Tiếng Anh Lớp 10

     

Work in groups. Talk about Van Mieu — Quoc Tu Giam. Using the suggestions below. (Làm việc từng nhóm. Nói về văn miếu quốc tử giám - Quốc Tử Giám, dùng những ý ý kiến đề xuất dưới đây.)


Before

Before You Read

Work in pairs.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10

(Làm vấn đề theo cặp.)

1. List some historical places you know in Vietnam.

(Liệt kê một vài địa danh lịch sử mà các bạn biết sinh sống VN.)

2. Is Van Mieu - Quoc Tu Giam a historical place?

(Văn Miếu - quốc tử giám có phải là 1 di tích lịch sử dân tộc không?)

3. What vì chưng you know about this place?

(Bạn biết những gì về vị trí này?)

Lời giải chi tiết:

1. I know some historical places like Den Hung Remains (Di tích đền Hùng), Dien Bien phu, Cu đưa ra Tunnel (Địa đạo Củ Chi), Hue Imperial thành phố (Kinh thành Huế), co Loa Citadel,...

(Tôi biết một vài di tích lịch sử dân tộc như Đền bái Đền Hùng (Di tích đền rồng Hùng),Điện Biên phủ, Địa đạo Củ Chi, Hoàng thành Huế (Kinh thành Huế), Thành Cổ Loa, ...)

2. Yes, it is. (Có, đúng vậy.)

3. Van Mieu is the largest and the most important temple in Ha Noi. It was founded in 1070 by Emperor Ly Thanh Tong, & dedicated to Confucius. In the Courtyard of the Steles, you can see 82 Steles, on which are recorded the names of successful examination scholars. Each side is carried on the back of a tortoise, but they are arranged in no chronological order.

(Văn Miếu là ngôi chùa lớn số 1 và đặc biệt quan trọng nhất tại Hà Nội. Nó được thành lập và hoạt động năm 1070 bởi hoàng đế Lý Thánh Tông, và dành cho Khổng Tử. Trong sảnh của bia đá bạn có thể thấy 82 bia đá, trên đó được khắc ghi tên của những học giả bình chọn thành công. Mỗi mặt được triển khai trên sống lưng của một nhỏ rùa, nhưng chúng không được bố trí theo máy tự thời gian.)


While

While You Read

Read the passage, và then bởi vì the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.) 

Van Mieu - Quoc Tu Giam is a famous historical & cultural site in Hanoi. Originally built in 1070 in the Ly dynasty. Van Mieu was representative of Confucian ways of thought and behaviour. Six years later, Quoc Tu Giam. The first university of Vietnam, was established on the grounds of Van Mieu. Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. In 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation. The names, places of birth & achievements of vị trí cao nhất students in royal examinations were engraved on stone stelae. These stelae, carried on the backs of giant tortoises, arc still standing today and they attract great interest from visitors.

*

After more than 900 years of existence. Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture. The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals & examinations during feudal times, continue khổng lồ flourish. Van Mieu - Quoc Tu Giam is a site of national pride for Vietnamese people.

Phương pháp giải:

Dịch bài bác đọc:

Văn Miếu - quốc tử giám là địa danh văn hóa lịch sử dân tộc nổi tiếng ở Hà Nội. Đầu tiên được xây dừng năm 1070 vào triều đại nhà Lý, văn miếu tượng trưng cho phương cách suy xét và hình xử theo Nho giáo. Sáu năm sau, Quốc Tử Giám, đh đầu tiên ở Việt Nam, được ra đời trên nền tảng gốc rễ của Văn Miếu. Khoảng một trong những năm 1076 với 1779, quốc tử giám đã giáo dục hàng ngàn người tài ba cho đất nước. Năm 1842, văn miếu quốc tử giám trở thành nơi vinh danh những học trả lỗi lạc của dân tộc. Tên, năm sinh và đều thành tựu của không ít thí sinh đỗ đầu trong số những kỳ thi Đình được xung khắc vào bia đá. đa số bia đá này đứng trên sống lưng những bé rùa khổng lồ, thời buổi này vẫn còn và bọn chúng thu hút sự chú ý của khách hàng thăm.

Sau hơn 900 năm hiện tại hữu. Văn miếu quốc tử giám là mẫu phong cách xây dựng truyền thống nước ta được bảo quản kỹ lưỡng. Cây đa ở Văn Miếu, chứng kiến bao tiệc tùng và kỳ thi trong suốt rất nhiều triều đại phong kiến liên tiếp phát triển. Văn miếu — văn miếu quốc tử giám là một địa danh của niềm từ hào dân tộc của bạn dân Việt.


Task 1

Task 1Choose A, B, or C that best suits the meaning of the italicised word.

(Chọn A, B hoặc C tương xứng nhất cùng với nghĩa của tự in nghiêng.)

1. Van Mieu was originally built in 1070 in the Ly dynasty.

A. Beautifully B. Initially C. Finally

2. It is representative of Confucian ways of thought and behaviour.

A. Typical B. Fond C. Traditional

3. Van Mieu was a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation.

A. Ignore B. Gather C. Honor

4. The stone stelae were engraved with the names of the đứng đầu students in royal examinations.

A. Printed B. Carved C. Washed

5. The banyan trees in Van Mieu continue to flourish even now.

A. Slow down B. Fall off C. Grow well

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Văn Miếu ban đầu được xây dựng vào khoảng thời gian 1070 trong thời nhà Lý.

