Unit 13 Speaking Revised

     
*
> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> " data-index="5" src="https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/85/unit-13-speaking-revised-5-320.jpg?cb=1341067232" srcset="https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/85/unit-13-speaking-revised-5-320.jpg?cb=1341067232 320w, https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/95/unit-13-speaking-revised-5-728.jpg?cb=1341067232 638w, https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/95/unit-13-speaking-revised-5-1024.jpg?cb=1341067232 1024w" loading="lazy" id="slide-image-4" />


Bạn đang xem: Unit 13 speaking revised

*
> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> " data-index="7" src="https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/85/unit-13-speaking-revised-7-320.jpg?cb=1341067232" srcset="https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/85/unit-13-speaking-revised-7-320.jpg?cb=1341067232 320w, https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/95/unit-13-speaking-revised-7-728.jpg?cb=1341067232 638w, https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/95/unit-13-speaking-revised-7-1024.jpg?cb=1341067232 1024w" loading="lazy" id="slide-image-6" />
*

*

*

*
:detective film: Phim trinh thám >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 ..." data-index="12" src="https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/85/unit-13-speaking-revised-12-320.jpg?cb=1341067232" srcset="https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/85/unit-13-speaking-revised-12-320.jpg?cb=1341067232 320w, https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/95/unit-13-speaking-revised-12-728.jpg?cb=1341067232 638w, https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/95/unit-13-speaking-revised-12-1024.jpg?cb=1341067232 1024w" loading="lazy" id="slide-image-11" />


Xem thêm: Công Nghệ 11 Bài 11: Bản Vẽ Nhà Đơn Giản Công Nghệ 11, Bản Vẽ Nhà Đơn Giản Công Nghệ 11

*

*
(adj): causing you have deep feeling of sadne..." data-index="15" src="https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/85/unit-13-speaking-revised-15-320.jpg?cb=1341067232" srcset="https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/85/unit-13-speaking-revised-15-320.jpg?cb=1341067232 320w, https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/95/unit-13-speaking-revised-15-728.jpg?cb=1341067232 638w, https://image.tandk.com.vncdn.com/unit13speakingrevised-120630143828-phpapp01/95/unit-13-speaking-revised-15-1024.jpg?cb=1341067232 1024w" loading="lazy" id="slide-image-14" />
Xem thêm: Báng Mạch Sửa Chữa Tivi Sony, Mạch Nguồn Tivi Sony Chất Lượng, Giá Tốt 2021