng loại và vô hạn mà còn sạch sẽ và an toàn.

Mặc cho dù có một trong những nhược điểm, tiềm năng của những nguồn năng lượng thay núm là cực kỳ lớn. Tuy nhiên, làm nỗ lực nào để có thể tận dụng triệt để các nguồn năng lượng là một thắc mắc dành cho những nhà phân tích trên toàn cụ giới.


Lời giải chi tiết:


Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word (Use a dictionary when necessary).

(Những từ vào khung xuất hiện thêm trong đoạn văn. Điền vào vị trí trống một từ yêu thích hợp. Sử dụng từ điển nếu cần.)

alternative limited energy released exhausted

1. Six hundred balloons were ______ at the ceremony.

2. They are looking for ______ methods of making it.

3. People use ______ khổng lồ run machines, heat and cool their homes.

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather ______.

5. Fuel supplies are nearly ______.

Phương pháp giải:

- alternative (adj): có thể nuốm thế

- limited (adj): có giới hạn

- energy (n): năng lượng

- released (adj): được tung ra

- exhausted (adj): cạn kiệt

Lời giải đưa ra tiết:

1. Six hundred balloons were released at the ceremony.

(Sáu trăm quả bóng được thả bay tại buổi lễ.)

2. They are looking for alternative methods of making it.

(Họ đã tìm kiếm phương pháp thay vắt để sản xuất nó.)

3. People use energy to run machines, heat và cool their homes.

(Mọi bạn sử dụng năng lượng để chạy sản phẩm móc, sưởi nóng và có tác dụng mát công ty cửa.)

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather limited.

(Thức ăn trong quán ăn rẻ, nhưng lại sự sàng lọc khá hạn chế.)

5. Fuel supplies are nearly exhausted.

(Nguồn nhiên liệu gần như cạn kiệt.)


Task 2


Task 2.

Xem thêm: Bài Viết Số 3 Lớp 9 Đề 4: Kể Về Cuộc Gặp Gỡ Các Chú Bộ Đội, Viết Bài Tập Làm Văn Số 3 Lớp 9 Đề 4

 Scan the passage & write down the advantage(s) and disadvantage(s) of each alternative source of energy.

(Đọc lướt đoạn văn và viết ra thuận lợi và bất lợi của từng nguồn năng lượng thay thế.)

*


Lời giải bỏ ra tiết:


Source of energy

Advantages

Disadvantages

Nuclear power

it"s unlimited.

It can be very dangerous.

Solar energy

It"s available. It"s not only plentiful and infinite but also clean and safe.

It"s only possible when it"s sunny. 

Water power

It"s clean and unlimited.

It"s expensive.

 Wind power

It"s clean & unlimited.

There"s no wind energy when there is no wind.

Geothermal heat

It"s available.

It"s available only in a few places.


Tạm dịch: 

Nguồn năng lượng

Lợi ích

Bất lợi

Năng lượng hạt nhân

Vô tận.

Có thể rất nguy hiểm.

Năng lượng phương diện trời

Có sẵn. Không đầy đủ dồi dào cùng vô tận bên cạnh đó sạch với an toàn. 

Chỉ sử dụng được khi có nắng.

Năng lượng nước

Sạch cùng không giới hạn.

Tốn kém. 

Năng lượng gió

Sạch với không giới hạn.

Khi không có gió sẽ không có năng lượng gió. 

Địa nhiệt

Có sẵn.

Chỉ gồm sẵn tại 1 vài nơi. 


Task 3

Task 3. Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi.)

1. What is our major source of energy?

(Nguồn năng lượng chính của họ là gì?)

2. How many sources of energy are mentioned in the text, and which one vày you think has the most potential?

(Có từng nào nguồn tích điện được nhắc đến trong đoạn văn, và chúng ta nghĩ nguồn năng lượng nào là tiềm năng nhất?)

Lời giải chi tiết:

1. Our major source of energy comes from fossil fuels.

(Nguồn năng lượng chính của họ đến từ nguyên nhiên liệu hóa thạch.)

2. Five sources of energy are mentioned in the text. They are nuclear power, solar energy, water power, wind power, geothermal heat. I think solar energy is the most potential.

(Năm nguồn năng lượng được đề cập trong bài xích đọc. Đó là năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng lượng nước, năng lượng gió, địa nhiệt. Tôi nghĩ năng lượng mặt trời là tiềm năng nhất.)


After

After you read

Complete the summary of the reading passage by filling each blank with a suitable word from the box. 

(Hoàn thành phần nắm tắt bài đọc bằng phương pháp điền vào mang đến trống một từ tương thích trong khung.)

one environment alternative limited unlimited sources energy fuels

We need energy to lớn live và work. Our major source of (1) ______ is oil. Oil is (2) ______ kind of fossil fuel. The amount of fossil (3) ______ in the world is (4) ______. Therefore, we must save it, & at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat and nuclear power are (5) ______ sources of energy. They can give us electricity. Other alternative (6) ______ are the sun, waves & water. These sources are not only (7) ______ and available but also clean & safe for the (8) ______. People should develop and use them more and more in the future.

Phương pháp giải:

- one + danh từ: một...

- environment (n): môi trường

- alternative (adj): có thể thay thế

- limited (adj): có số lượng giới hạn

- unlimited (adj): vô hạn

- sources (n): nguồn

- energy (n): năng lượng

- fuels (n): nhiên liệu

Lời giải chi tiết:

1. Energy 2. One 3. Fuels4. Limited
5. Alternative6. Sources7. Unlimited 8. Environment

We need energy to lớn live và work. Our major source of (1) energy is oil. Oil is (2) one kind of fossil fuel. The amount of fossil (3) fuels in the world is (4) limited. Therefore, we must save it, & at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat & nuclear power are (5) alternative sources of energy. They can give us electricity. Other alternative (6) sources are the sun, waves và water. These sources are not only (7) unlimited và available but also clean và safe for the (8) environment. People should develop và use them more & more in the future.

Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Về Bút Máy Hoặc Bút Bi Đầy Đủ Nhất (27 Mẫu)

Tạm dịch: 

Chúng ta cần năng lượng để sinh sống và có tác dụng việc. Nguồn tích điện chính của bọn họ là dầu mỏ. Dầu mỏ là một trong những loại xăng hóa thạch. Lượng nhiên liệu hóa thạch trên quả đât là có giới hạn. Vì chưng vậy, chúng ta phải tiết kiệm nó, đồng thời, chúng ta phải tra cứu nguồn năng lượng mới. Địa sức nóng và năng lượng hạt nhân là đầy đủ nguồn năng lượng thay thế. Chúng rất có thể cung cấp điện cho việc đó ta. Hồ hết nguồn sửa chữa khác là khía cạnh trời, sóng cùng nước. Mọi nguồn tích điện này không đầy đủ vô tận với sẵn có mà còn sạch sẽ và an ninh cho môi trường. Con tín đồ nên trở nên tân tiến và sử dụng chúng ngày càng nhiều vào tương lai.