MộT VậT DAO độNG đIềU HOà DọC THEO TRụC OX, VậN TốC VậT KHI QUA Vị TRí CâN BằNG Là 62,8CM/S2 Và GIA TốC CựC đạ

  -  

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là \(62,8cm/s\) và gia tốc ở vị trí biên là \(2m/{s^2}\). Lấy \({\pi ^2} = 10\) . Biên độ và chu kì dao động của vật lần lượt là:
Bạn đang xem: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục ox, vận tốc vật khi qua vị trí cân bằng là 62,8cm/s2 và gia tốc cực đạ

+ Sử dụng biểu thức tính vận tốc cực đại: \({v_{{\rm{max}}}} = \omega A\)

+ Sử dụng biểu thức tính gia tốc cực đại: \({a_{max}} = {\omega ^2}A\)

+ Vận dụng mối liên hệ giữa tần số góc và chu kì dao động: \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega }\)


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm:

*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ướp Gà Nướng Ngon Thơm Không Thể Cưỡng Lại, 5 Cách Ướp Gà Nướng Ngon Thơm Không Thể Cưỡng Lại

Hai vật \({M_1}\) và \({M_2}\) dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ \(x\) của \({M_1}\) và vận tốc \({v_2}\) của \({M_2}\) theo thời gian t. Hai dao động của \({M_1}\) và \({M_2}\) lệch pha nhau:

*


Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng \({{\rm{W}}_d}\) của con lắc theo thời gian \(t\). Biết \({t_3} - {t_2} = 0,25s\). Giá trị của \({t_4} - {t_1}\) là