LOOKING BACK TRANG 56 UNIT 11 SGK TIẾNG ANH LỚP 8 MỚI

     

1. My friend said he really enjoyed doing (science) _______ experiments and finding out how things worked.

Bạn đang xem: Looking back trang 56 unit 11 sgk tiếng anh lớp 8 mới

2. Production of these chemicals causes serious (environment) _______ pollution.

3. There have been major new (develop) _______ in space research & satellite technology.

4. It is known that new scientific (discover) _______ are being made all the time.

5. It seems (natural) _______ for a child lớn spend so much time by himself or herself.

Phương pháp giải:

- science (n): khoa học

- environment (n): môi trường

- develop (v): phát triển

- discover (v): đi khám phá

- natural (adj): thuộc về trường đoản cú nhiên

Lời giải chi tiết:

1. Scientific

2. Environmental

3. Developments

4. Discoveries

5. Unnatural

 

1. May friend said he really enjoyed doing scientific experiments and finding out how things worked.

(Bạn tôi nói cô ấy thích làm cho thí nghiệm kỹ thuật và search ra phương pháp mà hầu như thứ hoạt động.)

Giải thích: Trước danh từ bỏ "experiments" buộc phải tính trường đoản cú => scientific (adj): mang tính khoa học

2. Production of these chemicals causes serious environmental pollution.

(Việc sản xuất ra rất nhiều hóa chất này gây nên độc hại môi trường nghiêm trọng.)

Giải thích: Trước danh từ bỏ "pollution" đề nghị tính từ bỏ => environmental (adj): nằm trong về môi trường

3. There have been major new developments in space research và satellite technology.

(Có sự cải cách và phát triển lớn, new trong nghiên cứu không khí và technology vệ tinh.)

Giải thích: Sau "there have been" buộc phải danh trường đoản cú số những => developments (pl.n): sự vạc triển

4. It is known that new scientific discoveries are being made all the time.

(Người ta biết rằng những khám phá khoa học bắt đầu đang được triển khai suốt.)

Giải thích: Trước doongjd trường đoản cú "are" bắt buộc danh tự số những đóng vai trò chủ ngữ => discoveries (n): sự khám phá

5. It seems unnatural for a child to spend too much time by himself or herself.

(Dường như không thoải mái và tự nhiên cho một đứa nhỏ xíu dành không ít thời gian cho chủ yếu nó.)

Giải thích: Sau "seem" là tính từ, quan tâm nghĩa bắt buộc tính từ có nghĩa tiêu cực => unnatural (adj): ko tự nhiên


2. Complete the word website with the fields that could benifit from science and technology.

(Hoàn thành lưới từ bỏ với những lĩnh vực mà có thể đem lại công dụng từ khoa học và công nghệ.)

*

Lời giải chi tiết:

engineering (kĩ thuật)

farming (nuôi trồng)

home life (gia đình)

entertainment (giải trí)

energy (năng lượng)

medicine (dược phẩm)

space exploration (khám phá vũ trụ)

communication (giao tiếp)

architecture (kiến trúc)

leisure (lợi ích)


3. Fill each gap with a word from the box to complete the passage. 

(Điền vào vị trí trống cùng với một từ trong form để dứt đoạn văn.)

science inventions inventing benefits productive laboratory

Thomas Edison was one of the greatest inventors of the world. He was responsible for more than one thousand (1) _______ including the electric light bulb and the record player. He also created the world"s first industrial research (2) _______.

Edison was born in 1847 in Ohio, USA. When he was 10 years old, he set up a small laboratory after he had read a (3) _______ book his mother showed him. In 1869, he borrowed some money and began lớn make inventions. In 1876 he built a new laboratory so that he could spend all his time (4) _______. He planned to turn out minor inventions every ten days and a ‘big trick" every six months. He developed many devices that brought great (5) _______ to lớn people"s life. He once said that the value of an idea lay in the using of it. Edison died in 1931, after having a remarkably (6) _______ life.

Phương pháp giải:

- science (n): khoa học

- inventions (plr.n): sự vạc minh

- inventing (V-ing): phát minh

- benefits (plr.n): lợi ích

- productive(adj): hiệu suất cao

- laboratory (n): phòng thí nghiệm

Lời giải đưa ra tiết:

1. Inventions

2. Laboratory

3. Science

4. Inventing

5. Benefits

6. Productive

Thomas Edison was one of the greatest inventors of the world. He was responsible for more than one thousand (1) inventions including the electric light bulb và the record player. He also created the world’s first industrial research (2) laboratory.Edison was born in 1847 in Ohio, USA. When he was 10 years old, he mix up a small laboratory after he had read a (3) science book his mother showed him. In 1869, he borrowed some money và began to lớn make inventions. In 1876 he built a new laboratory so that he could spend all his time (4) inventing. He planned to turn out minor inventions every ten days & a ‘big trick’ every six months. He developed many devices that brought great (5) benefits to people’s life. He once said that the value of an idea lay in the using of it. Edison died in 1931, after having a remarkably (6) productive life.

