Unit 3 lớp 10: reading

     

1. I know four scientists: Louis Pasteur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel, and Alexander Fleming.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 10: reading

(Tôi biết tư nhà khoa học: Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel cùng Alexander Fleming.)

a. Louis Pasteur (1822-1895) was a world-famous French chemist và biologist.

(Louis Pasteur (1822-1895) là một trong nhà hóa học và sinh đồ gia dụng học khét tiếng người Pháp.)

b. Michael Faraday (1791-1867) was an English chemist and physicist.

(Michacl Faraday (1791-1867) là một trong những nhà hóa học và nhà đồ gia dụng lí fan Anh.)

c. Gregor Johann Mendel( 1822-1884) an Austrian botanist, known as “the Father of Genetics".

(Gregor Johann Mendel (1822-1884) là một trong những nhà thực đồ dùng học bạn Áo, được hotline là "Cha đẻ của di truyền học".)

d. Alexander Fleming (1881-1955) was an English bacteriologist.

(Alexander Fleming (1881-1955) là 1 nhà vi trùng học fan Anh.)

2. Yes. I’ve read some books about her.

(Rồi. Tôi từng độc vài ba cuốn sách về bà.)

3. Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867. In 1891, she came lớn Paris & studied at the Sorbonne, a world-famous university in Paris at that time. She married Pierre Curie in 1895. In 1903, Marie received a Ph.D at Sorbonne và she was the first woman professor at the Sorbonne after her husband"s death. She was awarded the Nobel Prize in Chemistry. She died in 1934.

(Marie Curie sinh tại Warsaw, tía Lan, năm 1867. Năm 1891, bà đến Paris và học trên Sorbonne, một trường đại học nổi tiếng trái đất ở Paris vào thời gian đó. Bà thành thân với Pierre Curie năm 1895. Năm 1903, Marie thừa nhận bằng tiến sĩ tại Sorbonne với bà là giáo sư nữ thứ nhất tại Sorbonne sau chết choc của ông chồng bà. Bà đã làm được trao giải Nobel Hóa học. Bà mất năm 1934.)


While

WHILE YOU READ 

Read the passage, and then do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, sau đỏ làm bài xích tập theo sau.)


Marie Curie was bom in Warsaw on November 7th, 1867. She received general education in local schools and some scientific training from her father.

As a brilliant và mature student, Marie harboured the dream of a scientific career, which was impossible for a woman at that time. Lớn save money for a study tour abroad, she had to work as a private tutor, và her studies were interrupted.

Finally in 1891, Marie, with very little money to live on, went to Paris to realise her dream at the Sorbonne. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard. She earned a degree in Physics with flying colours, và went on khổng lồ take another degree in Mathematics. She met Pierre Curie in the School of Physics in 1894 & a year later they got married. From then on, they worked together on their research. In 1903, Marie became the first woman to lớn receive a PhD from the Sorbonne.


After the tragic death of Pierre Curie in 1906, she took up the position which her husband had obtained at the Sorbonne. Thus, she was the first woman in France khổng lồ be a university professor. Soon after, she was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium. But her real joy was ‘‘easing human suffering”. The founding of the Radium Institute in 1914 made her humanitarian wish come true.

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Marie Curie sinh làm việc Warsaw vào ngày 7 tháng 11 năm 1867. Bà nhận được nền giáo dục phổ thông ở những trường địa phương với sự tập luyện về công nghệ từ tín đồ cha.

Là một sv lỗi lạc cùng trưởng thành, bà ấp ủ giấc mơ làm một nghề về khoa học, điều đó không thể được đến một thiếu phụ vào thời của bà. Để dành tiền cho chuyến du học ở nước ngoài, bà nên làm thầy giáo dạy kèm riêng và việc học của bà bị con gián đoạn.

Cuối cùng vào năm 1891, cùng với số liền ít ỏi để sống. Marie cho Pa-ri để triển khai giấc mơ của chính mình tại Đại học tập Sorbonne. Dù đk sống khó khăn khăn, bà thao tác vô cùng phải cù. Bà đã đạt được một văn bởi Vật lý cùng với điểm rất lớn và liên tục một văn bởi nữa về Toán học. Bà chạm chán Pierre Curie sinh hoạt Trường vật lý năm 1894 và năm kế tiếp họ cưới nhau. Từ đó trở đi, họ thao tác chung với nhau trong quá trình nghiên cứu. Năm 1903, Marie đổi thay người thiếu nữ đầu tiên dấn bằng tiến sỹ ở Đại học Sorbonne.

Sau chiếc chết ảm đạm của Pierre Curie năm 1906, bà đảm đương vị trí ông chồng bà dành được ở Sorbonne. Như vậy bà là thiếu phụ đầu tiên là giáo sư đh ở Pháp. Chẳng bao thọ sau đó, bà được trao Giải Nobel hóa học về xác định trọng lượng nguyên tử của hóa học Ra-đi. Nhưng thú vui thật sự của bà là "làm bớt đi âu sầu của nhỏ người". Việc thành lập và hoạt động Viện Ra-đi năm 1914 làm cho giấc mơ nhân đạo của bà vươn lên là sự thật.


Task 1

Task 1: Match the words or phrases in A with their meanings in B.

(Ghép phần đông từ hay các từ sống A cùng với nghĩa của bọn chúng ở B.)

