Hướng Dẫn Học Sgk Tiếng Anh Lớp 10

  -  

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về kiểu cách phát âm /g/ với /k/, cũng tương tự ôn tập về cách sử dụng kết cấu will. Bài viết cung cấp những từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen and repeat(Lắng nghe với nhắc lại)

/g//k/

Group

Game

Together

Again

Goal

Dog

Uruguay

Margaret

Club

Kick

Cup

Ticket

School

Because

Compete

Weak

Practise these sentences.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học sgk tiếng anh lớp 10

(Thực hành đọc những câu sau)

1. Our group hasn’t scored a goal.2. Uruguay will thua trận another trò chơi again.3. Margaret took the dog và the cat for a walk.4. Can your school club compete in the nesxt tournament?5. He can’t kick the ball because he’s too weak.6. He’s got a ticket for the next World Cup in Germany.

GRAMMAR(Ngữ pháp)

Willvs.going to

Exercise 1.Complete the sentences usingwill ("ll)orgoing to.(Hoàn thành các câu vì chưng sử dụngwill ("ll)hoặcgoing to.)

1.

A: I’ve got a headache. (Tôi bị đau nhức đầu quá.)B: Have you? Wait there and __I will get__ an aspirin for you. (Vậy sao? Hãy ngóng ở đó và tôi đang đi lấy cho bạn một viên thuốc.)

2.

A: Why are you filling that bucket with water? (Tại sao nhiều người đang đổ đầy nước vào cái xô đó vậy?)B: __I am going to wash__ the car. (Tôi sẵn sàng rửa xe cộ ô tô.)

3.

Xem thêm: Giải Bài 46 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 2 7 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập Sgk Toán 9 Tập 2 Bài 46 Trang 27

A: I’ve decided to lớn repaint this room. (Tôi ra quyết định sơn lại ngôi nhà này.)B: Oh, have you? What màu sắc __are you going lớn paint__ it? (Thật sao? Bạn dự định sẽ sơn color gì mang đến nó?)

4.

A: Where are you going? Are you going shopping? (Bạn sẽ đi đâu đấy? các bạn đi buôn bán à?)B: Yes, __I am going khổng lồ buy__ something for dinner. (Ừ, tôi sẽ đi mua nào đó cho bữa tối.)

5.

A: I don’t know how lớn use this camera. (Tôi không biết phương pháp dùng dòng máy ảnh này.)B: It’s quite easy. __I will show__ you. (Nó khá là dễ dàng dùng. Tôi đang chỉ bạn.)

6.

A: What do you like to eat? (Bạn muốn ăn gì nào?)B: __I will have__ a sandwich, please. (Tôi mong muốn một cái xăng-uých.)

7.

A: Did you post that letter for me? (Bạn sẽ gửi lá thư đó mang lại tôi chưa?)B: Oh, I’m sorry. I completely forgot. __I will do__ it now. (Tôi xin lỗi. Tôi quên mất rồi. Hiện thời tôi đã đi giữ hộ nó đây.)

Will: making predictions(đưa ra dự đoán)

Exercise 2.Complete the sentences, usingwillorwon"tand any other words that are needed.

Xem thêm: Andehit Axetic (Ch3Cho) Và Các Phương Trình Phản Ứng Hóa Học Đặc Trưng

(Hoàn thành những câu sau, sử dụngwillhoặcwon"tvà bất kể từ nào đề nghị thiết.)

1. If you have problems with your homework, ask John. I’m sure __he will help__ you. (Nếu chúng ta có vướng mắc gì về bài bác tập về nhà, hãy hỏi John. Tôi có lẽ anh ấy sẽ giúp bạn.)2. I’ll ask my sister for some money, but I know she __won"t give me any money__. She’s really mean. (Tôi đang hỏi xin chị gái tôi ít tiền, nhưng mà tôi biết chị ấy sẽ không cho tôi tí tiền như thế nào đâu. Chị ta thật sự rất nhỏ nhen.)3. You don’t need your umbrella today. I don’t think __it will rain__. (Hôm ni bạn không cần thiết phải mang ô đi đâu. Tôi không cho là trời đã mưa.)4. I can’t read small writing any more. I think I __will have to lớn wear glasses__ soon. (Tôi thiết yếu đọc chữ nhỏ nữa. Tôi suy nghĩ tôi sẽ bắt buộc đeo kính sớm thôi.)5. Don’t sit in the sun for too long. You __will get surnburned__. (Đừng ngồi quá lâu dưới nắng. Bạn sẽ bị cháy nắng đấy.)6. Don’t try that new restaurant. I’m sure you __will be disappointed__. (Đừng thử nhà hàng quán ăn mới đó. Tôi chắc các bạn sẽ thất vọng thôi.)7. I’m having my driving kiểm tra soon, but I know __I won’t pass it__. I haven’t had enough lessons. (Tôi sắp tất cả kì thi lái xe tuy nhiên tôi nghĩ về tôi sẽ không còn qua. Tôi không học đủ các bài học.)

Will: making offers(đưa ra yêu cầu, đề nghị)

Exercise 3.Make offers withI"llfor the following situations.(Viết lời ý kiến đề xuất vớiI"llcho các trường hợp sau.)

1. I’m dying for a drink! (Tôi đang khát nước mong muốn chết đây!)=> I"ll make you a cup of water. (Tôi vẫn lấy cho chính mình một ly nước.)2.There’s someone at the door. (Có ai kia đứng ở cửa ngõ kìa.)=> I"ll mở cửa it./ I"ll come and see. (Tôi đang mở cửa/ Tôi sẽ đến đó và xem sao.)3.I haven’t got any money. (Tôi không tồn tại tí tiền nào.)=> I"ll lend you some. (Tôi sẽ cho bạn mượn một ít.)4.I need khổng lồ be at the station in ten minutes. (Tôi đề nghị đi cho nhà ga trong mười phút.)=> I"ll give you a lift. (Tôi sẽ cho chính mình đi nhờ xe.)5.My suitcases are so heavy! (Va li của tôi nặng quá!)=> I"ll help you with them./ I"ll carry them for you. (Tôi đã mang chúng giúp bạn.)