Giải thích:

(1) one thousand + danh tự số nhiều

(2) Sau tính từ "industrial" với danh từ "research" đề nghị một danh từ bỏ nữa để sản xuất thành các danh từ => industrial research laboratory (n.p): phòng thí nghiệm nghiên cứu và phân tích công nghiệp

(3) Sau mạo trường đoản cú "a" với trước danh từ bỏ "book" nên một tính từ hoặc danh từ bỏ để sinh sản thành các danh trường đoản cú => a science book: sách khoa học

(4) Cấu trúc: spend time + Ving (dành thời gian thao tác gì)

(5) Sau tính từ "great" buộc phải danh từ 

(6) Sau trạng tự "remarkably" với trước danh từ "life" bắt buộc tính từ.

Tạm dịch:

Thomas Edison là trong những nhà phát minh sáng tạo lớn nhất trên nạm giới. Ông đã sáng tạo ra rộng 1000 phân phát minh bao gồm bóng đèn điện và máy ghi âm. Ông cũng đã tạo thành phòng xem sét nghiên cứu đầu tiên thế giới. Edison sinh năm 1847 sinh sống Ohio, Mỹ. Khi ông 10 tuổi, ông sẽ dựng một chống thí nghiệm nhỏ tuổi sau lúc ông gọi một quyển sách khoa học mà mẹ ông cho xem. Vào thời điểm năm 1869, ông đã mượn ít tiền và ban đầu làm vạc minh. Trong năm 1876 ông đã xuất bản một chống thí nghiệm new để mà ông có thể dành toàn bộ thời gian của mình để phân phát minh. Ông lên planer cho ra đầy đủ phát minh nhỏ dại sau mỗi 10 ngày và một phát minh sáng tạo lớn sau mỗi 6 tháng. Ông đã cách tân và phát triển nhiều thiết bị nhưng mà mang đến công dụng lớn cho cuộc sống thường ngày con người. Ông từng nói rằng quý giá của một ý tưởng phát minh nằm sinh sống việc sử dụng nó. Edison mất năm 1931, với một cuộc đời góp sức đáng nhớ.


4. Change the sentences into reported speech.

(Thay thay đổi câu thành câu tường thuật.)

1. “They are doing an experiment.”

(Họ đang làm thí nghiệm.)

He said that ___________

2. “You have khổng lồ sign the paper again.”

(Bạn yêu cầu lý lại giấy tiwf này.)

She told me that ___________

3. “We watched a television documentary on the future of nuclear power.”

(Chúng tôi đã xem phim tư liệu truyền hình về tương lai của năng lượng hạt nhân.)

Tam said ___________

4. “The 10 o"clock flight to Kuala Lumpur will be an hour late.”

(Chuyến bay lúc 10 giờ mang lại Kuala Lumpur sẽ ảnh hưởng trễ 1 giờ.)

They announced that ___________

5.

Xem thêm: Giải Bài 3 Hóa Học 8: Bài Thực Hành 1: Tính Chất Nóng Chảy Của Chất

“In 50 years" time we may be living on the moon.”

(Trong 50 năm nữa bạn có thể sống trên mặt trăng.)

Scientists said that ___________

Phương pháp giải:

 

5. “In 50 years" time we may be living on the moon.”

(Trong 50 năm nữa bạn cũng có thể sống cùng bề mặt trăng.)

Scientists said that ___________

Lời giải bỏ ra tiết:

1. He said that they were doing an experiment.

(Anh ấy nói rằng bọn họ đang có tác dụng một thí nghiệm.)

Giải thích: Khi gửi câu trực tiếp sang loại gián tiếp ta thực hiện thay đổi thì hiện tại tiếp nối thành thừa khứ tiếp diễn: are going => were going

2. She told me that I had khổng lồ sign the paper again.

(Cô ấy nói rằng tôi buộc phải ký giấy lại.)

Giải thích: Khi chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp ta tiến hành chuyển đổi:

- you => I

- have khổng lồ => had to 

3. Tam said that they had watched a television documentary on the future of nuclear power.

(Tâm nói rằng họ đã xem phim tài liệu về tương lai của tích điện hạt nhân.)

Giải thích: Khi gửi câu trực tiếp sang gián tiếp ta tiến hành chuyển đổi:

- we => they

- thì quá khứ solo => vượt khứ trả thành: watched => had watched

4. They announced that the 10 o’lock flight to lớn Kualar Lumpur would be an hour late.

(Họ thông báo rằng chuyến cất cánh 10 giờ cho Kualar Lumpur đã trễ 1 tiếng đồng hồ.)

Giải thích: Khi đưa câu thẳng sang loại gián tiếp ta thực hiện chuyển đổi: will => would

5. Scientists said that in 50 years’ time we might be living on the moon.

(Những nhà khoa học nói rằng trong 50 năm nữa chúng ta sẽ sống xung quanh trăng.)

Giải thích: Khi chuyển câu thẳng sang loại gián tiếp ta triển khai chuyển đổi: may => might


5. Rewrite these sentences in direct speech.

(Viết lại phần nhiều câu này thành câu trực tiếp.)

Example: Louise told me that he had rung me the night before.

(Ví dụ: Louise nói cùng với toi rằng về tối qua anh ấy đã call cho tôi.)

