A CLOSER LOOK 2 TRANG 29 UNIT 1 TIẾNG ANH 7 MỚI

     

Phần a closer look 2 cung cấp cho mình học ngữ pháp về các cấu tạo câu hỏi. Bài viết cung cấp cấp nhắc nhở giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

Grammar

1.Complete the sentences

Hoàn thành các câu sau. áp dụng thì bây giờ đơn và tương lai đối kháng cho cồn từ.

Bạn đang xem: A closer look 2 trang 29 unit 1 tiếng anh 7 mới

1. Ngocloves cartoons, but she says she will not/won’t continue this hobby in the future. Ngọc mê thích phim hoạt hình, tuy thế cô ấy nói cô ấy đã không liên tục sở ưa thích đó trong tương lai.2.They usually takea lot of beautiful photos. Họ thường chụp nhiều hình đẹp. 3. What does your brother vày in his không lấy phí time? Em trai bạn làm cái gi lúc thanh nhàn rỗi. 4.I think 10 years from now more people will enjoy gardening Tôi cho là 10 năm tới fan ta vẫn thích làm vườn. 5. Bởi you bởi morning exercise every day? chúng ta có bạn bè dục buổi sáng hàng ngày không? 6. Will you still play badminton next year? Năm tới chúng ta vẫn chơi cầu lông chứ?

2.Read the table & complete his report using the present simple

Bảng dưới cho thấy rằng hiệu quả cuộc khảo sát của Nick về sở thích của người sử dụng học. Đọc bảng và chấm dứt bảng báo cáo sử dụng thì lúc này đơn.

Name

Activity

Boys

Girls

Nam

Son

Binh

Ly

Hue

Watching TV

every day

every day

every day

every day

every day

Swimming

X 3 per week

x 3 per week

Playing badminton

every day

every day

X 4 per week

every day

(1) likes (2) watch (3) don’t love (4) go (5) enjoy (6) play (7) plays (8) doesn’t lượt thích (9) plays

Em đã hỏi bàn sinh hoạt về sở thích của họ và em tất cả vài hiệu quả thú vị. Mọi người thích xem ti vi và chúng ta xem nó mỗi ngày. Ba bạn Nam, Sơn, Bình không thích bơi lội, nhưng lại hai bạn nữ là Ly cùng Huệ lại đi tập bơi 3 lần 1 tuần. Hầu như họ gần như thích chơi cầu lông. Nam, Sơn, và Huệ chơi mong lông mỗi ngày, và Ly đùa thể thao 4 lần 1 tuần. Chỉ có Bình là không thích ước lông, bạn ấy không bao giờ chơi.

3.Think of some activities và make a table lượt thích the table

Làm theo nhóm. Suy nghĩ về vài chuyển động (như là nghe nhạc, chơi bóng rổ, cài sắm) và làm thành một bảng như bảng vào phần 2.

Xem thêm: 1 Lít Bằng Bao Nhiêu Gam, Kg, Bảng Quy Đổi Chất Lỏng 1 Lít Bằng Bao Nhiêu Kg

a. Work in groups. Think of some activities (such as listening to music, playing basketball, of going shopping) & make a table lượt thích the table in 2 . One student in the group asks the other group members about the frequency they vì these activities while another student in the group records the answers.

Làm theo nhóm. Suy nghĩ về vài chuyển động (như là nghe nhạc, đùa bóng rổ, download sắm) và làm thành một bảng như bảng vào phần 2. Một học sinh trong đội hỏi các thành viên trong team về nấc độ hay xuyên mà người ta thực hiện những hoạt động này vào khi học viên khác trong nhóm ghi lại câu trả lời.

Hỏi 5 học sinh: Kha, Minh, Mai, Thu, Hoa

A: vì you listen lớn music every day?

Do you play basketball every day?

Do you go shopping every day?

Boys (Bạn trai)

Girls (Bạn gái)

Kha

Minh

Mai

Thu

Hoa

-Listerning khổng lồ music (nghe nhạc)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

playing basketball (Chơi nhẵn rổ)

3 per week

(3 lần 1 tuần)

4 per week (4 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

Going shopping (Đi tải sắm)

1 per week (1 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

b. Now, as a group, write a short report about what you have found out. Use Nick’s report in 2 as an example.

Xem thêm: Làm Thế Nào Khi Bị Đờm Ở Cổ Họng Lâu Ngày Là Bệnh Gì, Nguyên Nhân Bị Đờm Tại Cổ Họng Là Gì

Bây giờ, viết một report ngắn về các điều các bạn tìm ra. Sử dụng report của Nick trong phần 2 để làm ví dụ.

We asked some classmates about their hobbies & I got some interesting results. Everybody likes listening to lớn music & they listen it every day. The two boys, Kha & Minh, don’t love going shopping, but the three girls. Mai, Thu, Hoa, go shopping once a week. Both two boys enjoy playing basketball. Kha plays basketball 3 times a week. Minh plays basketball 4 times a week. Mai also plays basketball, once a week. Report của bọn chúng tôi