LOOKING BACK UNIT 3 LỚP 10

     

Listen and mark the stressed syllables in the following words. Then read them out. Complete the text using the words in the box. 1. Match the two parts lớn make complete sentences. 2. There is a mistake in each sentence below. Find the mistake and correct it.

Bạn đang xem: Looking back unit 3 lớp 10


Listen và mark the stressed syllables in the following words. Then read them out.

(Nghe và lưu lại các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ sau. Tiếp nối đọc chúng.)

perform

concert

final

singer

famous

enjoy

Phương pháp giải:

- Đa số những danh từ và tính trường đoản cú 2 âm tiết tất cả trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết lắp thêm nhất.

- Đa số những động trường đoản cú 2 âm tiết gồm trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm hai.

Lời giải bỏ ra tiết:

*
perform /pəˈfɔːm/ (v): biểu diễn

*
singer /ˈsɪŋə(r)/ (n): ca sĩ

*
concert /ˈkɒnsət/(n): buổi hòa nhạc

*
famous /ˈfeɪməs/ (adj): nổi tiếng

*
final/ˈfaɪnl/ (adj): cuối, thông thường kết

*
enjoy/ɪnˈdʒɔɪ/ (v): thích, tận hưởng


Vocabulary


Video khuyên bảo giải


Complete the text using the words in the box.

(Hoàn thành đoạn văn sử dụng các từ trong hộp.)

artists music concerts instruments fans

Our class survey revealed some surprising results about the students’ (1) ______ habits. Most of them did not hesitate lớn say that they love music because they find it relaxing. Their favourite music is K-pop và British or American pop music as they are big (2) _______ of Korean and American (3) ______. Fourteen out of twenty students play a musical (4) _______ and most of them practise between one and three hours a week. Going to lớn (5) ______ is usually popular among teenagers, but only eight people said that they lượt thích going to lớn such music events.

Phương pháp giải:

artists: nghệ sĩ

music (n): âm nhạc => music habit: kinh nghiệm âm nhạc

concerts: buổi hòa nhạc

instruments: công cụ => musical instruments: nhạc cụ

fans: người hâm mộ => be big fans of: cực kỳ thích, là người rất hâm mộ

Lời giải đưa ra tiết:

1. Music

2. Fans

3. Artists

4. Instruments

5. Concerts

Our class survey revealed some surprising results about the students’ (1) music habits. Most of them did not hesitate khổng lồ say that they love music because they find it relaxing. Their favourite music is K-pop và British or American pop music as they are big (2) fans of Korean & American (3) artists. Fourteen out of twenty students play a musical (4) instruments and most of them practise between one and three hours a week. Going lớn (5) concerts is usually popular among teenagers, but only eight people said that they lượt thích going lớn such music events.

Tạm dịch:

Cuộc điều tra trên lớp của chúng tôi cho biết một số công dụng đáng ngạc nhiên về thói quen âm thanh của học tập sinh. đa số họ các không e dè nói rằng họ yêu âm nhạc vì thấy nó thư giãn. Âm nhạc yêu thích của mình là K-pop và nhạc pop của anh ý hoặc Mỹ vì họ là những người dân rất ái mộ các nghệ sĩ nước hàn và Mỹ. Mười bốn trong số hai mươi học sinh chơi một nhiều loại nhạc nắm và đa số trong số họ luyện tập xuất phát điểm từ một đến cha tiếng một tuần. Đi coi hòa nhạc thường thịnh hành ở thanh thiếu thốn niên, cơ mà chỉ có tám fan nói rằng chúng ta thích đến các sự kiện music như vậy.


1. Match the two parts to lớn make complete sentences.

(Nối 2 phần cùng nhau để chế tác thành câu hoàn chỉnh.)

1. She writes her own songs,

(Cô ấy viết các bài hát của riêng mình,)

a. Or we can stay at trang chủ to watch the final night at Vietnam Idol.

(hoặc bạn có thể ở nhà để xem đêm bình thường kết tại Vietnam Idol.)

2. He participated in many talent competitions,

(Anh ấy vẫn tham gia nhiều hội thi tài năng,)

b. So we decided lớn walk khổng lồ the stadium.

(vì vậy công ty chúng tôi quyết định quốc bộ đến sân vận động.)

