Toán 9 tập 2 trang 49

     

Giải bài xích tập trang 49 bài xích 5 công thức nghiệm thu sát hoạch gọn SGK Toán 9 tập 2. Câu 17: khẳng định a, b, c rồi sử dụng công thức nghiệm thu sát hoạch gọn giải những phương trình...

Bạn đang xem: Toán 9 tập 2 trang 49


Bài 17 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Bài 17. Khẳng định (a, b", c) rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải những phương trình:

a) (4x^2 + 4x + 1 = 0);

b) (13852x^2 - 14x + 1 = 0);

c) (5x^2 - 6x + 1 = 0);

d) ( - 3x^2 + 4sqrt 6 x + 4 = 0).

Bài giải:

a) (4x^2 + 4x + 1 = 0) ((a = 4,b" = 2,c = 1))

(Delta" = 2^2 - 4.1 = 0,sqrt Delta " = 0)

(x_1 = x_2 = - 2 over 4 = - 1 over 2)

b) (13852x^2 - 14x + 1 = 0) ((a = 13852,b" = - 7,c = 1))

(Delta" = ( - 7)^2 - 13852.1 = - 13803

Bài 18 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Bài 18. Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + 2b’x + c = 0 với giải chúng. Sau đó, sử dụng bảng số hoặc máy tính xách tay để viết gần đúng nghiệm tìm được (làm tròn tác dụng đến chữ số thập phân đồ vật hai):

a) (3x^2 - 2x = x^2 + 3);

b) ((2x - sqrt 2 )^2 - 1 = (x + 1)(x - 1));

c)(3x^2 + 3 = 2(x + 1));

d) (0,5x(x + 1) = (x - 1)^2).

Bài giải:

a) (3x^2 - 2x = x^2 + 3 Leftrightarrow 2x^2 - 2x - 3 = 0)

(a = 2,b" = - 1,c = - 3)

(Delta " = ( - 1)^2 - 2.( - 3) = 7)

(x_1 = 1 + sqrt 7 over 2 approx 1.82,x_2 = 1 - sqrt 7 over 2 approx - 0.82)

b) ((2x - sqrt 2 )^2 - 1 = (x + 1)(x - 1))

(Leftrightarrow 3x^2 - 4sqrt 2 x + 2 = 0)

(a = 3,b" = - 2sqrt 2 ,c = 2)

(Delta " = ( - 2sqrt 2 )^2 - 3.2 = 2)

(x_1 = 2sqrt 2 + sqrt 2 over 3 = sqrt 2 approx 1.41)

(x_2 = 2sqrt 2 - sqrt 2 over 3 = sqrt 2 over 3 approx 0.47)

c) (3x^2 + 3 = 2(x + 1) Leftrightarrow 3x^2 - 2x + 1 = 0)

(a = 3,b" = - 1,c = 1)

(Delta " = ( - 1)^2 - 3.1 = - 2

Bài 19 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Bài 19. Đố em biết vị sao khi (a > 0) với phương trình (ax^2 + bx + c = 0) vô nghiệm thì(ax^2 + bx + c > 0) với phần lớn giá trị của (x )?

Bài giải:

Khi (a > 0) và phương trình vô nghiệm thì (b^2 - 4ac 0

Suy ra: (ax^2 + bx + c=) (aleft ( x + fracb2a ight )^2)(-fracb^2-4ac4a) > 0

với phần đông (x).

Xem thêm: Cách Chữa Hắt Hơi Cho Trẻ Sơ Sinh Bị Hắt Hơi Sổ Mũi Và Cách Chữa Theo Chuyên Gia

 

Bài trăng tròn trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Bài 20. Giải các phương trình:

a) (25x^2- m 16 m = m 0) ;

b) (2x^2 + m 3 m = m 0)

c) (4,2x^2 + m 5,46x m = m 0);

d) (4x^2 - m 2sqrt 3 x m = m 1 m - m sqrt 3 ).

Bài giải:

a) (25x^2 m - 16 = 0 Leftrightarrow 25x^2 = 16 Leftrightarrow x^2 = m 16 over 25)

(⇔ x = ±)(sqrtfrac1625) = ±(frac45)

b) (2x^2 + m 3 m = m 0). Phương trình vô nghiệm vị vế trái là (2x^2 + m 3 m ge m 3) còn vế phải bởi (0).

Xem thêm: 1 Miếng Pizza Bao Nhiêu Calo ? Ăn Pizza Có Béo Không? Ăn Pizza Có Béo Không

c) (4,2x^2 + m 5,46x m = m 0 m Leftrightarrow m 2xleft( 2,1x m + m 2,73 ight) m = m 0)

Vậy (x = 0) hoặc (2,1x m + m 2,73 m = m 0 m = > m x m = m - 1,3).

d) (4x^2 - m 2sqrt 3 x m = m 1 m - m sqrt 3 )

(Leftrightarrow m 4x^2 - m 2sqrt 3 x m - m 1 m + m sqrt 3 m = m 0)

Có (a = 4, b = -2sqrt3, b’ = -sqrt3, c = -1 + sqrt3)

(Delta" m = m left( - sqrt 3 ight)^2- m 4 m . m left( - 1 m + m sqrt 3 ight) m )

(= m 3 m + m 4 m - m 4sqrt 3 m = m left( 2 m - m sqrt 3 ight)^2)

( m sqrt Delta " m = m 2 m - m sqrt 3 )

(x_1) = (fracsqrt3 - 2+ sqrt34) = (fracsqrt3 - 12) , (x_2) = (fracsqrt3 +2 - sqrt34) = (frac12)