Kiểm Tra Toán Hình 8 Chương 1

     

Bạn không làm bài này

Dạng bài tập nâng cấp với độ cực nhọc cao nhất, giúp đỡ bạn hiểu sâu rộng và tứ duy không ngừng mở rộng hơn.

Bạn đang xem: Kiểm tra toán hình 8 chương 1

Thưởng tối đa : 7 hạt dẻ


Đề khám nghiệm 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình Học gồm đáp án

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình thang bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là:

A. Hình thang cân

B. Hình chữ nhật

C. Hình bình hành

D. Hình thoi

Câu 2: đến hình thang có hai lòng lần lượt là 3cm với 5cm. Độ dài con đường trung bình là:

A. 8cm B. 2cm C. 4cm D. 16cm

Câu 3: Hãy điền vào vị trí (…) sẽ được các xác minh đúng:

a) Hình thang là tứ giác có ………

b) Hình bình hành bao gồm ……… là hình chữ nhật.

c) ……… tất cả hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

d) Tứ giác gồm ……… là hình thoi.

Xem thêm: Viết Bài Văn Cảm Nhận Khổ 1 Bài Viếng Lăng Bác (6 Mẫu), Top 10 Cảm Nhận Khổ 1, 2 Bài Viếng Lăng Bác 2022

Câu 4: đến hình thang ABCD (AB // CD), biết:

$widehatA=2widehatD;widehatB=4widehatC$. Số đo những góc$widehatA.widehatB,widehatC,widehatD$thứ tự là:

A. $135^o; 144^o; 36^o; 45^o$ B. $144^o; 135^o; 36^o; 45^o$

C. $120^o; 130^o; 60^o; 50^o$ D. $110^o; 140^o; 50^o; 70^o$

Câu 5: cho ΔMNP vuông tại M, mặt đường cao MH. Gọi K, I thứu tự là chân mặt đường cao kẻ từ bỏ H mang đến MN với MP. Call L là trung điểm của HP. Số đo góc ∠KIL là:

A.$ 30^o $ B. $45^o $ C. $60^o $ D. $90^o$

Câu 6: Chọn tác dụng đúng:

Cho hình bình hành ABCD biết ∠A = $110^o$. Số đo góc ∠C là:

A. $110^o$ B. $70^o $ C.$ 65^o $ D. $55^o$

Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Bài 1: (3 điểm) mang đến tam giác ABC (AB $fracDKDC=frac13$

Đáp án và giải đáp giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A Câu 4: A

Câu2 : C Câu 5: D

Câu 3 Câu 6: A

a) nhì cạnh đối tuy nhiên song

b) một góc vuông

c) hình thoi

d) tư cạnh bằng nhau

Phần từ luận(7 điểm)

Bài 1

a) Ta gồm DF là đường trung bình của ΔABC phải DF // BC hay DF // HE. Do đó DFEH là hình thang.

Mặt không giống ΔAHC vuông có HF là con đường trung tuyến yêu cầu $HF = fracAC2$

DE là đường trung bình của ΔABC $⇒ DE = fracAC2$

Hình thang DFEH có HF = DE phải là hình thang cân.

Xem thêm: 11+ Lợi Ích Từ Rau Ngót, Ăn Rau Ngót Có Tác Dụng Gì, Món Ăn Trị Bệnh Từ Rau Ngót

b) Ta tất cả DF // BC (cmt) tốt DI // BE; D là trung điểm của AD ⇒ I là trung điểm của AE cùng $DI =frac BE2$

Trong ΔAEC tất cả IF là mặt đường trung bình nên$ IF =frac EC2$ cơ mà EC = EB (gt) ⇒ IF = ID giỏi I là trung điểm của DF.

Bài 2

A B C M N D K I E

a) Xét tứ giác ANIM có:

$widehatAMI = 90^o$

$widehatANI= 90^o$

$widehatMAN = 90^o$

⇒ Tứ giác ANIM là hình chữ nhật (có cha góc vuông)

b) I là trung điểm của BC đề xuất AI là đường trung đường của tam giác vuông ABC

$⇒ AI = IC =frac BC2$ (1)

Do đó ΔAIC cân gồm IN là con đường cao đề xuất đồng thời là trung tuyến hay na = NC (2)