Trắc nghiệm sinh 11 bài 34

     

C. Quá trình tăng lên về số lượng, khối lượng, kích cỡ tế bào làm cho cây khủng lên, tạo nên cơ quan tiền sinh dưỡng rễ, thân, lá

D. Vượt trình đổi khác về chất lượng, kết cấu tế bào


Câu 2. Sinh trưởng sinh hoạt thực trang bị là

A. Quy trình tăng về kích cỡ (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích cỡ và con số tế bào.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh 11 bài 34

B. Quy trình tăng về form size (lớn lên) của cơ thể do tăng về con số tế bào và những mô

C. Quá trình tăng về form size (lớn lên) của cơ thể do tăng về form size tế bào và mô

D. Quy trình tăng về kích thước (lớn lên) của khung hình do tăng về size và phân hoá tế bào


Câu 3. Khung người thực vật hoàn toàn có thể lớn lên là do:

A. Kích thước tế bào tăng lên

B. Quy trình tăng lên về trọng lượng tế bào

C. Sự bớt phân của các tế bào mô phân sinh

D. Sự nguyên phân của những tế bào tế bào phân sinh.x


Câu 4. Tế bào phân sinh là:

A. Nhóm những tế bào thực vật không phân hoá

B. Duy trì được kĩ năng nguyên phân vào suốt đời sống của cây

C. Có tác dụng sinh trưởng và phát triển

D. Cả A với B


Câu 5. Mô phân sinh sống thực vật là

A. Nhóm những tế bào không phân hóa, nhưng tài năng nguyên phân khôn cùng hạn chế

B. Nhóm những tế bào chưa phân hóa, bảo trì được tài năng nguyên phân

C. Nhóm những tế bào không phân hóa, mất dần khả năng nguyên phân

D. Nhóm những tế bào phân hóa, chăm hóa về chức năng


Câu 6. Cho các thành phần sau: 1. Đỉnh rễ 4. Chồi đỉnh 2. Thân 5. Hoa 3. Chồi nách 6. Lá tế bào phân sinh đỉnh không có ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) cùng (4)

C. (3), (4) cùng (5)

D. (2), (5) và (6)


Câu 7. Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?

A. Ở thân

B. Ở chồi nách

C. Ở đỉnh rễ

D. Ở chồi đỉnh


Câu 8. Mô phân sinh đỉnh không có ở địa điểm nào của cây?

A. Ở thân

B. Ở chồi nách

C. Ở đỉnh rễ

D. Ở chồi đỉnh


Câu 9. Phát biểu đúng về tế bào phân sinh mặt và tế bào phân sinh lóng là

A. Tế bào phân sinh mặt và tế bào phân sinh lóng tất cả ở thân cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh bên bao gồm ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng bao gồm ở thân cây hai lá mầm

C. Mô phân sinh bên có ở thân cây nhị lá mầm, còn tế bào phân sinh lóng bao gồm ở thân cây Một lá mầm

D. Tế bào phân sinh mặt và mô phân sinh lóng gồm ở thân cây nhì lá mầm


Câu 10. Tế bào phân sinh bên và mô phân sinh lóng tất cả ở

A. Thân cây Một lá mầm

B. Thân cây nhì lá mầm

C. Cả cây Một lá mầm với Hai lá mầm

D. Tế bào phân sinh bên tất cả ở thân cây nhị lá mầm, còn tế bào phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm


Câu 11. Ở cây nhì lá mầm, tính tự ngọn đến rễ là các loại mô phân sinh theo lắp thêm tự:

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt → mô phân sinh đỉnh rễ

B. Tế bào phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh bên→ tế bào phân sinh lóng→ mô phân sinh đỉnh rễ

C. Tế bào phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ

D. Tế bào phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh bên


Câu 12. Thư tự các loại mô phân sinh tính từ bỏ ngọn mang lại rễ cây 2 lá mầm là:

A. Tế bào phân sinh đỉnh → mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh → tế bào phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh bên

C. Tế bào phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh đỉnh → mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt → tế bào phân sinh đỉnh → tế bào phân sinh đỉnh rễ


Câu 13. Thay nào là sinh trưởng sơ cấp

A. Là vượt trình thay đổi về chất lượng các cấu tạo và công dụng sinh hóa của tế bào làm cây ra hoa, kết quả, tạo ra hạt

B. Là quy trình tăng lên về con số tế bào

C. Là quy trình tăng lên về cân nặng tế bào

D. Là quá trình cây phân chia lớn lên


Câu 14. Sinh trưởng sơ cấp của cây là:

A. Sự phát triển của thân và rễ theo chiều nhiều năm do hoạt động vui chơi của mô phân sinh đỉnh.

B. Sự vững mạnh chiều dài của cây do chuyển động phân hoá của tế bào phân sinh đỉnh thân cùng đỉnh rễ nghỉ ngơi cây một lá mầm và cây nhì lá mầm

C. Sự lớn lên chiều nhiều năm của cây do vận động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ tất cả ở cây cây hai lá mầm.

D. Sự lớn mạnh chiều lâu năm của cây do chuyển động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân cùng đỉnh rễ chỉ bao gồm ở cây cây một lá mầm.


Câu 15. Đặc điểm nào không có ở phát triển sơ cấp?

