Unit 5 lớp 12 reading

     

2.  I"d like to apply for Hue University because Hue is the only place where there are national historical remains left: such as royal palaces & tombs, etc.... Moreover, its Department of Court National Culture is the best of all, especially in folk music và dances. This is the most distinctive of our national culture, so we should conserve & safeguard it.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 12 reading

(Tôi muốn xin học tại Đại học Huế vì chưng Huế là vị trí duy nhất còn sót lại của di tích lịch sử lịch sử giang sơn như hoàng cung hoàng gia, lăng chiêu tập vv .. Rộng nữa, bộ Văn hoá non sông của tandtc là giỏi nhất, đặc biệt là trong âm thanh dân gian với điệu múa. Đây là đặc trưng nhất của văn hoá tổ quốc của chúng tôi nên bảo tồn và bảo vệ nó.)


While

WHILE YOU READ 

Three students talk about their first impressions of university life. Read the passage and then đo the tasks that follow.

(Ba sinh viên nói tới cảm nghĩ thứ nhất của chúng ta về đời sống ở đại học. Đọc đoạn văn và tiếp đến làm những bài tập kèm theo.)

 

Sarah

On the first weekend I went out with my new friends, walking around campus. It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine. The most exciting thing was that I didn"t have to lớn explain lớn my parents where I was going, who with, or what time I"d be home!

On Saturday night, I followed my roommate lớn a party. The people at the tiệc ngọt were busy playing some game, và no one seemed to notice my existence. I suddenly felt so lonely. Fighting back tears, I ran back lớn my room, thinking I would never feel at trang chủ at college.

Ellen

My roommate left the window open all the time, even when it was 10 degrees Celsius out, and went to lớn bed at 10 every night. When she got sick after midterms, she blamed my typing và having a light on while she was trying lớn sleep.

At first, college was a little daunting. I graduated from a small school. After seeing the same people over và over for many years, it was amazing, but a little scary, khổng lồ be in a place where it seemed like I never saw the same person twice.

Brenden

The first year at college was probably the best & most challenging year of my life. Academically, I enjoyed it thoroughly. Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance khổng lồ use my creativity và knowledge to lớn help society.

Socially, I made lots of new friends both through engineering và living at St John"s College on campus. The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities lớn meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài xích đọc:

 Sarah

Ngày vào cuối tuần đầu tiên tôi đi dạo với những người bạn mới, đi dạo quanh khuôn viên đại học. Thật mê say thú, nghĩ về tôi học trường đại học thế nào, gặp mặt những người rất có thể là những người dân bạn giỏi của tôi. Điều thú vị nhất là tôi không phải phân tích và lý giải cho bố mẹ tôi đi đâu, đi với ai và tôi đề xuất về nhà dịp mấy giờ!

Vào một tối Thứ Bảy, tôi theo một chúng ta cùng chống dự một giở tiệc. Những người dân ở buổi tiệc bận chơi trò chơi, và ngoài ra không ai xem xét sự hiện lên của tôi. Thiên nhiên tôi cảm xúc cô đơn. Cầm nén phần nhiều giọt nước mắt, tôi chạy về phòng, nghĩ có lẽ tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái ở trường đại học.

Ellen

Bạn thuộc phòng của tôi luôn để hành lang cửa số mở, ngay cả khi bên phía ngoài 100C và đi ngủ dịp 10 giờ mỗi đêm. Khi bạn ấy mắc bệnh sau đông đảo ngày thi thân học kì, bận ấy đổ lỗi cho việc tôi tấn công máy với để đèn sáng sủa trong khi chúng ta ấy cố gắng ngủ.

Lúc đầu, trường đại học làm cho tôi chán nản lòng song chút. Tôi tốt nghiệp tại một trường nhỏ. Sau khi gặp mặt đi gặp lại cùng những người đó nhiều năm, tôi ngạc nhiên, tuy vậy hơi sợ, sống ở một nơi hình như tôi chưa khi nào thấy cùng một fan hai lần.

Brenden

Năm đầu sống trường đại học có lẽ là năm đẹp tuyệt vời nhất và thử thách nhất vào đời tôi. Về bài toán học, tôi thật sự say đắm thú. Tham gia vào dự án Kĩ thuật nâng cao cho tôi dịp thực hiện tính trí tuệ sáng tạo và loài kiến thức sẽ giúp đỡ xã hội.

Về giao tiếp (xã hội), tôi kết nhiều bạn mới qua ngành kĩ thuật lẫn vấn đề sống sinh hoạt khuôn viên trường Đại học Thánh Jhon. Chương trình vận động xã hội của những trường đại học cung ứng nhiều thời cơ để chạm chán gỡ những sinh viên không thuộc ngành kĩ thuật cũng giống như các kĩ sư khác, không ít người dân trong họ đã trở thành những người đồng bọn của tôi.


Task 1

Task 1: Complete the following sentences, using the right forms or the words in the box.

