PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC HỮU CƠ

     

Hóa hữu cơ 11 là một trong những phần kỹ năng và kiến thức trọng trọng điểm trong lịch trình Hóa học cấp 3. Triết lý xoay quanh chủ đề này có tính áp dụng cao, là gốc rễ để học giỏi mảng Hóa cơ học lớp 12. Những em hãy cùng tandk.com.vn Education gọi ngay bài viết bên sau đây để ôn tập về lý thuyết cơ bạn dạng và các phương trình Hóa cơ học 11 thường gặp.

Bạn đang xem: Phương trình hóa học hữu cơ


Khái quát mắng về Hóa cơ học 11

Khái niệm

Hợp hóa học hữu cơ được quan niệm là các hợp chất của cacbon (trừ oxit của cacbon, muối cacbua, muối hạt cacbonat, muối xianua).

Phân loại những hợp hóa học hữu cơ

Trong công tác Hóa hữu cơ 11, hợp hóa học hữu cơ sẽ được phân các loại thành 2 nhóm, đó đó là hiđrocacbon với dẫn xuất của hidrocacbon.

Hidrocacbon là một số loại hợp hóa học hữu cơ đơn giản dễ dàng nhất. Trong thành phần phân tử chỉ chứa hai yếu tắc là cacbon cùng hidro.

Hidrocacbon mạch hở:Hidrocacbon no: AnkanHidrocacbon ko no bao gồm một nối đôi: AnkenHidrcacbon không no có hai nối đôi: AnkadienHidrocacbon mạch vòng:Hidrocacbon no: XicloankanHidrocacbon mạch vòng: Aren

Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà vào phân tử của chất này ngoại trừ C, H ra còn có một số hay nhiều nguyên tố khác ví như O, N, S, halogen…

Dẫn xuất halogen: R – X (R là nơi bắt đầu hidrocacbon)Hợp chất đựng nhóm chức: – OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit…

Bảng Tuần Hoàn các Nguyên Tố chất hóa học Lớp 8, 9, 10 cách Đọc cùng Mẹo lưu giữ Nhanh


muối hạt Là Gì? triết lý Về đặc thù Hóa học tập Của Muối

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về các Nguyên Tố chất hóa học Thường chạm chán Và bài Ca Hóa Trị

Đặc điểm chung

Hợp hóa học hữu cơ độc nhất thiết phải tất cả sự góp mặt của 2 nguyên tố chính là C với H. Bên cạnh ra, hợp chất hữu cơ hoàn toàn có thể chứa các nguyên tố khác như O, N, P, halogen… Liên kết chủ yếu có trong hợp hóa học hữu cơ là links cộng hóa trị.Các hợp hóa học hữu cơ phần đông đều dễ cất cánh hơi, dễ dàng cháy cũng như kém bền cùng với nhiệt.Các phản ứng vào hoá học tập hữu cơ thường chậm trễ và không hoàn toàn. Hầu hết phản ứng này thường xảy ra trong đk phải đun nóng cùng có các chất xúc tác.

Các phương trình trong chương trình Hóa cơ học 11

Dưới đó là một số phương trình hóa học trong công tác Hóa cơ học 11 mà những em buộc phải thuộc ở lòng.

Ankan

Phản ứng thế của ankan

eginaligned&circ CH_4+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3Cl+HCl\&circ CH_3-CH_3+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3-CH_2Cl+HClendaligned
Phản ứng tách bóc và thoái hóa của ankan
eginaligned&circ CH_3-CH_3xrightarrowt^oCH_2=CH_2+H_2\&circ C_4H_10xrightarrowcrackingCH_4+C_3H_6\&circ 2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\endaligned
Phản ứng pha trộn ankan
eginaligned&circ CH_3CHOONa+NaOHxrightarrowt^oCH_4+Na_2CO_3 ext (phản ứng sút mạch cacbon)\&circ Al_4C_3+12H_2O o 3CH_4+4Al(OH)_3endaligned

Anken

Phản ứng cộng vào link đôi
eginaligned&circ CH_2=CH_2+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_3\&circ CH_2=CH-CH_3+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_3\&circ CH_3=CH-CH_2+HCl o CH_3-CHCl-CH_3\&circ nCH_2=CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH_2-CH_2sout ) _n\&circ nCH_3=CH-CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH(CH_3)-CH_2sout ) _n\&circ 3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O o 3HOCH_2-CH_2OH+2KOH+2MnO_2\endaligned
Phản ứng pha chế anken
eginaligned&circ C_2H_2+H_2 xrightarrowt^oC_2H_4\&circ CH_3-CH_2OHxrightarrow170^oCCH_2=CH_2+H_2O\endaligned

