Toán lớp 6 ôn tập chương 1

     

Lý thuyết ôn tập chương 1 – Số học 6:

1. Tập hợp: giải pháp ghi một tập hợp; xác định số phần tử của tập hợp

2. Những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách số tự nhiên; những công thức về lũy thừa với thứ tự thực hiện phép tính

3. Tính chất phân tách hết của một tổng và các dấu hiệu phân tách hết cho 2, 3, 5, 9

4. đối chiếu một số ra thừa số nguyên tố

5. Biện pháp tìm ƯCLN, BCNN

Bài tập ôn chương 1 – Số học 6:

1. TẬP HỢP

Bài 1:

a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 cùng không vượt quá 7 bằng nhị cách.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 ôn tập chương 1

b) Tập hợp những số tự nhiên khác 0 cùng không vượt thừa 12 bằng nhì cách.

c) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 với không vượt quá 20 bằng hai cách.

d) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng nhị cách.

e) Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30 bằng hai cách.

f) Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 bằng hai cách.

g) Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100 bằng nhị cách.

Bài 2: Viết Tập hợp các chữ số của các số:

a) 97542b) 29635c) 60000

Bài 3: Viết tập hợp các số tự nhiên tất cả hai chữ số mà lại tổng của những chữ số là 4.

Bài 4: Viết tập hợp sau bằng phương pháp liệt kê các phần tử.

a) A = {x ∈ N | 10 a) 3.52 + 15.22 – 26:2

b) 53.2 – 100 : 4 + 23.5

c) 62 : 9 + 50.2 – 33.3

d) 32.5 + 23.10 – 81:3

e) 513 : 510 – 25.22

f) 20 : 22 + 59 : 58

g) 100 : 52 + 7.32

h) 84 : 4 + 39 : 37 + 50

i) 29 – <16 + 3.(51 – 49)>

j) 5.22 + 98:72

k) 311 : 39 – 147 : 72

l) 295 – (31 – 22.5)2

m) 718 : 716 +22.33

n) (519 : 517 + 3) : 7

o) 79 : 77 – 32 + 23.52

p) 1200 : 2 + 62.21 + 18

q) 59 : 57 + 70 : 14 – 20

r) 32.5 – 22.7 + 83

s) 59 : 57 + 12.3 + 70

t) 151 – 291 : 288 + 12.3

u) 238 : 236 + 51.32 – 72

v) 791 : 789 + 5.52 – 124

w) 4.15 + 28:7 – 620:618

x) (32 + 23.5) : 7

y) 1125 : 1123 – 35 : (110 + 23) – 60

z) 520 : (515.6 + 515.19)

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a) 47 – <(45.24 – 52.12):14>

b) 50 – <(20 – 23) : 2 + 34>

c) 102 – <60 : (56 : 54 – 3.5)>

d) 50 – <(50 – 23.5):2 + 3>

e) 10 – <(82 – 48).5 + (23.10 + 8)> : 28

f) 8697 – <37 : 35 + 2(13 – 3)>

g) 2011 + 5<300 – (17 – 7)2>

h) 695 – <200 + (11 – 1)2>

i) 129 – 5<29 – (6 – 1)2>

j) 2010 – 2000 : <486 – 2(72 – 6)>

k) 2345 – 1000 : <19 – 2(21 – 18)2>

l) 128 – <68 + 8(37 – 35)2> : 4

m) 568 – 5<143 – (4 – 1)2> + 10 : 10

n) 107 – 38 + <7.32 – 24 : 6+(9 – 7)3>:15

o) 307 – <(180 – 160) : 22 + 9> : 2

p) 205 – <1200 – (42 – 2.3)3> : 40

q) 177 :<2.(42 – 9) + 32(15 – 10)>

r) <(25 – 22.3) + (32.4 + 16)>: 5

s) 125(28 + 72) – 25(32.4 + 64)

t) 500 – 5<409 – (23.3 – 21)2> + 103 : 15

III. TÌM X

Bài 1: tìm kiếm x:

a) 165 : x = 3

b) x – 71 = 129

c) 22 + x = 52

d) 2x = 102

e) x + 19 = 301

f) 93 – x = 27

Bài 2: tìm kiếm x:

