Unit 16

     

Presentation on theme: "TIẾNG ANH 10 Unit 16: Historical Places p. Eriod 96 : Language Focus."— Presentation transcript:
Bạn đang xem: Unit 16

1 TIẾNG ANH 10 Unit 16: Historical Places p. Eriod 96 : Language Focus

*

2 Unit 16: Historical places Language focus I. Phường RONUNCIATION: Which underlined part is pronounced /ʃ / & which is pronounced /ʒ/ in the following words? prevision, machine, treasure, share, patient information, special, vision, usual, leisure

*

3 Unit 16: Historical places Language focus I. PRONUNCIATION: / ʒ / / ʃ / previsionmachine treasureshare vision patient usualinformation leisure special Can you work out the rules?

*

4 Unit 16 Historical places Language focus I. PRONUNCIATION: Rules * sh, ch : / ʃ / shop, machine * C + ie, ia, io, iu : / ʃ / social, ancient * consonant+ s + u, io, ia: / ʃ / ensure, mission * Vowel + s + u, io, ia: / ʒ / division, Asia Listen và repeat: Practise reading the sentences.

*

5 II. GRAMMAR: 1.Positive size (so sánh bằng) Ex1: Jane sings as well as her sister. S + V + as/ so + adj/adv + as + noun/clause I/run/ fast/ him. Ex2: I can’t run so fast as him. 2.Comparative khung (so sánh hơn) a. Short adj/adv: Ex1: I am taller than Nam. S + V+adj/adv +er + than + noun/pronoun/clause. Peter/old/me. Peter is older than me.

*

6 Note: Tính từ hoặc trạng từ bao gồm 2 âm tiết nhưng tận cùng bởi er/ ow/ y/l e được áp dụng như tính trường đoản cú ngắn. Ex2: You are cleverer than Lan b. Long adj/adv. Ex1: Jane speaks English more fluently than Martin. S + V + more + long adj/adv + than + noun/pronoun/clause. Ex2: This exam /difficult /we expected. This exam was more difficult than we expected. 3. Superlative khung (so sánh nhất) a. Short adj/adv: Ex1: phái nam runs the fastest in my class. S + V + the + adj/adv + est

*

7 Note: The book/ cheap/ of the three books. B. Long adj/adv Ex1: Jane speaks English the most fluently in my class. Duyen / beautiful/ in my class. Ex2: The book is the cheapest of the three books Tính tự hoặc trang từ gồm 2 am tiết nhưng tận cùng bằng er/ow/y/le được sử dụng như tính tự ngắn. S + V + the most + long adj/adv Ex2: Duyen is the most beautiful in my class. Unit 16 Historical places Language focus

*

8 Good / wellbetterthe best badworsethe worst littlelessthe least Many / muchmorethe most farFarther / furtherthe farthest the furthest oldOlder / elderthe oldest the eldest latelaterthe latest the last COMPARATIVESUPERLATIVE Note: irregularly comparison (so sánh bất quy tắc)

*

9 Quy tắc chuyển đổi tính từ/trạng từ bỏ sang so sánh hơn cùng hơn nhất. 1. Đối với tính từ/trạng từ gồm một âm tiết: thêm”er”(cho đối chiếu hơn) cùng est (cho đối chiếu nhất).  Tính từ /trạng từ tận thuộc là y:đổi y->i rồi thêm er hoặc est. Ex: tall-taller-tallest Ex: tall-taller-tallest Fine-finer-finest Fine-finer-finest Dry-drier-driest Dry-drier-driest  Tính từ/trạng từ tận cùng là một phụ âm (ngoại trừ w,x,z) cùng trước nó là một trong nguyên âm thì nhân song phụ âm cuối rồi them er hoặc est. Big-bigger-biggest big-bigger-biggest Hot-hotter-hottest Hot-hotter-hottest