Ankin

Phản ứng cộng của ankin
CHequiv CH+H_2 xrightarrowt^oCH_2=CH_2
Phản ứng trùng phù hợp của ankin
eginaligned&footnotesizecirc extPhản ứng Đime hóa\&2CH equiv CH xrightarrowt^o CHequiv C-CH=CH2\&footnotesizecirc extPhản ứng Trime hóa\&3CH equiv CH xrightarrow600^oC C_6H_6\&footnotesizecirc extPhản ứng Polime hóa\&nCHequiv CH xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH equiv CH sout ) _n\endaligned
Phản ứng nạm của ankinAnkin + AgNO3: Dẫn khí axetilen vào dung dịch hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được kết tủa màu vàng.


CHequiv CH+2AgNO_3+2NH_3 o CAgequiv CAg+2NH_4NO_3
Phản ứng pha chế ankin
eginaligned&footnotesizecirc extNhiệt phân metan\&2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&footnotesizecirc extThủy phân CaC_2 ext (có trong đất đèn)\&CaC_2+H_2O o Ca(OH)_2+C_2H_2\endaligned

Ankađien

Phản ứng cùng của ankađien
eginaligned&circ CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3\&circ CH_2=CH-CCH+H_2xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CHBr-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CH=CH-CH_2Br\endaligned
Phản ứng pha chế ankađien
eginaligned&circ nCH_2=CH-CH=CH_2 xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH_2-CH=CH-CH_2sout ) _n\&circ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\endaligned

Benzen

Phản ứng nuốm của benzen
*

Phản ứng pha trộn benzen
*

Stiren

Sitren vừa có tính chất giống anken (nối đôi ở nhánh), vừa có tính chất giống benzen (có vòng thơm).

Xem thêm: Mỹ Thuật Lớp 5 Chú Bộ Đội Của Chúng Em, Mĩ Thuật Lớp 5 Đan Mạch

Phản ứng cộng của stiren
*

Phản trùng thích hợp của stiren
*

Ancol

Phản ứng đặc trưng của ancol

eginaligned&circ 2C_2H_5OH+2Na o 2C_2H_5ONa+H_2\&circ 2C_3H_5(OH)_3+Cu(OH)_2 o _2Cu+2H_2O\&circ C_2H_5OHxrightarrow170^o CC_2H_4+H_2O\&circ C_2H_5OH+HClxrightarrowt^oC_2H_5Cl+H_2O\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H_2O\&circ CH_3OH+C_2H_5OH xrightarrow140^o CC_2H_5OCH_3+H_2O\&circ C_2H_6O+3O_2 xrightarrowt^o2CO_2+2H_2O\endaligned
Phản ứng pha trộn ancol
eginaligned&circ C_2H_4+H_2O xrightarrowH^+C_2H_5OH\&circ C_6H_12O_6 xrightarrowt^o2C_2H_5OH+2H_2Oendaligned

Phenol

Phản ứng đặc trưng của phenol
*

Phản ứng điều chế phenol

Anđehit

Phản ứng đặc thù của anđehit
eginaligned&circ CH_3CHO+H_2 xrightarrowt^oC_2H_5OH\&circ CH_3CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O o CH_3COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3\&circ 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\endaligned
Phản ứng pha chế anđehit
eginaligned&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\&circ C_2H_4+O_2xrightarrowt^oCH_3CHO\&circ C_2H_2+H_2OxrightarrowH_2SO_4CH_3CHO\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H2Oendaligned

Xeton

Phản ứng đặc thù của xeton
eginaligned&circ CH_3COCH_3+H_2 xrightarrowt^o CH_3CHOHCH_3\&circ CH_3CHOHCH_3+CuO xrightarrowt^o CH_3COCH_3+Cu+H_2Oendaligned
Phản ứng điều chế xeton

Axit hữu cơ

Axit hữu cơ hay là axit yếu. Tuy nhiên, phần nhiều axit này vẫn có đầy đủ các tính chất hóa học tập của một axit và một trong những tính chất khác.


