Unit 3 Lớp 10: Speaking

  -  

Task 1: Work in pairs. Decide which of the items below can tell you about me body’s background.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 10: speaking

(Làm việc từng đôi. Quyết định chủ đề nào trong số những chủ đề bên dưới đây nói cách khác cho em về lý lịch của một người.) 

- family

- hobbies

- education

- dislikes

- appearance

- experience


And then discuss what questions you can ask when you want lớn know about somebody"s background.

(Và sau đó bàn luận những câu hỏi gì em có thể hỏi lúc em ao ước biết về lai lịch của người nào đó.)


Lời giải đưa ra tiết:

- How many people are there in your family?

- What vì chưng your parents do? (What’re your parents’ jobs?)

- Where vày they work?

- What high school did you go to?

- What subject did you like best? (What was your favourite subject at school?)

- What subject did you like least?

- When did you complete your high school education?

- Did you go khổng lồ university or college?

- What subject did you major in?

- Did you have any difficulties when you were at school?

- What aspect did you find difficult in learning English?

- Can you tell me how you use in your study?

Tạm dịch:

- tất cả bao nhiêu tín đồ trong gia đình bạn?

- phụ huynh bạn làm cho gì? (Công việc của cha mẹ bạn là gì?)

- Họ làm việc ở đâu?

- bàn sinh hoạt trường trung học nào?

- mình thích môn làm sao nhất? (Môn học tập yêu thích của chúng ta ở ngôi trường là gì?)

- các bạn ít mê thích môn làm sao nhất?

- bao giờ bạn xong chương trình giáo dục đào tạo trung học?

- Bạn tới trường đại học hay cao đẳng?

- bạn học chuyên ngành gì?

- các bạn có chạm chán khó khăn gì khi ở trường không?

- bạn thấy trở ngại gì khi tham gia học tiếng Anh?

- bạn có thể cho tôi biết cách bạn sử dụng trong học tập không?


bài 2

Task 2: Imagine you are a journalist. Use the cues below to interview a classmate about her/his background or that of a person he/she knows well. Change the roles when you have finished.

(Tưởng tượng em là 1 trong ký giả. Dùng đều từ gợi ý dưới đây để vấn đáp một các bạn cùng lớp về lý lịch của anh/chị ấy xuất xắc lý định kỳ của một người chúng ta ấy biết rõ. Đổi vai khi các em thực hành thực tế xong).

* greeting

* date of birth

* place of birth

* home

* parents

* brother(s)

* sister(s)

* primary school

* secondary school

* schoolwork

* favourite subject(s)

* experience

* thanking

Lời giải đưa ra tiết:

A: Viet, do you know a young or teenage genius in our history?

Viet: Oh, yes. I know the one very well. That"s Le Quy Don.

A: When và where was he born?

Viet: He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, bầu Binh province in 1726.

A: Was he very intelligent when he was still a little boy?

Viet: Yes. When he was 5, he could write poems và essays, and read the "Kinh Thi”.

A: Did he get any degrees?

Viet: Oh, he was very brilliant. At the age of 18, he came đứng đầu in the “Huong” exam. In 1752, he went on to come top in the “Hoi" exam (doctorate degree). Và he went to china as an ambassador in 1760.

A: Did he write any books?

Viet: Yes. He wrote a lot of books, such as "Thanh tế bào hien pham", "Quan thu khao bien”, và specially two books “Van dẻo loai ngu" and "Kien van tieu luc”, which are still very famous nowadays.

A: What bởi vì these two books tell about?

Viet: They tell about philosophy, geography, astronomy, history, agriculture, literature, law, ways and customs, peoples & religions, etc.

Xem thêm: Listening Unit 1 Lớp 11: Listening Unit 1: Friendship Tình Bạn

A: At those days, he could write about these topics. Indeed Le Quy Don is a real genius of our nation. When did he die?

Viet: He died in 1784.

Tạm dịch:

A: Việt, chúng ta có biết một kỹ năng trẻ tuổi xuất xắc thiếu niên trong lịch sử hào hùng của họ không?

Việt: Ồ, có. Tôi biết siêu rõ. Đó là Lê Quý Đôn.

A: Ông sinh ra khi nào và làm việc đâu?

Việt: Ông ra đời tại làng mạc Phú Hiếu, thị trấn Hưng Hà, tỉnh thái bình năm 1726.

A: Ông cực kỳ thông minh lúc còn là một cậu bé?

Việt: Đúng. Khi lên 5, ông rất có thể viết thơ cùng tiểu luận cùng đọc "Kinh Thi".

A: Ông đạt được bằng cấp cho nào không?

Việt: Ồ, ông khôn cùng thông minh. Ở tuổi 18, ông tiên phong trong kỳ thi “Hương”. Năm 1752, ông thường xuyên đứng đầu trong kỳ thi "Hội" (bằng cấp độ) cùng ông đến trung quốc làm đại sứ năm 1760.

A: Ông tất cả viết ngẫu nhiên cuốn sách làm sao không?

Việt: Có. Ông đang viết rất nhiều sách, chẳng hạn như "Thanh mô hien pham", "Quan thu khao bien", và đặc biệt quan trọng hai cuốn sách "Văn dai lo gàn ngu" với "Kien van tieu luc", nay vẫn còn đó rất nổi tiếng.

A: nhị cuốn sách này nói đến cái gì?

Việt: Chúng nói tới triết học, địa lý, thiên văn học, lịch sử, nông nghiệp, văn học, pháp luật, phương pháp và phong tục, dân tộc và tôn giáo,v.v

A: Vào đa số ngày đó, ông hoàn toàn có thể viết về hầu như chủ đề này. Thật vậy, Lê Quý Đôn là 1 thiên tài thực sự của giang sơn chúng ta. Ông ấy đã không còn khi nào?

Việt: Ông mất năm 1784.


bài xích 3

Task 3: Work in groups. Talk about the person you have known through the interview.

(Làm việc theo nhóm. Nói đến nguời em biết qua cuộc phỏng vấn.)

Lời giải đưa ra tiết:

Le Quy Don is a Vietnamese genius. He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, thai Binh province. He was very brilliant. When he was a little boy, he could write poems, essays và read the “Kinh Thi”. Và when he was 18, he came top in the “Huong” exam. Và he went on khổng lồ come đứng top in the “Hoi” exam in 1752. He went to đài loan trung quốc as an ambassador. He wrote many books about various subjects, such as astronomy, history, geography, law, philosophy, etc. Le Quy Don is really a genius in the Vietnamese scholarship.

Xem thêm: Có Phải Em Đang Mơ Về Ai Có Phải Tim Em Đang Nhạt Phai, Lời Bài Hát Chúng Ta Chưa Vì Nhau (Bằng Cường)

Tạm dịch

Lê Quý Đôn là 1 trong những thiên tài Việt Nam. Ông ra đời ở sống làng Phú Hiếu, thị xã Hưng Hà, thức giấc Thái Bình. Ông rất thông minh. Khi còn là 1 cậu bé, ông rất có thể viết những bài xích thơ, tiểu luận và đọc “Kinh Thi”. Cùng khi ông 18 tuổi, ông tiên phong trong kỳ thi “Hương”. Và ông liên tiếp đứng đầu trong kỳ thi “Hội” vào thời điểm năm 1752. Ông đến trung hoa làm đại sứ. Ông đã viết những cuốn sách về các chủ đề khác nhau, như thiên văn học, kế hoạch sử, địa lý, luật, triết học, vv Lê Quý Đôn thực sự là 1 trong những thiên tài của Việt Nam.