*
i rồi thêm er hoặc est. Ex: tall-taller-tallest Ex: tall-taller-tallest Fine-finer-finest Fine-finer-finest Dry-drier-driest Dry-drier-driest  Tính từ/trạng trường đoản cú tận cùng là 1 phụ âm (ngoại trừ w,x,z) cùng trước nó là 1 trong nguyên âm thì nhân đôi phụ âm cuối rồi them er hoặc est. Big-bigger-biggest big-bigger-biggest Hot-hotter-hottest Hot-hotter-hottest.">

10 2.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Tiêu Làm Từ Bột Gì, Bột Bánh Tiêu Vĩnh Thuận (400G)


Xem thêm: Huy Chương Vàng Olympic Của Việt Nam Đau Đáu Huy Chương Vàng Ở Olympic


Đối với tính trường đoản cú /trạng xuất phát từ 1 hoặc nhị âm tiết: Tính tự tận thuộc là :ing,ed,ous.ful,ish: thêm more hoặc most vào trươc tính từ/trạng từ đo. Ex; bored-more bored-most bored useful-more useful- most useful selfish-more selfish-most selfish Tính tứ tận thuộc là: er,y,ow,et: thêm er hoặc est như tính tư/trạng từ 1 âm tiết. Ex: clever-cleverer-cleverest Funy-funnier-funniest Narrow-narower-narrowest Đối với trạng từ hai âm ngày tiết tận thuộc là:ly thi thêm more hoặc most vào trước trạng từ. Slowly-more slowly-most slowly

*

11 3. Đối với tính từ/trạng từ có 3 âm máu trở lên: thêm more hoặc the most vào trước tính từ. Ex: expensive-more expensive-most expensive Intelligent-more intelligent-most intelligent. Intelligent-more intelligent-most intelligent.

*

12 Exercise 1: Write the comparative & superrative forms of the adjectives. Adjectivescomparativessuperatives Cheap Expensive Young Happy Big Busy younger The youngest cheaper The cheapest More expensive The most expensive HappierThe happiest BiggerThe biggest Busier The busiest

*

13 Exercise 1: Write the comparative và superrative forms of the adjectives. Adjectivescomparativessuperatives Intelligent Beautiful Bad Far New Dangerous more intelligent the most intelligent more beautiful the most beautiful worse the worst Farther ( further ) ( further ) the farthest ( the furthest) newer the newest more dangerous the most dangerous

*

14 Exercise 2: Put the words in the correct order khổng lồ make sentences or questions. 1. Family/ the/ am/ my/ in/ I/ oldest I am the oldest in my family. 2. Sister/ me/ my/ than/ younger/ is My sister is younger than me 3.class/ who/ oldest/ the/ the/ in/ it? Who is the oldest in the class? 4. Passenger/ plane/ used lớn be/ Concord/ world/ fastest/ the/ in/ the. Concord is used lớn be the fastest passenger plane in the world.

*

15 5.book/ interesting/ than/ my/ your/more/is/book. Your(my) book is interesting than my(your) book. 6.bought/ expensive/ shop/ the/ in/ watch/ most/ Peter/ the. Peter bought the most expensive watch in the shop. 7. Cheapest/ buy/ you/ shop/ in/the/the/did/watch? Did you buy the cheapest watch in the shop? 8.difficult/ German/ English/ is/ than/ more/much German is more muchdifficult than English. 9. Weather/ better/ today/ than/ much/ is/ yesterday/ the The weather today is much better than yesterday.

*

16 Word so more the than of it and the that Line 2 3 4 5 7 8 10 11 12 15 Exercises 3. Find the words which should not be in some lines.

*

17 Unit 16 Historical places Language focus MORE PRACTICE * Use the correct khung of the words in brackets. 1. He bought (cheap) petrol he could find. 2. They live (far) from school than I do. 3. She is (quick) than Julian but not (fast) than Alison. 4. It was (boring) film I had ever seen. 5. There isn’t a room (comfortable) than this one.

*

18 Unit 16: Historical places Language focus SUMMARY The sounds / ʒ / và / ʃ /The sounds / ʒ / & / ʃ / Comparison of adjectives.Comparison of adjectives.

*

19 Unit 16 Historical places Language focus HOMEWORK Make some sentences, using the comparison of adjectives.

*