✅ Bài Tập Diện Tích Lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

     
33 bài xích tập tính chu vi, diện tích hình vuông và hình chữ nhật – Toán lớp 3Các việc có ngôn từ hình họcGHI NHỚCÁCH TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT LỚP 3

33 bài xích tập tính chu vi, diện tích hình vuông và hình chữ nhật – Toán lớp 3

Hình vuông

Diện tích hình vuông: S = a x a . Biết diện tích ta kiếm tìm cạnh bằng phương pháp nhẩm.

Bạn đang xem: ✅ bài tập diện tích lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chu vi hình vuông: p = a x 4 . Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy chu vi phân chia 4.

– Tăng cạnh lên n lần thì chu vi tăng n lần, diện tích tăng n x n lần.

– giả dụ một cạnh tăng n đơn vị thì chu vi tăng n x 4 đối kháng vị.

Hình chữ nhật

Diện tích: S = a x b. Biết diện tích tìm cạnh bằng cách lấy diện tích chia cạnh đang biết.

Chu vi: p. = ( a + b) x 2. Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi trừ cạnh sẽ biết.

– nếu như số đo một cạnh tăng n lần và không thay đổi cạnh cơ thì diện tích s tăng n lần diện tích s ban đầu.

– giả dụ một cạnh vội vàng lên n lần, cạnh kia gấp m lần thì diện tích tăng lên (n x m) lần diện tích s ban đầu.

– nếu một cạnh tăng n đơn vị chức năng và không thay đổi cạnh còn sót lại thì chu vi tăng n x 2 đối kháng vị.

– trường hợp một cạnh tăng n 1-1 vị, cạnh cơ tăng m đơn vị chức năng thì chu vi tăng (n + m) x 2 đơn vị.

– giả dụ một cạnh tăng n đơn vị, cạnh kia giảm m đơn vị chức năng thì:

+ nếu như n > m thì chu vi tăng (n – m) x 2 đơn vị .

+ trường hợp n bài xích tập

Bài 1:Tính chu vi, diện tích hình vuông có cạnh:

a) 9cm

b) 15 dm

c) 45cm

d) 67cm

Bài 2:Tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật có;

a) chiều lâu năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm.

b) chiều lâu năm 18cm, chiều rộng 16cm.

c) chiều nhiều năm 35dm, chiều rộng 26dm.

d) chiều lâu năm 5dm3cm, chiều rộng 3dm4cm.

Bài 3:Tính chu vi diện tích s hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 15cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng 15cm.

Bài 4:Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 60cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a) Tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật đó.

b) Chu vi vội mấy lần chiều rộng.

Bài 5:Một thửa vườn cửa hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 30m, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Bạn ta muốn làm một mặt hàng rào bao phủ thửa vườn kia (có cửa ngõ ra vào, mỗi cửa rộng 3m). Hỏi sản phẩm rào dài bao nhiêu mét?

Bài 6:Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 12cm, biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính diện tích s hình đó.

Bài 7:a) Biết chu vi của một hình chữ nhật cấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

b) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

c) Biết chu vi của một hình chữ nhật vội 10 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm gấp mấy lần chiều rộng?

d) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 12 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 8:

a) Tính chu vi hình vuông vắn biết diện tích hình vuông vắn là 16cm2

b) Tính chu vi hình vuông biết diện tích hình vuông vắn là 36cm2

c) Tính chu vi hình vuông vắn biết diện tích hình vuông là 64cm2

d) Tính chu vi hình vuông vắn biết diện tích hình vuông là 81cm2

e) Tính chu vi hình vuông biết diện tích hình vuông là 121cm2

Bài 9:

a) Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông là 36cm.

b) Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông là 88cm.

c) Tính diện tích hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn là 96cm.

d) Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông vắn là 116cm.

e) Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông là 224cm.

