LISTEN

  -  

Cùng nhau lắng nghe một bài bác nói về năng lượng mặt trời kế tiếp trả lời các câu hỏi. Bạn làm việc cần chăm chú các tự vựng và giải pháp phát âm cùng nghe lại nhiều lần để hiể được chi tiết bài nói. Bài viết sau là lưu ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Listen

*

LISTEN – UNIT 7: SAVING ENERGY

a) Listen lớn the news on solar energy and decide whether the statements are true or false. Kiểm tra (x) the boxes & correct the false statements. (Nghe thông tin về tích điện mặt trời và khẳng định xem các câu sau là đúng tốt sai. Đánh vệt (x) vào khung và sửa những câu sai.)

Giải:

T

F

1. Solar energy can be cheap and clean. (Năng lượng phương diện trời rẻ và sạch)

x

2.Most of our electricity now comes from nuclear power. (Hầu hết năng lượng điện bây gờ thì đếu hình thành từ tích điện hạt nhân)

x

3. The solar energy that gets khổng lồ the earth cannot provide enough power for the world’s population. (Năng lượng mặt trời mang lại trái khu đất không thể cung ứng đủ năng lượng cho dân số toàn cầu)

x

4.Solar energy can be used on cloudy days. (Năng lượng mặt trời có thể được sử dụng vào đều ngày gồm mây)

x

5. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050. (Mọi tòa nhà ở Thụy điển đã đều được thiết kế nóng bởi tích điện mặt trời vào thời điểm năm 2050)

x

Sửa câu sai:

2.Most of our electricity now comes from nuclear power. (Hầu hết điện bây gờ thì đếu hình thành từ năng lượng hạt nhân)=> Most of our electricity now comes from the use of coal, & gas, oil or nuclear power. (Hầu hết điện bây gờ thì đếu sinh ra từ các việc sử dụng than đá, khí ga, dầu hoặc năng lượng hạt nhân)3. The solar energy that gets to lớn the earth cannot provide enough power for the world’s population.Năng lượng khía cạnh trời mang đến trái khu đất không thể cung ứng đủ năng lượng cho dân số toàn cầu)=>One percent of the solar energy that reaches the earth is enough khổng lồ provide nguồn for the total population. (Một phần tram năng lượng mặt trời mang đến được trái đất thì cũng đầy đủ đề hỗ trợ năng lượng cho toàn cục dân số.)5. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050. (Mọi tòa nhà ở Thụy điển vẫn đều được gia công nóng bởi năng lượng mặt trời vào thời điểm năm 2050)=> All buidings in Sweden will be heated by solar energy by the year 2015. (Mọi tòa nhà ở Thụy điển vẫn đều được gia công nóng bởi năng lượng mặt trời vào năm 2015.)

2.

Xem thêm: Bổ Sung Vitamin A Đúng Cách Uống Vitamin A Đúng Cách ? Cần Bổ Sung Vitamin A Như Thế Nào Cho Hiệu Quả


Xem thêm: Top 7 " Máy Hút Chân Không Không Kén Túi, Máy Hút Chân Không Không Kén Túi


Listen again & fill in each blank with one word you hear.(Nghe lại lần tiếp nữa và điền vào vị trí trống một tự mà chúng ta nghe được.)

Giải:

The sun can be aneffectivesource of power. (Mặt trời có thể là một nguồn tích điện hiệu quả.)Solar enorgy doesn’t causepollution. (Năng lượng khía cạnh trời không khiến ô nhiễm.)A lot ofcountriesin the world are already using solar energy. (Rất nhiều quốc gia trên trái đất đang sử dụng năng lượng mặt trời.)It is possible tostoresolar energy for a number of days. (Có thể giữ trữ năng lượng mặt trời cho những ngày)Solar panels are installed on theroofof a house khổng lồ receive the energy from the sun. (Các tấm pin khía cạnh trời được lắp đặt lên mái nhà nhằm nhận năng lượng từ mặt trời.)We can save natural resources by using solar energyinsteadof coal, gas & oil. (Chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên bằng phương pháp sử dụng năng lượng mặt trời thay vị than đá, khí đốt với dầu.)

Audio scripts:

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power nguồn that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough khổng lồ provide power for the total population. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house và the Sun’s energy is used to lớn heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy too. Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar nguồn instead of gas by the year 2015.

Dịch:

Bạn vẫn tìm tìm một nguồn năng lượng giá rẻ, sạch và hiệu quả không gây ô nhiễm hoặc lãng phí các nguồn khoáng sản thiên nhiên? Hãy quan sát xa rộng vào tích điện mặt trời từ phương diện trời của bọn chúng ta. Hiện nay nay, đa số điện năng của bọn họ là từ những việc sử dụng than đá, dầu khí, dầu lửa hoặc năng lượng điện hạt nhân. Tích điện này rất có thể được cung cấp bởi khía cạnh trời. 1 phần trăm của tích điện mặt trời cho Trái khu đất là đủ để cung ứng điện cho toàn thể dân số. Nhiều quốc gia đã sử dụng năng lượng mặt trời. Các tấm pin khía cạnh trời được để lên mái đơn vị và năng lượng của mặt trời được sử dụng để triển khai nóng nước. Năng lượng rất có thể được lưu giữ trữ trong không ít ngày, vày đó, vào đa số ngày các mây chúng ta cũng có thể sử dụng tích điện mặt trời. Thụy Điển có một chương trình tích điện mặt trời tiên tiến. Ở đó, toàn bộ các tòa nhà sẽ tiến hành sưởi bởi năng lượng mặt trời và ô tô sẽ sử dụng năng lượng mặt trời cầm cố cho khí ga vào năm 2015.