a) 71 – (33 + x) = 26

b) (x + 73) – 26 = 76

c) 45 – (x + 9) = 6

d) 89 – (73 – x) = 20

e) (x + 7) – 25 = 13

f) 198 – (x + 4) = 120

g) 2(x- 51) = 2.23 + 20

h) 450 : (x – 19) = 50

i) 4(x – 3) = 72 – 110

j) 140 : (x – 8) = 7

k) 4(x + 41) = 400

l) 11(x – 9) = 77

m) 5(x – 9) = 350

n) 2x – 49 = 5.32

o) 200 – (2x + 6) = 43

p) 135 – 5(x + 4) = 35

q) 25 + 3(x – 8) = 106

r) 32(x + 4) – 52 = 5.22

Bài 3: tìm kiếm x:

a) 7x – 5 = 16

b) 156 – 2x = 82

c) 10x + 65 = 125

d) 8x + 2x = 25.22

e) 15 + 5x = 40

f) 5x + 2x = 62 – 50

g) 5x + x = 150 : 2 + 3

h) 6x + x = 511 : 59 + 31

i) 5x + 3x = 36 : 33.4 + 12

j) 4x + 2x = 68 – 219 : 216

k) 5x + x = 39 – 311:39

l) 7x – x = 521 : 519 + 3.22 – 70

m) 7x – 2x = 617: 615 + 44 : 11

n) 0 : x = 0

o) 3x = 9

p) 4x = 64

q) 2x = 16

r) 9x- 1 = 9

s) x4 = 16

t) 2x : 25 = 1

IV. TÍNH NHANH

Bài 1. Tính nhanh

a) 58.75 + 58.50 – 58.25

b) 27.39 + 27.63 – 2.27

c) 128.46 + 128.32 + 128.22

d) 66.25 + 5.66 + 66.14 + 33.66

e) 12.35 + 35.182 – 35.94

f) 35.23 + 35.41 + 64.65

g) 29.87 – 29.23 + 64.71

h) 48.19 + 48.115 + 134.52

i) 27.121 – 87.27 + 73.34

j) 125.98 – 125.46 – 52.25

k) 136.23 + 136.17 – 40.36

l) 17.93 + 116.83 + 17.23

m) 19.27 + 47.81 + 19.20

n) 87.23 + 13.93 + 70.87

Bài 2. Tính.

a. 75 + 58.50 – 58.25 h. 47 – (45.24– 52.12) : 14


b. Trăng tròn : 22– 59: 58 i. 102– 60 : (56: 54– 3.5)


c. (519: 517– 4) : 7 k. 2345 – 1000 : <19 – 2(21 – 18)2>

d. – 84 : 4 + 39: 37 l. 1205 – <1200 – (42– 2.3)3: 40

e. 295 – (31 – 22.5)2 m. 500 – 5<409 – (23.3 – 21)2> + 103 : 15

f. 1125: 1123– 35: (110+ 23) – 60. N. 967 – <8 + 2.32– 24 : 6 + (9 – 7)3>.5

g. 29 – <16 + 3.(51 – 49)>

V. TÍNH TỔNG

Bài 1: Tính tổng:

a) S1 = 1 + 2 + 3 +…+ 999

b) S2 = 10 + 12 + 14 + … + 2010

c) S3 = 21 + 23 + 25 + … + 1001

d) S4 = 24 + 25 + 26 + … + 125 + 126

e) S5 = 1 + 4 + 7 + …+79

f) S6 = 15 + 17 + 19 + 21 + … + 151 + 153 + 155

g) S7 = 15 + 25 + 35 + …+115

VI. DẤU HIỆU phân chia HẾT

Bài 1: trong những số: 4827; 5670; 6915; 2007.

a) Số nào phân chia hết đến 3 mà lại không phân tách hết mang lại 9?

b) Số nào phân tách hết mang lại cả 2; 3; 5 và 9?

Bài 2: trong những số: 825; 9180; 21780.

a) Số nào phân tách hết cho 3 mà lại không chia hết cho 9?

b) Số nào chia hết đến cả 2; 3; 5 với 9?

Bài 3:

a) mang lại A = 963 + 2493 + 351 + x với x ∈ N. Kiếm tìm điều kiện của x để A chia hết đến 9, để A không phân tách hết mang đến 9.

b) đến B = 10 + 25 + x + 45 với x ∈ N.Tìm điều kiện của x để B chia hết cho 5, B không phân tách hết mang đến 5.