Bài 10:Một miếng bìa hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 16cm, chiều rộng 9cm. Người ta cắt miếng bìa (dọc theo hướng rộng sẽ được hai phần, một phần hình vuông và 1 phần hình chữ nhật).

a) Tính chu vi và ăn mặc tích tấm bìa hình vuông.

b) Tính chu vi và mặc tích tấm bìa hình chữ nhật.

Bài 11:Một tấm bìa hình vuông vắn cạnh là 6cm. Người ta bổ thành 4 hình tam giác đều bằng nhau rồi ghép thành hình con cá. Hỏi diện tích s hình nhỏ cá là bao nhiêu?

Bài 12:Có một miếng bìa hình chữ nhật chiều rộng 10cm, chiều nhiều năm 15cm. Chúng ta Bình cắt đi nghỉ ngơi mỗi góc của tấm bìa một hình vuông vắn cạnh 2cm. Tính chu vi hình còn sót lại của tấm bìa.

Bài 13:

a) Một hình chữ nhật có chu vi 28cm, chiều nhiều năm 8cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 134cm, chiều nhiều năm 46 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 228cm, chiều rộng lớn 45cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

d) Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 166cm, chiều rộng 33cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bài bác 14: An tất cả một mảnh giấy hình chữ nhật chu vi 18cm, chiều dài 5cm. Trên 1cm2 của mảnh giấy An đặt 2 phân tử đậu. Hỏi trên cả mảnh giấy An đặt bao nhiêu hạt đậu?

Bài 15:Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 24m, chiều rộng lớn 18m.Trên thửa ruộng kia mỗi m2 thu hoạch được 5kg rau. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào ki- lô- gam rau?

Bài 16:Một sàn nhà hình chữ nhật gồm chiều dài 18m, chiều rộng 5m. Người ta dùng gỗ để lát sàn mỗi mét vuông hết 450 nghìn đồng. Hỏi để lát hết sàn của nền nhà đó thì hết từng nào tiền gỗ?

Bài 17:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm 35m, chiều rộng 22m.Trên thửa ruộng đó 5m2thu hoạch được 15kg dưa. Hỏi cả thửa ruông đó thu hoạch được từng nào kg dưa?

Bài 18:Một hình vuông vắn chu vi 20cm, một hình chữ nhật có chiều rộng bởi cạnh hình vuông và gồm chu vi 26cm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 19:Một hình chữ nhật gồm chiều rộng 16cm, chiều dài 24cm. Tính diện tích hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật trên.

Xem thêm: Cách Đó Người Yêu Hết Giận Khi Yêu Xa Hiệu Quả Nhất, Cách Làm Ny Hết Đôi Khi Yêu Xa

Bài 20:Một hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 44cm, chiều rộng 36cm. Tính diện tích s hình hình chữ nhật trên.

Bài 21:Một hình chữ nhật gồm chiều dài 4dm8cm, chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích s hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 22:Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bởi 10cm. Diện tích s hình chữ nhật bằng bao nhiêu?

Bài 23:Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều rộng 120m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích của miếng đất.

Bài 24:Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 25cm, chiều dài bởi cạnh hình vuông có chu vi 160cm.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 25:Tính diện tích s của một miếng bìa hình vuông. Biết cạnh hình vuông vắn bằng chiều rộng của hình chữ nhật bao gồm chu vi 6dm8cm, chiều nhiều năm là một số trong những bằng số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có một chữ số nhân với 3.

Bài 26:Người ta ghép 5 viên gạch hình vuông thành một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh viên gạch hình vuông. Biết cạnh viên gạc hình vuông bằng 4dm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 27:a) Một hình chữ nhật gồm chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích s là 32cm2.

b) Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật kia biết diện tích s là 27cm2.

c) Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm gấp 5 lần chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích s là 180cm2.

d) Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm gấp 7 lần chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích s là 567cm2.

e) Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật kia biết diện tích là 384cm2.

g) Một hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật kia biết diện tích s là 240cm2.

h) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật kia biết diện tích s là 500cm2.

i) Một hình chữ nhật có chiều dài bởi 7/5 chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích s là 1715cm2.

k) Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích là 270cm2.

n) Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 7/3 chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích s là 3024cm2.

