Giải tiếng anh 8 unit 12 getting started sgk mới hay nhất

     

Nhi: Oh, I lượt thích this series, but I"ve only seen Star Trek 2009. What"s Into Darkness about?

Duong: Well, after their adventures on the journey lớn Nibiru planet in Star Trek 2009, Captain James Kirk and his crew return to lớn Earth on the Enterprise in 2259. However, they then have lớn fight a dangerous terrorist John Harrison, who wants to lớn destroy Earth.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 8 unit 12 getting started sgk mới hay nhất

Nhi: Sounds thrilling!

Duong: Yes, it was! Actually, Kirk dies trying to lớn stop him, but fortunately, he comes back to lớn life. It"s just a film, after all!

Nhi: A happy ending! But it does make me think about the real world... Could Earth ever be in that kind of danger?

Duong: That"s funny, Trang also asked me what I thought would happen to lớn Earth in the future.

Nhi: và how did you answer?

Duong: I said I didn"t know but that Earth might be run by aliens!

Nhi: Ha! That"s true, nobody knows.

Xem thêm: Trên Tay Bình Đun Nước Pha Sữa Moaz Bebe Mb012, Bình Đun Nước Thông Minh Moaz Bebe Mb

 

*
 

2. 

*

3. 

*

4. 

*

5. 

*

6. 

*

7. 

*

8. 

*

9. 

*

10. 

*


Bài 1c

1c. Can you find the sentences in reported speech in the conversation? Underline them.

Xem thêm: Thánh Lễ Trực Tuyến Giáo Phận Buôn Ma Thuột Trực Tiếp Thánh Lễ

(Em hoàn toàn có thể tìm phần đông câu nhưng mà ở dạng câu trần thuật trong bài bác đàm thoại không? Gạch dưới chúng.)

Lời giải chi tiết:

- That’s funny, Trang also asked me what I thought would happen to lớn Earth in the future. 

(Thật bi thiết cười, Trang cũng hỏi tôi rằng tôi tất cả nghĩ về điều gì sẽ xẩy ra với trái khu đất trong tương lại không.)

- I said I didn’t know but that Earth might be run by aliens!

(Tôi sẽ nói rằng tôi ko biêt cơ mà Trái Đất hoàn toàn có thể bị điều khiển bởi bạn ngoài hành tinh!)