(Hoàn chỉnh các câu sau. Sử dụng dạng đúng của những từ trong khung.)

campus blame scary challenge amazing


2. They…………….the rise in oil prices for the big increase in inflation.

3. That"s the………………story I"ve ever heard.

4. Intelligent boys like to study something if it really………………them.

5. The new oto goes at an…………………….speed.

Phương pháp giải:

- campus (n): khuôn viên trường

- blame (v): đổ lỗi 

- scary (adj): đáng sợ

- challenge (n): thách thức, demo thách

- amazing (adj): đáng kinh ngạc

Lời giải chi tiết:

1. The new library was built in the centre of the campus.

(Thư viện new được xây dựng ở vị trí chính giữa của khuôn viên.)

2. They blamed the rise in oil prices for the big increase in inflation.

(Họ đổ lỗi mang lại sự ngày càng tăng giá dầu mang lại sự ngày càng tăng lạm phát.)

3. That"s the scariest story I"ve ever heard.

(Đó là mẩu truyện đáng hại nhất mà tôi từng nghe.)

4. Intelligent boys lượt thích to study something if it really challenges them.

(Những đứa con trẻ thông minh mong học một cái nào đó nếu thiệt sự thử thách chúng.)

5. The new car goes at an amazing speed.

(Xe mới đi với vận tốc kinh ngạc.)


Task 2

Task 2: Find out who:

(Tìm ra ai.)

a. Attended a tiệc nhỏ on the first weekend at college.

Xem thêm: Các Câu Hỏi Iq Có Đáp Án Miễn Phí, Các Câu Hỏi Iq Có Đáp Án

(đã tham gia một bữa tiệc vào ngày vào cuối tuần đầu tiên sinh sống trường đại học.)

b. Didn"t get on very well with the roommate.

(đã không có mối quan hệ tốt với các bạn cùng phòng.)

c. Was not used lớn meeting different people every day at college.

(đã không thường chạm chán gỡ những người dân khác hàng ngày tại trường đại học.)

d. Liked having a chance khổng lồ be creative.

(thích có cơ hội sáng tạo.) 

e. Was very excited about going to college.

(rất sung sướng khi lên đại học.) 

f. Enjoyed the first year at college.

(tận hưởng năm trước tiên ở ngôi trường cao đẳng.)

Sarah: (1)________ (2)__________

Ellen: (3)________ (4)___________

Brenden: (5)_______ (6)___________

Lời giải chi tiết:

Sarah: a, e 

Thông tin: 

+ “On Saturday night, I followed my roommate khổng lồ a party.

+ “It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine.”

Ellen: b, c

Thông tin:

+ “When she got sick after midterms, she blamed my typing và having a light on while she was trying to lớn sleep.

+ “a little scary, to lớn be in a place where it seemed like I never saw the same person twice.

Brenden: d, f

Thông tin: 

+ “Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance to lớn use my creativity và knowledge khổng lồ help society.

+ “The first year at college was probably the best & most challenging year of my life.


Task 3

Task 3: Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What did Sarah bởi vì on the first weekend?

(Sarah đã làm những gì trong tuần đầu tiên?)

2. Why did Sarah feel so lonely at the party?

(Tại sao Sarah cảm thấy cô đơn trong bữa tiệc?)

3. What problems did Ellen have with her roommate?

(Ellen có sự việc gì với các bạn cùng phòng của cô?)

4. What did Brenden think about his first year at college?

(Brenden đang nghĩ gì về năm đầu tiên của chính mình tại trường đại học?)

5. What does the social calendar of the colleges provide him?

(Chương trình chuyển động xã hội của các trường đại học cung cấp cho anh ta?)

Lời giải chi tiết:

1. She went out with her new friends, walking around the campus.

(Cô đi chơi với bạn bè mới, đi dạo quanh khuôn viên.)

Thông tin: câu thứ nhất đoạn 1

2. Because she felt no one seemed to notice her.

(Bởi bởi vì cô ấy cảm giác không ai để ý đến cô ấy.)

Thông tin: The people at the các buổi party were busy playing some game, và no one seemed lớn notice my existence. I suddenly felt so lonely.

3. Her roommate left the window xuất hiện all the time, even in the cold weather, went to bed late & blamed her typing & having the light on.

(Bạn cùng phòng của cô ấy đã luôn để cửa sổ mở, ngay cả trong thời tiết lạnh giá, đi ngủ muộn và đổ lỗi cho chính mình ấy gõ phím máy tính và để đèn sáng.)

Thông tin: đoạn đầu tiên của Ellen

4. He thought it was probably the best and most challenging year of his life.

(Anh nghĩ về đó có lẽ rằng là năm tốt nhất có thể và đầy thách thức nhất trong cuộc đời.)

Thông tin: The first year at college was probably the best & most challenging year of my life.”

5. It provides him with a lot of opportunities khổng lồ meet non-engineering students as well as other engineers.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Hàng Thật Bằng Điện Thoại

(Nó cung cấp cho anh ta những cơ hội gặp mặt gỡ sinh viên không kỹ thuật cũng giống như các kỹ sư khác.)

Thông tin: The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities lớn meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.