eginaligned&ull CH_3COOH+Na o CH_3COONa+12H_2\&ull CH_3COOH+NaOH o CH_3COONa+H_2O\&ull 2CH_3COOH+CaCO_3 o (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O\&ull 2CH_3COOH+MgO o (CH_3COO)_2Mg+H_2O\&ull CH_3COOH+C_2H_5OH xrightarrowt^oCH_3COOC_2H_5+H_2O\&ull CH_3OH+CO xrightarrowt^oCH_3COOH\&ull C_2H_5OH+O_2 xrightarrowmen giấmCH_3COOH+H_2O\&ull 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\&ull 2CH_3CH_2CH_3CH_2+5O_2xrightarrowt^o4CH_3COOH+2H_2Oendaligned

Học livestream trực con đường Toán – Lý – Hóa – Văn cải tiến vượt bậc điểm số 2022 – 2023 trên tandk.com.vn Education

tandk.com.vn Education là nền tảng học livestream trực đường Toán – Lý – Hóa – Văn uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam giành riêng cho học sinh tự lớp 8 đến lớp 12. Với nội dung chương trình đào tạo và giảng dạy bám gần kề chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, tandk.com.vn Education để giúp đỡ các em lấy lại căn bản, đột phá điểm số và cải thiện thành tích học tập tập.


Phenolphtalein Là Gì? đặc điểm Đặc Trưng với Ứng Dụng Phenolphtalein

Tại tandk.com.vn, các em đã được đào tạo và giảng dạy bởi những thầy cô thuộc đứng top 1% thầy giáo dạy xuất sắc toàn quốc. Các thầy cô đều sở hữu học vị từ bỏ Thạc Sĩ trở lên với trên 10 năm ghê nghiệm huấn luyện và đào tạo và có không ít thành tích xuất sắc trong giáo dục. Bằng phương thức dạy sáng tạo, ngay gần gũi, những thầy cô để giúp đỡ các em tiếp thu kỹ năng một cách gấp rút và dễ dàng.

tandk.com.vn Education còn có đội ngũ cầm cố vấn học tập tập chuyên môn luôn luôn theo sát quá trình học tập của những em, cung cấp các em đáp án mọi thắc mắc trong quy trình học tập và cá nhân hóa lộ trình tiếp thu kiến thức của mình.

Với vận dụng tích hợp thông tin dữ liệu cùng nền tảng công nghệ, mỗi lớp học tập của tandk.com.vn Education luôn bảo đảm đường truyền định hình chống giật/lag buổi tối đa với unique hình hình ảnh và âm thanh xuất sắc nhất.

Nhờ căn nguyên học livestream trực đường mô phỏng lớp học tập offline, các em rất có thể tương tác thẳng với giáo viên thuận tiện như lúc học tại trường.

Khi trở thành học viên tại tandk.com.vn Education, các em còn nhận được các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp toàn thể công thức và nội dung môn học được soạn chi tiết, khía cạnh và chỉn chu giúp những em học tập cùng ghi nhớ loài kiến thức thuận tiện hơn.

Xem thêm: Xem Tuổi Giáp Tý Làm Nhà Năm 2021 Cho Người Sinh Năm 1984 (Giáp Tý)


sắt kẽm kim loại Kiềm Là Gì? những Hợp Chất đặc biệt Của kim loại Kiềm

tandk.com.vn Education khẳng định đầu ra 7+ hoặc ít nhất tăng 3 điểm mang lại học viên. Nếu như không đạt điểm số như cam kết, tandk.com.vn đã hoàn trả những em 100% học tập phí. Những em hãy nhanh tay đăng ký kết học livestream trực con đường Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học tập 2022 – 2023 tại tandk.com.vn Education ngay hôm nay để thừa hưởng mức chi phí khóa học siêu ưu đãi lên đến mức 39% sút từ 699K chỉ với 399K.

Hóa hữu cơ 11 nhập vai trò căn cơ và là phần con kiến thức đặc trưng trong chương trình cấp cho 3. Hi vọng sau lúc đọc hoàn thành bài viết, các em sẽ hệ thống lại kiến thức và kỹ năng đã học tập một cách tốt hơn. Chúc các em luôn luôn có đa số giờ học kết quả và đạt nhiều thành công trong học tập!