SPEAKING

  -  

Bài học tập Unit 15 Space Conquest phần Speaking phía dẫn những em nói tới một sự khiếu nại quan trọng trong lĩnh vực không khí vũ trụ.

Bạn đang xem: Speaking


Work in pairs. Read the following piece of news, then ask & answer questions. (Làm câu hỏi theo cặp. Đọc mẩu tin tức, kế tiếp hỏi và vấn đáp câu hỏi.)

On 15th October, 2003, trung quốc launched its first manned spacecraft into space. The spacecraft was called "Shenzhou 5". Yang Liwei, China"s first astronaut, was 38 years old then. The successful flight marked a milestone in China"s space project. China became the third country in the world lớn be able to lớn independently carry out manned space flights.

Guide to answer

A: What is the name of China’s first manned spacecraft?B: Its name’s Shenzhou 5.A: What is the name of the astronaut?B: His name’s Yang Liwei.A: How old was he when he flew into space?B: He was 38 years old.A: How important was the successful flight to China?B: The successful flight marked a milestone in China’s space protect.A: How many countries in the world have been able khổng lồ carry out independently maned space activities? What are they?B: There have been three. They are: Russia, The United States and China.

Work in groups. Take turns to talk about the important events in space exploration. (Làm vấn đề theo nhóm. Ráng phiên nhau nói đến những sự kiện đặc trưng trong không gian.)

*

Guide to answer

(1)

A: When did Russian launch its first artificial satellite?B: On October 4, 1957C: What is the name of Russia’s first artificial satellite?D: Sputnik.A: How important was the artificial satellite to lớn Russia?B: The first artificial satellite marked the beginning of Space Age.

Xem thêm: Loi Chúc Cô Giáo 8 3 Ấn Tượng Dành Cho Cô Giáo, Lời Chúc 8/3 Cho Cô Giáo Hay Và Ý Nghĩa

(2)

A: Who is the first woman khổng lồ fly into space?B: That’s Valentina Tereshkova, a russian cosmanaut.C: When did she fly into space?D: On June 16, 1963.

(3)

A: Who are the first humans to lớn set foot on the moon?B: They are Neil Amstrong & Buzz Aldrin American astronauts.C: When did they phối foot on the moon?D: On July 20, 1969.

(4)

A: Who is the first Vietnamese to lớn fly into space?B: That’s Pham TuanC: With whom did he go along into space?D: He went with V.V. Gorbotko a Russian cosmonaut.A: How long did he stay in the orbit?B: He stayed 8 days in the orbit.

Xem thêm: #6+ Thực Đơn An Dặm Cho Be 5 Tháng Tăng Cân, Thực Đơn Ăn Dặm Cho Bé 5 Tháng Tuổi


Như vậy là những em sẽ xem qua bài giảng phần Speaking Unit 15 Lớp 11. Để củng cố kiến thức và kỹ năng bài học tập mời các em tham gia bài bác tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 15 lớp 11 Speaking.


Câu 1:Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others​Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others:foot, moon, look, would


Câu 2:

​Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others:gravity, aspiration, biography, possible


Câu 3:

​Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others:technical,conquest, psychology, launched


A.technicalB.conquestC.psychologyD.launched

Câu 4-10:Mời những em đăng nhập xem tiếp ngôn từ và thi thử Online để củng cố kiến thức và kỹ năng về bài học này nhé!


Trong quá trình học tập trường hợp có thắc mắc hay yêu cầu trợ góp gì thì các em hãy comment ở mụcHỏi đáp, xã hội Tiếng Anhtandk.com.vnsẽ cung cấp cho các em một cách nhanh chóng!