A

B

1. With flying colours

2. Determine

3. Mature

4. Ease

5. Harbour

a. Having a fully developed mind

b. Keep in the mind

c. Very well, with a very high mark/grade

d. Make less severe

e. Find out exactly by making calculations

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - e

3 - a

4 - d

5 – b

1. With flying colours = very well, with a very high mark/grade

(rất tốt, cùng với số điểm cao)

2. determine = find out exactly by making calculations

(xác định = khám phá chính xác bằng phương pháp tính toán)

3. mature = having a fully developed mind

(trưởng thành = có một trung ương trí trở nên tân tiến đầy đủ)

4. ease = make less severe

(xoa nhẹ = có tác dụng ít rất lớn hơn)

5. harbour = keep in the mind

(ấp ủ hoài bão = ghi nhớ trong đầu)


Task 2

Task 2: Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information.

(Xác định hồ hết câu nói này đúng (T) tốt sai (F). Sửa lại câu sai).

 TF
1. Marie went to lớn school in Warsaw.  
2. Her dream was to lớn become a private tutor.  
3. At the Sorbonne, she studied very well.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Khu Vườn Hay Nhất, Tả Khu Vườn Vào Buổi Sáng Đẹp Trời (16 Mẫu)

  
4. She married Pierre Curie in 1894.  
5. She was the first woman professor at the Sorbonne.  

Lời giải bỏ ra tiết:

 

T

(Đúng)

F

(Sai)

1. Marie went to lớn school in Warsaw.

(Marie tới trường ở Warsaw.)

 ✓ 

2. Her dream was to become a private tutor.

(Ước mơ của bà là thay đổi một cô giáo riêng.)

   ✓

3. At the Sorbonne, she studied very well.

(Tại Sorbonne, bà học cực kỳ tốt.)

 ✓ 

4. She married Pierre Curie in 1894.

(Bà thành thân với Pierre Curie năm 1894.)

   ✓

5. She was the first woman professor at the Sorbonne.

(Bà là giáo sư nữ đầu tiên tại Sorbonne.)

  ✓ 

Sửa câu sai:

2. Her dream was lớn become a private tutor.

⟶ Her dream was khổng lồ become a scientist.

4. She married Pierre Curie in 1894.

⟶ She married Pierre Curie in 1895.


Task 3

Task 3: Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi).

1. When & where was Marie Curie born?

(Marie Curie sinh ra lúc nào và sinh sống đâu?)

2. What kind of student was she?

(Bà là xếp các loại sinh viên gì?)

3. Why did she work as a private tutor?

(Tại sao bà thao tác như một gia sư riêng?)

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?

(Bà được trao giải Nobel hóa học về dòng gì?)

5. Was the prize her real joy? Why/Why not?

 (Đó gồm phải là niềm vui thực sự của bà? tại sao / tại sao không?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867.

(Marie Curie sinh trên Warsaw, ba Lan, năm 1867.)

2. She was a brilliant và mature student.

(Bà là 1 trong sinh viên xuất sắc với trưởng thành.)

3. She worked as a private tutor to earn money for her study abroad.

(Bà làm việc như một giáo viên riêng để kiếm tiền cho việc học tập ở nước ngoài.)

4. She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium.

(Bà được trao giải Nobel hóa học về việc khẳng định trọng lượng nguyên tử của radium.)

5. No. It wasn’t. Her real joy was “easing human suffering”.

(Không. Niềm vui thực sự của bà là “xoa vơi nỗi nhức của bé người”.)


After

AFTER YOU READ 

Work in groups. Below are five adjectives we may use khổng lồ describe Marie Curie. Find the evidence from the passage lớn prove each of them.

(Làm việc theo nhóm. Dưới đấy là năm tính từ họ cỏ thể dùng để mô tả Marie Curie. Tìm kiếm những hội chứng cứ trường đoản cú đoạn văn để chứng minh từng từ vào chúng.)

strong-willed

ambitious

hard-working

intelligent

humane

Lời giải bỏ ra tiết:

- strong-willed: With a little money lớn live on, Marie Curie came to lớn Paris to lớn realize her dream. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

(ý chí khỏe khoắn mẽ: cùng với một ít tiền nhằm sống, Marie Curie đã đi vào Paris để thực hiện ước mơ của mình. Tuy vậy điều kiện sống cạnh tranh khăn, bà đã làm cho việc rất là chăm chỉ.) 

- ambitious: Marie harboured the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

Xem thêm: 【Cảnh Báo】 1 Tuần Nên Tẩy Tế Bào Chết Body Mấy Lần 1 Tuần, &Ndash Dhc Việt Nam

(đầy tham vọng: Marie nuôi dưỡng giấc mơ về một sự nghiệp khoa học mà không thể giành cho một người thiếu phụ vào thời điểm đó.)

- hard-working: In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard; lớn save money for a study tour abroad, she worked as a private tutor; she earned a Physics degree... And went on lớn take another degree in Mathematics

(làm việc chăm chỉ: mặc dù điều kiện sống khó khăn khăn, bà đã có tác dụng việc cực kỳ chăm chỉ; để tiết kiệm ngân sách tiền cho việc học tập làm việc nước ngoài, bà thao tác như một gia sư riêng; bà dấn được bởi Cử nhân đồ lý ... Và liên tục lấy bằng Cử nhân Toán học)

- intelligent: As a brilliant & mature student; she earned a Physics degree with flying colours; the first woman to receive a Ph.D from the Sorbonne; the first woman university professor in France; awarded a Nobel Prize in Chemistry.

(thông minh: là một trong sinh viên xuất sắc cùng trưởng thành; bà dấn được bằng Vật lý cùng với điểm cao; người đàn bà đầu tiên dìm bằng tiến sĩ từ Sorbonne; giáo sư đại học nữ đầu tiên ở Pháp; được trao giải Nobel Hóa học.)