→ Louise: “I rang you last night.”

(Louise: "Tối qua tôi đã call điện cho bạn.")

1. Kien said that he had missed the train.

(Kiên nói rằng anh ấy đã trở nên lỡ chuyến tàu.)

2. Duong said that he could run very fast.

(Dương bảo rằng anh ấy có thể chạy hết sức nhanh.)

3. Mia told me that she would hand in the report the next day.

(Mia nói với tôi rằng cô ấy đã nộp bạn dạng báo cáo vào trong ngày hôm sau.)

4. She said that she was reading a science fiction book about life on Venus.

(Cô ấy nói rằng cô ấy đã đọc một cuốn sách kỹ thuật viễn tưởng về cuộc sống thường ngày trên sao Kim.)

5. He told me he would be a lawyer when he grew up.

(Anh ấy nói cùng với tôi rằng anh ấy sẽ là 1 trong luật sư khi anh ấy khủng lên.)

Phương pháp giải:

Khi chuyển từ câu loại gián tiếp về trực tiếp thì để ý các động từ bao gồm trong câu tiến về trước 1 thì:

quá khứ đối chọi => bây giờ đơn

quá khứ xong xuôi => vượt khứ đơn/hiện trên toàn thành

would => will.

Lưu ý những trạng từ bỏ chỉ thời gian.

Lời giải chi tiết:

1. Kien said: “I missed the train.”

(Kiên nói, "Tôi đã bỏ dở chuyến tàu.")

Giải thích: Khi đưa câu con gián tiếp sang trọng trực tiếp ta thực hiện các đưa đổi:

- he => I

- had missed => missed

2. Duong said: “I can run very fast.”

(Dương nói, "Tôi rất có thể chạy vô cùng nhanh.")

Giải thích: Khi gửi câu loại gián tiếp sang trực tiếp ta thực hiện các chuyển đổi:

- he => I

- could => can

3. Mia told me: “I’ll hand in the report tomorrow.”

(“Tôi sẽ đưa báo cáo vào ngày mai,” Mia nói cùng với tôi.)

Giải thích: Khi đưa câu gián tiếp lịch sự trực tiếp ta triển khai các chuyển đổi:

- she => I

- would => will

- the next day => tomorrow

4. She said: “I’m reading a science fiction book about life on Venus.”

(Cô ấy nói, "Tôi sẽ đọc một cuốn sách khoa học viễn tưởng về cuộc sống trên sao Kim.")

Giải thích: Khi đưa câu con gián tiếp sang trực tiếp ta tiến hành các chuyển đổi:

- she => I

- was reading => am reading

5. He told me: “I’ll be a lawyer when I grow up.”

("Tôi sẽ là 1 trong những luật sư khi tôi lớn lên," anh nói cùng với tôi.)

Giải thích: Khi chuyển câu loại gián tiếp sang trọng trực tiếp ta triển khai các đưa đổi:

- he => I

- would => will

- grew => grow


bài bác 6

6.  Write one prediction for each of the following fields, based on the cues and your own ideas. Then mô tả it with the class. 

(Viết một dự đoán cho mỗi lĩnh vực sau, dựa vào những nhắc nhở và ý riêng của em. Sau đó share với lớp.)

Example: In transport, we will probably travel faster & further in flying cars & spaceships.

(Ví dụ: Về phương tiện đi lại đi lại, bạn có thể sẽ di chuyển nhanh hơn với xa rộng trên xe hơi bay và tàu vũ trụ.)

Cues: (Gợi ý)

- solar energy all year round (năng lượng mặt trời quanh năm)

- no schools, lessons on the Net (không ngôi trường học, bài học kinh nghiệm trên mạng)

- nutrition pills instead of normal food (thuốc dinh dưỡng thay vì thức ăn uống bình thường)

- 5D-cinema at trang chủ (rạp phim 5D sinh hoạt nhà)

- home security protection with cameras (bảo vệ an ninh nhà cửa ngõ với vật dụng quay phim)

- entertainment centre at home (trung tâm vui chơi giải trí ở nhà)

- smart phone tiện ích (ứng dụng smartphone di động)

Lời giải bỏ ra tiết:

- In education, we will probably have no schools. We will learn lessons on the Internet.

(Về giáo dục, có lẽ chúng ta sẽ không tồn tại trường học. Họ sẽ học bài trên Internet.)

- For food, we will probably use nutrion pills instead of normal food.

(Về thực phẩm, bao gồm lẽ chúng ta sẽ áp dụng thuốc bổ dưỡng thay bởi thực phẩm thông thường.)

- For leisure, we will probably watch 5D-cinema at home.

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 105 Sgk Toán 10 5, Giải Toán 10: Bài 4 Trang 105 Sgk Đại Số 10

(Về giải trí, gồm lẽ bọn họ sẽ xem rạp chiếu phim giải trí phim 5D sinh sống nhà.)

- In energy, energy saving devices will be used in home and industry.

(Về năng lượng, những thiết bị tiết kiệm năng lượng sẽ được sử dụng trong mái ấm gia đình và công nghiệp.)