Unit 5 lớp 9: read

  -  

Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (465.23 KB, 10 trang )


- online ( adj ) : trực tuyến- self-study (adj) : t h c ự ọ

- (a) weather forecast : dự báo thời tiết


- It / very fast / convenient way / get information. We / get / latest news/ weather . We / find / timetable / maps / buses / you want / take. We / book / tickets / next concert / soccer match / trip / khách sạn …..

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 9: read

-It / diversified source / entertainment . We / listen /

music ,/ watch film, / play games, / read novels / poems .
- It / rich source / education. We / learn English / look /

new words / a dictionary ,/ take / training course ,/ take part / online lessons .


Tuesday, December 12th ,2012

Benefits of the mạng internet :

- It is very fast and convenient way to get information. We can get the latest news or the weather. We can find a

timetable and maps of buses you want to lớn take. We can also book the tickets for the next concert , soccer match , or khách sạn …..

Xem thêm: Cho Tứ Diện Abcd Có Ab=Cd=A, Ij=(A, Cho Tứ Diện Abcd Có Ab=Cd=A, Ij=(A

-It is a diversified source of entertainment . We can listen khổng lồ music , watch film, play games, read novels or poems .- It is a rich source of education. We can learn English , look up new words in a dictionary , take a training course ,or take part in online lessons .

-It is a cheap and fast way to lớn communicate with our friends or relatives by means of thư điện tử ,chatting & webcam…


(8)

Writing about the benefits of the Internet

HOMEWORK :

- Write more two benefits about the


Internet.

Xem thêm: Soạn Bài Thơ Bánh Trôi Nước Ngữ Văn 7, Bánh Trôi Nước

- Learn by heart new words.


(9)
(10)

Tài liệu liên quan


*
E 9 Unit 5 - Leson 1 16 633 3
*
English Exercises 9-Unit 5 3 613 7
*
English 9 Unit 6 Lesson 1 24 1 1
*
English 9 - Unit 3 - WRITE 28 2 0
*
WrttenTest English 9 ( Unit 8-9 )N 2 1 849 4
*
English 8 Unit 5 13 767 2
*
english 9 unit 7 26 787 0
*
9 Unit 5 Let""""s learn 2 381 0
*
BT English 9-Unit 2 7 753 8
*
English 9 Unit 10. Read.PPT 4 949 4
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(822 KB - 10 trang) - English 9: Unit 5 Write
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×