Cho Các Chất Sau: Hex

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho những chất sau: hex-1-en, hexan, hex-1-in. Hóa chất để nhận ra ba hóa học trên là

A.

Bạn đang xem: Cho các chất sau: hex

dung dịch AgNO3/NH3 cùng dung dịch Brom.

B. hỗn hợp KMnO4 và dung dịch Brom.

C. dung dịch Brom và Ca(OH)2.

D. dung dịch KMnO4 với Ca(OH)2.


*

Đáp án A

Để phân biệt: hex-1-en, hexan, hex-1-in ta sử dụng dung dịch AgNO3/NH3 và dung dịch Brom.- B1: Ta cho các chất phản ứng theo thứ tự với AgNO3/NH3+ Nếu tất cả ↓ xoàn nhạt mở ra → hex-1-in:HC≡C-CH2-CH2-CH2-CH3 + AgNO3/NH3 → AgC≡C-CH2-CH2-CH2-CH3↓ + NH4NO3+ không có hiện tượng gì là hexan với hex-1-en.- B2: mang đến hai dung dịch còn sót lại phản ứng cùng với brom:+ trường hợp brom mất màu → hex-1-enCH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH2-CH2-CH3+ Nếu không có hiện tượng gì là hexan.Cho những chất sau: metan,etilen, but-2-in cùng axetilen. Kết luận nào sau đấy là đúng?

A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu hỗn hợp brom

B. Gồm 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc tình nitrat vào amoniac

C. Có bố chất có công dụng làm mất màu dung dịch Brom

D. Không có chất làm sao làm nhạt màu dung dịch kali pemangalat


Nhận xét sau đó là sai ?

1. Tất cả các anken đều sở hữu công thức là C n H 2 n .

2. Tất cả các chất gồm công thức thông thường C n H 2 n mọi là anken.

3. Tất cả các anken đều làm mất màu hỗn hợp brom.

4. Tất cả các anken những chất làm mất đi màu dung dịch brom đông đảo là K M n O 4 .


Cho những phát biểu sau:

(a) Đun nóng hỗn hợp saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit chỉ thu được glucozơ.

(b) bé dại dung dịch brom vào dung dịch phenol mang dư thấy lộ diện kết tủa màu trắng.

(c) Propin bội phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhận được kết tủa màu đá quý nhat.

(d) hoàn toàn có thể sử dụng Cu(OH)2 để biệt lập hai dung dịch đựng Gly-Gly với Gly-Ala-Ala.

Số phân phát biết đúng là

A. 1

B. 4

C. 3

D.

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức, Công Thức Môn Toán Lớp 6 Chi Tiết, Kiến Thức Lý Thuyết Toán Lớp 6

2


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(2) mang đến dung dịch HCl tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na).

(4) Sục khí NH3 cho tới dư vào hỗn hợp AlCl3.

(6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4.

(8) cho AgNO3 vào hỗn hợp FeCl3.

Sau khi các phản ứng kết thúc, tổng thể thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là:

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) đến dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(2) đến dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na).

(3) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl2.

(4) Sục khí NH3 cho tới dư vào hỗn hợp AlCl3.

(5) Sục khí CO2 tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na).

(6) Sục khí etilen vào hỗn hợp KMnO4.

(7) cho Ba(OH)2 dư vào ZnSO4.

(8) mang đến AgNO3 vào dung dịch FeCl3.

sau thời điểm các bội phản ứng kết thúc, toàn bô thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là:

A. 4.

B. 6.

C. 7.

D.

Xem thêm: Bài Toán Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Diện Tích Hình Chữ Nhật: Công Thức Và Bài Tập

5.


Có tứ lọ đựng bốn dung dịch mất nhãn là : AlCl 3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Chỉ dùng một chất nào dưới đây để nhận biết 4 dung dịch trên ?