Bài 28:

a) Nếu giảm chiều nhiều năm hình chữ nhật 5cm thì được hình vuông có chu vi 36cm. Tính diện tích s hình chữ nhật.

b) nếu như tăng chiều rộng lớn hình chữ nhật 5cm thì được hình vuông có chu vi 88cm. Tính diện tích s hình chữ nhật.

c) cho một hình chữ nhật, nếu sút chiều lâu năm 5cm, tăng chiều rộng 5cm thì được một hình vuông có chu vi 36cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật.

d) cho một hình chữ nhật gồm chu vi 38cm, nếu tăng chiều rộng lớn 8cm, tăng chiều nhiều năm thêm 3cm thì được một hình vuông. Tìm diện tích s hình chữ nhật.

Bài 29:

a) đến hình chữ nhật bao gồm chu vi 48cm, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 6cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

b) mang lại hình chữ nhật gồm chu vi 128cm, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 12cm. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

c) mang lại hình chữ nhật bao gồm chu vi 225cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng 15cm. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 30:

a) Một băng giấy hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 6cm. Ví như tăng chiều rộng lên 4cm thì diện tích tăng thêm 60cm2. Tính diện tích thực của băng giấy.

b) Tính diện tích s một miếng bìa hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều lâu năm 6cm và không thay đổi chiều rộng lớn thì được một miếng bìa hình vuông vắn và diện tích miếng bìa sút 48cm2.

c) Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Nếu như tăng chiều nhiều năm lên 2m thì diện tích tăng lên 16m2.Tìm diện tích s của hình đó.

c) Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp gấp đôi chiều rộng. Giả dụ tăng chiều lâu năm lên 6m thì diện tích tạo thêm 48m2. Tìm diện tích của hình đó.

d) Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chiều dài hơn nữa chiều rộng 3cm. Nếu sút chiều dài 2cm thì diện tích miếng bìa bớt 18cm2. Tính diện tích miếng bìa.

Bài 31:

a) Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 30cm, chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng.Tính diện tích mảnh vườn.

b) Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi 246 cm, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính diện tích.

c) Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chu vi bằng chu vi ao cá hình vuông cạnh 28m. Tính diện tích s mảnh khu đất biết chiều nhiều năm gấp 6 lần chiều rộng.

d) Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi 490m, chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn.Bài 32:a) Một hình chữ nhật có diện tích s 76cm2. Nếu giữ nguyên chiều rộng lớn tăng chiều dài lên 3 lần thì diện tích hình chữ nhật bắt đầu là bao nhiêu?

b) Một hình chữ nhật có diện tích s 135cm2. Nếu giữ nguyên chiều rộng sút chiều nhiều năm 3 lần thì diện tích s hình chữ nhật new là bao nhiêu?

c) Một hình chữ nhật có diện tích 486 cm2. Nếu bớt chiều rộng xuống 2 lần, bớt chiều dài xuống 3 lần thì diện tích s hình chữ nhật bắt đầu là bao nhiêu?

d) Một hình chữ nhật có diện tích 486 cm2. Nếu bớt chiều rộng lớn xuống 2 lần, sút chiều lâu năm xuống 3 lần thì được một hình vuông. Tìm chu vi hình chữ nhật.

Bài 33:

a) Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài với chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng thêm 436m2. Tính chu vi, diện tích ban sơ của hình chữ nhật đó.

Xem thêm: 40+ Lời Chúc Thọ Người Cao Tuổi Hay Nhất, ️ Lời Chúc Mừng Thọ Hay Và Ý Nghĩa Nhất

b) Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều rộng lên 2m, bớt chiều nhiều năm 2m thì diện tích tăng thêm 76m2. Tính chu vi, diện tích lúc đầu của hình chữ nhật đó.