Bài 4:

a) rứa * bằng các chữ số làm sao để được số 73* phân tách hết mang đến cả 2 và 9.

b) nuốm * bằng các chữ số như thế nào để được số 589* phân chia hết mang đến cả 2 và 5.

c) cầm cố * bằng những chữ số làm sao để được số 589* chia hết cho 3 mà không phân chia hết đến 9.

d) nắm * bằng các chữ số nào để được số 589* phân tách hết mang đến cả 2 với 3.

e) cố kỉnh * bằng các chữ số như thế nào để được số 792* chia hết mang lại cả 3 với 5.

f) cố gắng * bằng những chữ số như thế nào để được số 25*3 phân chia hết mang đến 3 và không phân tách hết đến 9.

g) rứa * bằng những chữ số như thế nào để được số 79* phân tách hết mang đến cả 2 và 5.

h) thế * bằng những chữ số làm sao để được số 12* chia hết cho cả 3 và 5.

i) cụ * bằng những chữ số nào để được số 67* phân chia hết cho cả 3 với 5.

j) nắm * bằng các chữ số nào để được số 277* chia hết mang đến cả 2 và 3.

k) thế * bằng những chữ số như thế nào để được số 5*38 phân tách hết mang đến 3 nhưng không phân chia hết mang lại 9.

l) cố kỉnh * bằng các chữ số như thế nào để được số 548* phân chia hết mang đến cả 3 cùng 5.

m) vậy * bằng những chữ số làm sao để được số 787* chia hết mang đến cả 9 cùng 5.

n) nuốm * bằng các chữ số như thế nào để được số 124* phân tách hết cho 3 nhưng không phân chia hết mang đến 9.

o) cụ * bằng các chữ số nào để được số *714 phân chia hết đến 3 nhưng không phân tách hết đến 9.

Bài 5: Tìm những chữ số a, b để:

a) Số 4a12b phân chia hết mang lại cả 2; 5 cùng 9.

b) Số 5a43b chia hết đến cả 2; 5 cùng 9.

c) Số 735a2b phân tách hết mang lại 5 &9 không phân chia hết cho 2.

d) Số 5a27b phân chia hết cho cả 2; 5 cùng 9.

e) Số 2a19b phân chia hết mang lại cả 2; 5 cùng 9.

f) Số 7a142b phân tách hết mang đến cả 2; 5 và 9.

g) Số 2a41b phân tách hết mang lại cả 2; 5 với 9.

h) Số 40ab chia hết đến cả 2; 3 với 5.

Bài 6: tìm tập hợp những số tự nhiên n vừa phân tách hết cho 2, vừa phân tách hết cho 5 cùng 953 15 + 8 gồm chia hết mang đến 9 cùng 2 không?

c) Tổng 102010 + 8 tất cả chia hết đến 9 không?

d) Tổng 102010 + 14 gồm chí hết mang đến 3 và 2 không

e) Hiệu 102010 – 4 tất cả chia hết mang lại 3 không?

Bài 10*: a) Chứng tỏ rằng ab(a + b) chia hết mang đến 2 (a;b ∈ N).

b) Chứng minh rằng ab + ba chia hết mang đến 11.

c) Chứng minh aaa luôn chia hết đến 37.

d) Chứng minh aaabbb luôn luôn chia hết đến 37.

e) Chứng minh ab – tía chia hết cho 9 với a > b

Bài 11: tra cứu x ∈ N, biết:

a) 35 xc) 15 x
b) x 25 với x

Bài 12*: a) Tổng của cha số tự nhiên liên tiếp có chia hết mang đến 3 không? b) Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp có chia hết mang đến 4 không? c) Chứng tỏ rằng trong tía số tự nhiên liên tiếp gồm một số chia hết cho 3. D) Chứng tỏ rằng vào bốn số tự nhiên liên tiếp gồm một số phân chia hết mang lại 4.

Bài 13.Trong những số 2540 ; 1347 ; 1638 ; 2356 ; số nào phân tách hết mang lại 2? Số nào phân tách hết mang đến 3? Số nào phân chia hết cho cả 2 cùng 3.

Bài 14.Điền chữ số vào dấu * để :

a) 423* phân tách hết mang lại 3 với 5.

b) 613* chia hết cho 2 với 9.