3. We can go to a live concert at city Theatre,

(Chúng ta có thể đi xem một trong những buổi hòa nhạc trực tiếp tận nhà hát Thành phố,)

c. & they always have deep meanings.

(và chúng luôn luôn mang những ý nghĩa sâu sắc sâu sắc.)

4. The traffic was really bad,

(Giao thông thực thụ tồi tệ,)

d. But the judges never liked his songs.

(nhưng hđ giám khảo không bao giờ thích các bài hát của anh ấy.)

Lời giải đưa ra tiết:

1 - c

2 - d

3 - a

4 - b

1 - c.

Xem thêm: Đoàn Thị Điểm Và Trạng Quỳnh, Cuộc Đời Dâu Bể Của Nữ Sĩ Đoàn Thị Điểm

She writes her own songs, và they always have deep meanings.

(Cô ấy viết những bài hát của riêng biệt mình, với chúng luôn luôn mang những chân thành và ý nghĩa sâu sắc.)

2 - d. He participated in many talent competitions, but the judges never liked his songs.

(Anh ấy vẫn tham gia nhiều hội thi tài năng, nhưng hội đồng giám khảo không bao giờ thích các bài hát của anh ấy.)

3 - a. We can go lớn a live concert at city Theatre, or we can stay at home to watch the final night at Vietnam Idol.

(Chúng ta có thể đi coi liveshow tại nhà hát Thành phố, hoặc rất có thể ở công ty xem đêm thông thường kết Vietnam Idol.)

4 - b. The traffic was really bad, so we decided to lớn walk khổng lồ the stadium.

(Giao thông thực thụ tồi tệ, vì chưng vậy cửa hàng chúng tôi quyết định đi dạo đến sân vận động.)


2. There is a mistake in each sentence below. Find the mistake and correct it.

(Mỗi câu dưới đây có một lõi sai. Tra cứu lỗi cùng sửa nó.)

1. She asked him attend the school performance. ______

2. Don’t let her to go khổng lồ the music festival! ______

3. Their parents will never agree buy that expensive piano. ______

4. Lớn develop her musical talent, her father made her to lớn sing at family gatherings. ______

Phương pháp giải:

* một vài động từ bỏ được theo sau do nguyên mẫu gồm to, như: decide, expect, plan, want, promise, agree, hope, hesitate, ask,…

* một trong những động tự được theo sau do nguyên chủng loại (không to), như: make, let, hear, notice,…

Lời giải chi tiết:

1. Attend => lớn attend

She asked him to attend the school performance.

(Cô yêu cầu anh ấy tham gia chương trình biểu diễn của trường.)

Giải thích: ask + O + khổng lồ V (bảo ai thao tác gì)

2. Khổng lồ go => go

Don’t let her go khổng lồ the music festival!

(Đừng nhằm cô ấy đi tham dự buổi tiệc âm nhạc!)

Giải thích: let + O + V (để đến ai thao tác làm việc gì)

3. Buy => lớn buy

Their parents will never agree to buy that expensive piano.

(Bố mẹ của mình sẽ không khi nào đồng ý mua cây lũ piano đắt tiền đó.)

Giải thích: agree + lớn V (đồng ý thao tác gì)

4. Lớn sing => sing

To develop her musical talent, her father made her sing at family gatherings.

(Để phát triển khả năng âm nhạc của cô, tía cô đang bắt cô hát trong các cuộc họp mặt gia đình.)

Giải thích: make/ made + O + V (bắt ai thao tác làm việc gì)


trường đoản cú vựng

1.

*
between one và three hours a week." translate_example1="Mười bốn trong những hai mươi sinh viên đùa một nhạc vậy và hầu như trong số chúng ta luyện tập xuất phát điểm từ 1 đến bố giờ một tuần." type="lghaudio" />

3.

Xem thêm: Hát: Tiếng Chuông Và Ngọn Cờ Sgk Âm Nhạc 6, Ghim Trên Động Vật

*
many talent competitions." translate_example1="Anh tham gia rất nhiều cuộc thi tài năng." type="lghaudio" />

4.

*
. " translate_example1="Để phạt triển năng lực âm nhạc của cô, phụ vương cô vẫn bắt cô hát trên các cuộc họp mặt gia đình." type="lghaudio" />