A. Có tác dụng tăng form size chiều nhiều năm của cây

B. Diễn ra hoạt động vui chơi của tầng sinh bần

C. Ra mắt cả nghỉ ngơi cây một lá mầm cùng cây nhì lá mầm

D. Diễn ra buổi giao lưu của mô phân sinh đỉnh


Câu 16. Nhận định nào sau đây về sinh sản sơ cung cấp ở thực vật dụng là ko đúng:

A. Làm cho cây bự và cao lên do sự phân loại tế bào mô phân sinh bên

B. Được thấy ở nhiều phần cây một lá mầm

C. Các bó mạch vào thân xếp lộn xộn vị thân thường có size bé

D. Thời hạn sống ngắn


Câu 17. Phát triển thứ cung cấp của cây thân gỗ là do hoạt động:

A.mô phân sinh đỉnh

B. Tế bào phân sinh bên

C. Tùy từng loài

D. Ngẫu nhiên


Câu 18. Phát triển thứ cấp cho là

A. Sự phát triển bề ngang của cây bởi mô phân sinh bên của cây thân thảo vận động tạo ra.

B. Sự tăng trưởng bề ngang của cây bởi vì mô phân sinh bên của cây thân gỗ vận động tạo ra.

Xem thêm: Máy Cưa Gỗ Cầm Tay Cũ Hàng Chất Giá Tận Gốc Hàng Mới Mỗi Ngày

C. Sự vững mạnh bề ngang của cây một lá mầm do mô phân sinh bên của cây chuyển động tạo ra

D. Sự vững mạnh bề ngang của cây vày mô phân sinh lóng của cây chuyển động tạo ra


Câu 19. Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp?

A. Làm cho tăng form size chiều ngang của cây

B. Diễn ra buổi giao lưu của tầng sinh bần.

C. Ra mắt cả sống cây một lá mầm cùng cây nhì lá mầm

D. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh bên.


Câu 20. Tác dụng của phát triển thứ cấp cho

A. Khiến cho cây khổng lồ ra theo chiều ngang

B. Làm cho phát sinh cành bên và rễ nhánh

C. Làm cho cây ra hoa, chế tạo ra quả

D. Tất cả các biểu hiện trên


Câu 21. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng ?

A. Cây Một lá mầm và cây hai lá mầm đều phải có sinh trưởng thứ cung cấp và sinh trưởng sơ cấp

B. Ngọn cây Một lá mầm gồm sinh trưởng thứ cấp, thân cây nhị lá mầm gồm sinh trưởng sơ cấp.

C. Phát triển sơ cấp chạm mặt ở cây Một lá mầm và phần thân non của cây hai lá mầm

D. Cây Một lá mầm bao gồm sinh trưởng thứ cung cấp còn cây nhì lá mầm gồm sinh trưởng sơ cấp


Câu 22. Phát triển sơ cấp xảy ra ở

A. Cây một lá mầm với cây nhị lá mầm

B. Chỉ xảy ra ở cây nhì lá mầm

C. Cây một lá mầm và phần thân non của cây nhị lá mầm

D. Cây hai lá mầm với phần thân non của cây một lá mầm


Câu 23. Rước tủy làm tâm, sự phân bố của mạch rây và gỗ trong sinh trưởng sơ cấp ra sao ?

A. Mộc nằm phía ngoài còn mạch rây phía trong tầng sinh mạch

B. Gỗ cùng mạch rây bên trong tầng sinh mạch

C. Gỗ nằm phía trong còn mạch rây ở phía ngoài tầng sinh mạch

D. Gỗ và mạch rây nằm phía quanh đó tầng sinh mạch.

Xem thêm: Không Có Kinh Nguyệt Có Mang Thai Được Không ? Người Bị Vô Kinh Có Thể Có Thai Không


Câu 24. Hoạt động vui chơi của tầng sinh trụ sẽ tạo ra kết cấu thứ cấp của thân từ ko kể vào gồm:

A. Mạch rây trang bị cấp, mạch rây sơ cấp, tầng sinh trụ, mộc sơ cấp, gỗ sản phẩm công nghệ cấp

B. Mạch rây sơ cấp, mạch rây lắp thêm cấp, tầng sinh trụ,mạch rây sản phẩm công nghệ cấp, mạch rây sơ cấp

C. Mộc sơ cấp, gỗ sản phẩm cấp, tầng sinh trụ, mạch rây thiết bị cấp, mạch rây sơ cấp

D. Mạch rây sơ cấp, mạch rây thiết bị cấp,tầng sinh trụ, gỗ thiết bị cấp, gỗ sơ cấp


Câu 25. đem tủy có tác dụng tâm, sự phân bố của mộc sơ cấp và mộc thứ cấp cho trong sinh trưởng sản phẩm cấp như vậy nào?

https://video.vietjack.com/upload2/quiz_source1/2020/09/noi-1599807161.PNG

A. Cả hai mọi nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong số đó gỗ thứ cấp nằm phía trong cùng gỗ sơ cấp nằm phía ngoài

B. Cả hai các nằm phía ngoại trừ tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp cho nằm phía trong

C. Cả hai số đông nằm phía vào tầng sinh mạch, trong các số ấy gỗ thứ cấp nằm phía xung quanh còn gỗ sơ cấp nằm phía trong

D. Cả hai hầu như nằm phía trong tầng sinh mạch, trong số đó gỗ thứ cấp nằm phía trong cùng gỗ sơ cấp cho nằm phía ngoài


Câu 26. Các tế bào không tính cùng của vỏ cây thân gỗ được xuất hiện từ đâu ?

A. Tầng sinh bần

B. Mạch rây sơ cấp

C. Tầng sinh mạch

D. Mạch rây trang bị cấp


Câu 27. Tầng sinh bần có khả năng phân chia liên tục tạo một lớp sinh hoạt phía bên cạnh của vỏ có tác dụng đảm bảo an toàn thân và ngăn lại mất nước. Lớp này được gọi là

A. Bần

B. Ròng

C. Dác

D. Mạch rây.


Câu 28. Coi hình tiếp sau đây và cho biết thêm chú ham mê nào đúng ?
*
*
*