VII. ƯỚC. ƯỚC bình thường LỚN NHẤT

Bài 1: Tìm ƯCLN của

a) 12 với 18

b) 12 và 10

c) 24 cùng 48

d) 300 cùng 280

e) 9 và 81

f) 11 với 15

g) 1 và 10

h) 150 với 84

i) 46 với 138

j) 32 và 192

k) 18 và 42

l) 28 và 48

m) 24; 36 với 60

n) 12; 15 và 10

o) 24; 16 và 8

p) 16; 32 với 112

q) 14; 82 cùng 124

r) 25; 55 với 75

s) 150; 84 cùng 30

t) 24; 36 cùng 160

Bài 2: Tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN

a) 40 với 24

b) 12 với 52

c) 36 cùng 990

d) 54 với 36

e) 10, 20 và 70

f) 25; 55 cùng 75

g) 80 cùng 144

h) 63 với 2970

i) 65 với 125

j) 9; 18 và 72

k) 24; 36 với 60

l) 16; 42 cùng 86

Bài 3: tìm số tự nhiên x biết:

a) 45x

b) 24x ; 36x ; 160x cùng x lớn nhất.

c) 15x ; 20x ; 35x với x lớn nhất.

d) 36x ; 45x ; 18x với x lớn nhất.

e) 64x ; 48x ; 88x với x lớn nhất.

f) x ∈ ƯC(54,12) với x lớn nhất.

Xem thêm: Bài Văn Khấn Thổ Công Hàng Ngày Rằm, Mùng 1 Chuẩn Nhất, Bài Cúng Thổ Công Thổ Địa Ngắn Gọn Súc Tích

g) x ∈ ƯC(48,24) với x lớn nhất.

h) x ∈ Ư(20) cùng 08.

m) 15x ; 20x và x>4.

n) 150x; 84x ; 30x và 0

Bài 4: 1) kiếm tìm số tự nhiên x biết:

a) 6 (x – 1)

b) 5 (x + 1)

c) 12 (x +3)

d) 14 (2x)

e) 15 (2x + 1)

f) 10 (3x+1)

g) x + 16 x + 1

h) x + 11 x + 1

2) Tìm ƯCLN với BCNN của.

a. 24 và 10 b. 30 cùng 28 c. 150 và 84 d. 11 cùng 15

e. 30 và 90 f. 140 ; 210 với 56 g. 105 ; 84 và 30.

h. 14 ; 82 cùng 124 i. 24 ; 36 và 160 j. 200 ; 125 với 75.

Bài 5.Tìm số tự nhiên x biết.

a. 36 cùng 36 cùng phân tách hết đến x với x lớn nhất.

b. 60, 84, 120 cùng chia hết mang lại x và x 6

c. 91 và 26 cùng phân tách hết mang lại x cùng 10 8.

e. 150, 84 với 30 đều phân tách hết đến x – 1 cùng 0 a) 24 với 10

b) 9 với 24

c) 12 với 52

d) 18; 24 với 30

e) 14; 21 và 56

f) 8; 12 với 15

g) 6; 8 cùng 10

h) 9; 24 với 35

Bài 2: tìm số tự nhiên x

a) x4; x7; x8 cùng x nhỏ nhất

b) x2; x3; x5; x7 với x nhỏ nhất

c) x ∈ BC(9,8) với x nhỏ nhất

d) x ∈ BC(6,4) và 16 ≤ x ≤50.

e) x10; x15 và x

Bài 3: Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có cha chữ số. Mỗi lúc xếp mặt hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng. Tìm kiếm số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài 4: Học sinh của một trường học lúc xếp sản phẩm 3, mặt hàng 4, mặt hàng 7, sản phẩm 9 đều vừa đủ hàng. Search số học sinh của trường, đến biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1600 đến 2000 học sinh.

Bài 5: Một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. đến biết số sách vào khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tím số quển sách đó.

Bài 6: Bạn Lan với Minh Thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì nhị bạn lại thuộc đến thư viện

Bài 7: Có bố chồng sách: Toán, Âm nhạc, Văn. Mỗi chồng chỉ gồm một loại sách. Mỗi cuốn Toán 15 mm, Mỗi cuốn Âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn Văn dày 8 mm. Người ta xếp làm sao để cho 3 chồng sách bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách đó.

Bài 8: Bạn Huy, Hùng, Uyên đến chơi câu lạc bộ thể dục đều đặn. Huy cứ 12 ngày đến một lần; Hùng cứ 6 ngày đến một lần cùng uyên 8 ngày đến một lần. Hỏi sau bao thọ nữa thì 3 bạn lại gặp nhau ở câu lạc bộ làn thứ hai?

Bài 9: Số học sinh khối 6 của trường lúc xếp thành 12 hàng, 15 hàng, xuất xắc 18 mặt hàng đều dư ra 9 học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 trường đó là bao nhiêu? Biết rằng số đó lớn hơn 300 và nhỏ hơn 400.

