Tiếng anh lớp 8 unit 5 language focus

  -  

Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Language Focus trang 52-53

Loạt bài xích soạn, giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 5 Language Focus trang 52-53 để giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 8 dễ dàng chuẩn bị bài để học tốt môn tiếng Anh lớp 8.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 5 language focus

*

Language Focus (Trang 60-62 SGK tiếng Anh 8)

1. Work with a partner. Ask and answer questions about Y & Y Spring activity program.

(Cùng với bạn em, hãy hỏi cùng trả lời thắc mắc về chương trình chuyển động mùa xuân của Đoàn Đội.)

Gợi ý:

Các phần hỏi và trả lời a), b), c) vào SGK đã làm cho cho vận động "Collect và empty garbage" vào bảng.

Plant & water trees along streets

- When bởi they plant & water trees along streets?

On February 2.

- Where vị they plant and water trees along the streets?

On the thành phố center streets.

- What time vì they start and finish work?

They start at 7 am và finish at 10 am.

Help the elderly & street children

- When vì chưng they help the elderly và street children?

On March 26.

- When vày they help the elderly & streer children?

At the thành phố rest trang chủ and orphanage.

- What time vị they start và finish work?

They start at 7 am và finish at 4 pm.

Have big gathering to tư vấn cultural-sport programs

- When vì chưng they have big gathering to tư vấn cultural-sport programs?

On April 15.

- Where bởi vì they have big gathering to support cultural-sport program?

In the Central stadium.

- What time vị they start & finish work?

They start at 5 pm và finish at 9 pm.

2. Work with a partner.

(Hãy thao tác làm việc với bạn em.)

a) Look at the table. Talk about our friends" hobbies.

(Em hãy quan sát bảng và nói đến sở thích của chúng ta em.)

*

A: bố loves playing soccer, but he doesn"t lượt thích washing up.

B: Lan doesn"t lượt thích playing soccer và she doesn"t like washing up, either.

A: bố hates cooking meals, but he likes performing music.

B: Lan likes cooking meals và she likes performing music.

A: tía doesn"t lượt thích gardening và Lan doesn"t, either.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Của Em Về Bài Thơ Rằm Tháng Giêng (Dàn Ý + 9 Mẫu)

B: tía likes gardening broken glasses & Lan does, too.

A: bố likes watching TV & he loves camping, too.

B: Lan loves watching TV và she likes camping, too.

A: bố hates playing badminton, but he likes doing homewwork.

B: Lan doeesn"t lượt thích playing badminton và she hates doing homework.

b) Copy the table into your exercise book. Then complete it with information about you. Next ask and answer questions with your partner.

(Hãy chép bảng trên vào vở bài bác tập của em rồi kết thúc nó bằng những tin tức về bạn dạng thân em, tiếp đến hỏi cùng trả lời câu hỏi với các bạn em.)

1. A: vị you like playing soccer?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love playing soccer.

2. A: vị you lượt thích washing up?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

3. A: vày you lượt thích cooking meals?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love cooking.

4. A: bởi you lượt thích performing music?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

5. A: vị you like doing gardening?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love gardening.

6. A: vì chưng you lượt thích gatherning broken glasses.

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love gathering broken glasses.

3. Work with a partner.

a) Use the expressions in the box lớn ask for a favor. Then practice the dialogues with a partner.

(Dùng các miêu tả cho vào khung nhằm hỏi xin sự góp đỡ, kế tiếp luyện nói với chúng ta em.)

A. Woman: Can/ Could you help me, please?

Man: Yes, certainly.

Woman: Can you buy a ticket?

B. Old woman: Could you do me a favor?

Boy: What can I bởi vì for you?

Old woman: Can you take me across the road?

C. Boy: I need a favor.

Girl: How can I help?

Boy: Could you help me with this math problem?

D. Grandpa: Can you help me, please?

Niece: Yes. Of course.

Xem thêm: Đơn Xin Xác Nhận Vùng Xanh, Xác Nhận Của Thôn/Tổ Trưởng Tổ Dân Phố

Grandpa: Can you water the flower in the garden?

b) Use useful expressions in the boxes on page 55 lớn complete the dialogues. Then practice the dialogues with a partner.

(Hãy sử dụng các diễn tả cho trong size ở trang 55 để chấm dứt các đối thoại sau rồi luyện nói với bạn em.)