E

     

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về cách phát âm trong giờ Anh, nhịp điệu cũng như ôn tập về đụng từ khuyết thiếu (may, might, must, mustn"t, needn"t) . Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và kết cấu cần xem xét cũng như trả lời giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Practise reading the following sentences, paying attention to lớn the stresses syllables.

Bạn đang xem: E

(Thực hành đọc các câu sau, để ý đến âm ngày tiết được dìm trọng âm.)

1. Tell me the time2. Show me the way.3. He bought some carrots và cabbages.4. Come for a swim.5. Look at the clock on the mantelpiece.6. I think he wants lớn go tomorrow.7. It"s not the one I want.8. Most of them have arrived on the bus.9. Walk down the path to lớn the over of the canal.10. I"m going home today for Christmas.11. A bird in the hand is worth two in the bush.12. If you don"t have the best, make the best of what you have.

GRAMMAR(Ngữ pháp)

Exercise 1.Complete sentences, usingmay/mightwith one of the verbs in the box.

Xem thêm: Soạn Bài Câu Trần Thuật Đơn Có Từ La, Tác Dụng Và Ví Dụ Về Câu Trần Thuật Đơn

(Hoàn thành câu, sử dụngmay/mightcùng cùng với một trong các động từ trong khung.)

1. Take an umbrella with you when you go out. It__might rain__later. (Hãy với theo ô khi bạn ra ngoài. Hoàn toàn có thể trời đã mưa đấy.)2. Don’t make too much noise. You__may/might wake__the baby up. (Đừng ồn ào thế. Bạn cũng có thể làm em bé bỏng tỉnh giấc đấy.)3. Be careful of that dog. It__may/might bite__you. (Cẩn thận với nhỏ chó đó. Nó rất có thể cắn bạn.)4. I don’t think we should throw that letter away. We __may/might need__it later. (Tôi không nghĩ bọn họ nên vứt lá thư kia đi.)5. Be careful. The footpath is very icy. You __may/might slip__. (Cẩn thận. Con phố mòn bị ngừng hoạt động rồi. Bạn có thể trượt đấy.)6. I don’t want the children khổng lồ play in this room. They __may/might break__something. (Tôi không muốn lũ trẻ vui đùa trong chống này.Chúng có thể làm tan vỡ đồ đạc.)

Exercise 2.Complete the sentences, usingneedn"twith one of the verbs in the box.

Xem thêm: Lời Bài Hát Don'T Wanna Know, Don'T Wanna Know

(Hoàn thành câu, sử dụngneedn"tvới một trong những động từ vào khung.)

1. We’ve got plenty of time. We__needn’tleave__ yet. (Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Bọn họ vẫn chưa rất cần được đi.)2. I can manage the shopping alone. You __needn’t come__with me. (Tôi rất có thể đi sắm sửa một mình. Bạn không cần thiết phải đi với tôi đâu.)3. We __ needn’t walk__all the way home. We can get a taxi. (Chúng ta không bắt buộc phải quốc bộ về nhà. Bạn cũng có thể bắt tắc-xi.)4. Just help yourself if you’d like something lớn eat. You__ needn’t ask__first. (Cứ tự nhiên nếu bạn có nhu cầu ăn gì. Bạn không cần thiết phải hỏi trước đâu.)5. We can keep this a secret between ourselves. We __ needn’t tell__anybody else. (Chúng ta rất có thể giữ kín đáo với nhau. Chúng ta không bắt buộc phảinói với bất kể ai nữa.)6. I understand the situation perfectly. You __ needn’t explain__further. (Tôi hiểu tình hình rất rõ. Các bạn không yêu cầu phải phân tích và lý giải gì thêm đâu.)

Exercise 3.Complete the sentences withmust, mustn"torneedn"t.(Hoàn thành câu vớimust, mustn"thoặcneedn"t.)

1. We haven"t got much time. We__must__hurry. (Chúng ta không hề nhiều thời gian. Họ phải cấp tốc lên.)

2. We’ve got plenty of time. We__needn’t__hurry. (Chúng ta vẫn còn đấy nhiều thời gian. Chúng ta không cần phải vội.)

3. We have enough food at home so we__needn’t__go shopping today. (Chúng ta bao gồm đủ thức ăn ở trong nhà vì vậy bây giờ chúng ta không cần phải đi sở hữu sắm.)

4. Jim gave me a letter lớn post. I__must__remember lớn post it. (Jim đưa tôi nhờ cất hộ một lá thư. Tôi buộc phải nhớ gửi nó.)

5. Jim gave me a letter khổng lồ post. I__mustn’t__forget to post it. (Jim chuyển tôi giữ hộ một lá thư. Tôi không được phép quên nhờ cất hộ nó.)

6. There’s plenty of time for you to trang điểm your mind. You __needn’t__decide now. (Còn nhiều thời gian để bạn quyết định. Bạn không cần phải quyết định ngay hiện giờ đâu.)

7. You__needn’t__wash those tomatoes. They’ve already been washed. (Bạn không cần thiết phải rửa chỗ quả cà chua này. Chúng đã được cọ rồi.)

8. This is a valuable book. You__must__look after it carefully and you __mustn’t__lose it. (Đây là quyển sách rất có giá trị. Chúng ta phải giữ nó cẩn thận và ko được phép làm cho mất.)