Bài 10: Số học sinh lớp 6 của Quận 11 khoảng từ 4000 đến 4500 em khi xếp thành mặt hàng 22 hoặc 24 hoặc 32 thì đều dư 4 em. Hỏi Quận 11 gồm bao nhiêu học sinh khối 6?

Bài 11.Một đội y tế bao gồm 24 bác sĩ cùng 108 y tá. Gồm thể chia đội ý tế đó nhiều nhất thành bao nhiêu tổ làm sao cho số bác bỏ sỹ với số y tá được phân tách đều vào các tổ.

Đ/S : 12 tổ.

Bài 12.Lớp 6A có 18 bạn Nam và 24 bạn Nữ. Vào một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia những bạn thành từng nhóm làm thế nào cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy. Hỏi bao gồm thể phân tách được nhiều nhất thành từng nào nhóm? khi đó mỗi nhóm tất cả bao nhiêu bạn nam, từng nào bạn nữ?

Đ/S : 6 nhóm. Mỗi nhó bao gồm 3 nam cùng 4 nữ.

Bài 13.Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó gồm 80 quả cam, 48 quả quýt cùng 64 quả mận vào những đĩa bánh kẹo trung thu làm sao để cho số quả mỗi loại trong số đĩa đều bằng nhau. Hỏi bao gồm thể chia thành nhiều nhất từng nào đĩa? khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu trái mỗi loại?

Đ/S : 16 đĩa. Mỗi đĩa tất cả 5 cam.=, 3 quýt và 4 mận.

Bài 14.Bạn Lan và Minh thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày hai bạn lại thuộc đên thư viện.

Đ/S : 40 ngày.

Bài 15.Có tía chồng sách : Toán, âm nhạc, Văn. Mỗi chồng chỉ tất cả một loại sách. Mỗi cuốn toán dày 15mm. Mỗi cuốn âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn văn dày 8mm. Người ta xếp làm thế nào cho ba chồng sách bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của ba chồng sách đó.

Đ/S : 120mm = 1,2m.

Bài 16.Một lớp học tất cả 28 nam cùng 24 nữ.Có bao nhiêu cách phân chia đều học sinh thành các tổ với số tổ nhiều hơn 1 làm sao cho số nam trong các tổ bằng nhau cùng số nữ trong những tổ bằng nhau? giải pháp chia như thế nào để mỗi tổ bao gồm số hoc sinh không nhiều nhất.

Đ/S : 4 cách.

Bài 17.Giáo viên chủ nhiệm muốn phân tách 240 cây viết bi, 210 bút chì với 180 quyển vở thành một số phần thưởng như nhau cho học sinh. Hỏi có thể phân tách được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng. Mỗi phần thưởng gồm bao nhiêu cây viết bi, bao nhiêu bút bỏ ra và từng nào quyển vở.

Đ/S : 30 phần thưởng. Mỗi phần thưởng có : 8 cây viết bi, 7 cây bút chỉ cùng 6 quyển vở.

Bài 18.Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm kích thước 75cm và 105cm. Người ta muốn cắt tấm bìa thành những mảnh hình vuông vắn có kích thước bằng nhau thế nào cho tấm bìa được cắt hết ko thừa mảnh vụn. Tính độ dài lớn nhất của hình vuông.

Đ/S: 15 cm.

Bài 19.Học sinh của một trường khi xếp thành sản phẩm 3, hàng 4, hàng 7 cùng hàng 9 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh của trường, mang đến biết số học sinh trong khoảng từ 1600 đến 2000 bạn.

Đ/S : 1764 học sinh.

Bài 20.Một tủ sách lúc xếp thành từng bỏ 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. đến biết số sách trong khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tra cứu số quyển sách đó.

Đ/S : 480 cuốn.

Bài 21.Số học sinh khối 6 của trường lúc xếp thành 12 hàng, 15 hàng giỏi 18 mặt hàng đều dư ra 9 học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu? Biết rằng số học sinh đó lớn hơn 300 cùng nhỏ hơn 400.

Đ/S : 369 học sinh.

Bài 22.Một trường tổ chức đến khoảng từ 600 đến 800 học sinh đi du lịch thăm quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người tốt 45 người vào một xe pháo thì đều ko dư.

Đ/S : 720 học sinh.

Bài 23.

Xem thêm: Tiết Lộ Thời Gian Mở Bán Chính Thức Các Mẫu Iphone 13 Khi Nào Về Việt Nam

Học sinh lớp 6C lúc xếp thành mặt hàng 2, sản phẩm 3, hàng 4, sản phẩm 8 đều thừa 1 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.