A. Rất đẹp B. Lúc đầu C. Cuối cùng

2. Nó là đại diện cho cách suy xét và hành động của Nho giáo.

A. điển hình B. Say mê C. Truyền thống

3. Quốc tử giám là nơi tưởng niệm những học mang xuất sắc duy nhất của khu đất nước.

A. Làm lơ B. Tích lũy C. Vinh danh

4. Những bia đá được khắc tên của các sinh viên số 1 trong kỳ thi hoàng gia.

Xem thêm: So Sánh Thực Vật Bậc Cao Là Gì ? Tìm Hiểu Đặc Điểm Và Cấu Tạo Của Rêu

A. In B. đụng khắc C. Cọ sạch

5. Các cây nhiều ở quốc tử giám tiếp tục phát triển mạnh ngay cả bây giờ.

A. Làm lờ đờ B. Rơi ra C. Cải tiến và phát triển tốt

Lời giải chi tiết:

1. B 2. A 3. C 4. B 5. C


Task 2

Task 2: Decide whether the following sentences are True (T) or False (F).

(Quyết định các câu sau đúng (T) hay sai (F).)

1. The construction of Van Mieu took place between 1076 và 1779.

(Việc thiết kế Văn Miếu ra mắt từ 1076 mang đến 1779.)

2. Quoc Tu Giam is considered lớn be the first university of Vietnam.

(Quốc Tử Giám được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.)

3. Thousands of talented men w ere trained in Quoc Tu G¡am from the 11th to the 19th century.

(Hàng ngàn người tài giỏi được huấn luyện tại quốc tử giám từ nạm kỷ 11 đến cố kỉnh kỷ 19.)

4. Van Mieu has now lost most of its traditional Vietnamese architecture.

(Văn Miếu hiện nay đã mất phần nhiều các kiến trúc truyền thống lâu đời của Việt Nam.)

5. Festivals and examinations used to lớn be held in Van Mieu - Quoc Tu Giam.

(Lễ hội và kỳ thi thường được tổ chức triển khai tại văn miếu - Quốc Tử Giám.)

6. Visitors can still see some trees which have been in Van Mieu for a long time.

(Du khách hàng vẫn có thể nhìn thấy một số trong những cây đã được ở văn miếu quốc tử giám trong một thời gian dài.)

Lời giải chi tiết:

1. F 

=> The construction of Van Mieu took place in 1070.

(Việc chế tạo Văn Miếu diễn ra vào năm 1070.)

2. T

3. F 

=> Thousands of talented men were trained in Quoc Tu Giam from the 11th khổng lồ the 18th centuries.

(Hàng ngàn hiền tài đã được huấn luyện và đào tạo ở văn miếu quốc tử giám từ nắm kỷ 11 đến rứa kỷ 18.)

4. F 

=> Van Mieu is still an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture.

(Văn Miếu vẫn là 1 trong điển hình của phong cách thiết kế truyền thống vn được bảo tồn tốt.)

5. T

6. T


After

After You Read

Work in groups. Talk about Van Mieu — Quoc Tu Giam. Using the suggestions below.

(Làm việc từng nhóm. Nói về quốc tử giám - Quốc Tử Giám, dùng hồ hết ý ý kiến đề nghị dưới đây.)

- Why is Van Mieu - Quoc Tu Giam a place of interest?

(Tại sao văn miếu quốc tử giám - văn miếu quốc tử giám là một danh lam win cảnh?)

- When & where were they built?

(Chúng được xây dựng bao giờ và nghỉ ngơi đâu?)

- What were their functions?

(Chức năng của chúng là gì?)

- What is special about the stelae there?

(Tấm bia sống đó bao gồm gì đặc biệt?)

Lời giải bỏ ra tiết:

Van Mieu — Quoc Tu Giam is a place of interest because it is a famous historical & cultural site in Hanoi.

They were built in Ha Noi by King Ly Thanh Tong in 1070 & in 1076.

Between 1076 & 1779, Quoc Tu Giam was a place to produce the talented for the nation. Và 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation, who were successful in royal examination students...

On the stone stele, standing on the backs of giant tortoises were engraved the names, places of birth and achievements of vị trí cao nhất students in royal examinations.

Tạm dịch:

Văn Miếu - văn miếu quốc tử giám là một khu vực đáng chú ý vì nó là một di tích lịch sử và văn hóa truyền thống nổi tiếng sinh sống Hà Nội.

Chúng được thành lập tại tp. Hà nội bởi vua Lý Thánh Tông vào thời điểm năm 1070 cùng năm 1076.

Từ năm 1076 mang lại năm 1779, quốc tử giám là vị trí đào tạo kĩ năng cho đất nước. Cùng năm 1482, văn miếu quốc tử giám trở thành một địa điểm tưởng niệm hồ hết học trả xuất sắc tuyệt nhất của đất nước, những người đã thành công trong số sinh viên đánh giá hoàng gia ...

Xem thêm: Làm Trà Sữa Trân Châu Đường Đen Tại Nhà Thơm Ngon, Cách Làm Trà Sữa Trân Châu Đường Đen

Trên bia đá, đứng trên lưng rùa khổng lồ, đã có khắc tên, nơi sinh và thành quả của học tập sinh bậc nhất trong kỳ thi hoàng gia.