Skill 2 Unit 1 Lớp 9

     

Phần khả năng 2 luyện tập cho mình học về hai năng lực nghe với viết. Bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý cũng như hướng dẫn giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

Listening:

1. Discribe what you see in each picture. Vị you know what places they are?

Listen and check your answers

Miêu tả cái các bạn nhìn thấy vào bức tranh. Chúng ta có biết chính là nới nào không?

*

Nghe và bình chọn câu trả lời của bạn.

Bạn đang xem: Skill 2 unit 1 lớp 9

A: Ha Noi Botanical GardenB.BatTrang pottery villageC: Viet phái nam National Museum of History

2. Listen khổng lồ what these students say và decide if the statements are true (T) of false (F)

Nghe những học sinh này nói với xem mọi câu sau đúng (T) tốt sai (F)

1. Tra is interested in history. T

2. Nam giới likes making things with his hands. T

3. Nam"s family owns a workshop in Bat Trang. F

4. The trees in the garden only come from provinces of Viet Nam. F

5. Hoa loves nature and quietness.T

3. Listen again and complete the table. Use no more than three words for each blank.

Nghe lại và chấm dứt bảng. Sử cần sử dụng không nhiều hơn 3 từ cho mỗi chỗ trống.

Student

Place of interest

Activities

Tra

Vietnam National Museum of History

Seeing various (1) collections of arterfact

Looking around và (2) exploring Vietnamese culture

Nam

Bat Trang pottery village

Learning to (3) make things và (4) paint on ceramics

Hoa

Ha Noi Botanical Garden

Climbing up (5) the hill

Reading (6) books

Feeding (7) the picheons

(8) watching people

Writing:

4. If a visitor has a day to lớn spend in your hometown/city, where will you advise him/her khổng lồ go? What can they bởi vì there? Work in pairs, discuss & take notes of your ideas.

Nếu khách du lịch có một ngày để thăm quan quê bạn, bạn sẽ dẫn họ thăm chỗ nào? Họ có thể làm gần như gì sinh sống đó? thao tác theo cặp, tranh cãi và viết lại những ý tưởng phát minh của bạn.

Xem thêm: Du Lịch, Ngành Công Nghiệp Không Khói Là Gì, Ngành Công Nghiệp Không Khói Là Gì

Gợi ý:

Places

Activities

Place 1: West lake

Eat ice-cream

Go around the lake

Buy souvernir

Place 2: Royal city

Go to the cinema

Ice-skating

Enjoy cusines

Place 3: Water Park

Swimming

Play games in waters

5. Imagine that your Australian pen friend is coming lớn Viet Nam and will spend a day in your hometown/city. He/She has asked for your advice on the places of interest they should go to và the things they can vị there.

Write an email to give him/her some.

Tưởng tượng chúng ta qua thư fan Úc của công ty sắp tới vn và đã dành một ngày thăm quê bạn. Anh/cô ấy hỏi bạn xin lời khuyên buộc phải thăm chỗ nào và phần đông thứ họ rất có thể làm được sống đó.

Hãy viết email cho anh/cô ấy một vài ba lời khuyên

Key:

Dear Mira,

It"s great to know that you"re coming lớn Viet Nam. What a pity you can spend one day in Ha Noi.

There are so many interesting places in the city, but I think within :ne day you should be able lớn visit three places. The first place I suggest is Viet nam National Museum of History. You like history, so it"s a must-see place. There"s an extensive collection of artefacts tracing ret Sam"s history. They"re arranged chronologically from primitive to modem times. The second place is Hoan Kiem Lake. It"s one of the symbols of Ha Noi. There you can enjoy the beautiful scenery & visit Ngoc Son Temple. You can also have a look at the Old Quarter. Wander around the old streets and some ancient houses khổng lồ explore Vietnamese culture.

Xem thêm: Cách Tra Cứu Điểm Thi Lớp 10 Nam Định Năm 2021, Điểm Thi Ts Lớp 10

Conveniently, these places are close lớn one another, so we can walk around easily.