Unit 10 lớp 12 language focus

  -  

Complete the sentences, using may/might with one verb in the box. (Hoàn bao gồm câu, dùng may / might với một hễ từ vào khung.)


Pronunciation

I. PRONUNCIATION

Practise reading the following sentences, paying attention lớn the stressed syllables.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 12 language focus

(Thực hành đọc những câu sau, chăm chú đến những âm tiết được dìm mạnh.)

1. Tell me the time.

(Cho tôi biết thời gian.)

2. Show me the way.

(Hãy đi đường cho tôi.)

3. He bought some carrots & cabbages.

(Anh ấy cài đặt một ít củ cà rốt và cải bắp.)

4. Come for a swim.

(Hãy đến bơi lội nhé.)

5. Look at the clock on the mantelpiece.

(Nhìn vào đồng hồ thời trang trên chiếc áo choàng.)

6. I think he wants lớn go tomorrow.

(Tôi nghĩ anh ấy mong mỏi đi vào ngày mai.)

7. It"s not the one I want.

(Đó chưa phải là mẫu mà tôi muốn.)

8. Most of them have arrived on the bus.

(Hầu hết trong số họ đang đi tới trên xe cộ buýt.)

9. Walk down the path khổng lồ the end of the canal.

(Đi cỗ xuống con đường đến cuối kênh.)

10. I’m going trang chủ today for Christmas.

(Tôi đang về nhà vào lúc giáng sinh.)

11. A bird in the hand is worth two in the bush.

(Một nhỏ chim trong tay có giá trị như hai nhỏ trong những vết bụi rậm.)

12. If you don"t have the best, make the best of what you have.

(Nếu bạn không tồn tại những gì xuất sắc nhất, hãy tận dụng hết hầu hết gì bạn có.)


Grammar - Ex 1

II. GRAMMAR ( Ngữ pháp)

Exercise 1: Complete the sentences, using may/might with one verb in the box.

(Hoàn chỉnh câu, dùng may / might với một hễ từ vào khung.)

bite (cắn)  break (làm vỡ) need (cần)  rain (mưa) slip (trượt chân)  wake (thức dậy)

1. Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.

(Mang theo ô khi bạn đi ra ngoài. Trời hoàn toàn có thể mưa.)

2. Don’t make too much noise. You …………….the baby up.

3. Be careful of that dog. It………….you.

4. I don’t think we should throw that letter away. We ………….it later.

5. Be careful. The footpath is very icy. You …………………..

6. I don’t want the children khổng lồ play in this room. They ……………..something

Lời giải đưa ra tiết:

2. Don’t make too much noise. You may/might wake the baby up.

(Không tạo tiếng ồn quá nhiều. Bạn đánh thức đứa bé.)

wake sb up: đánh thức ai dậy.

3. Be careful of that dog. It may / might bite you.

(Hãy cẩn trọng với con chó đó. Nó có thể cắn bạn.)

4. I don’t think we should throw that letter away. We may / might need it later.

(Tôi không nghĩ chúng ta nên vứt quăng quật lá thư đó. Chúng ta cũng có thể cần nó sau đó.)

5. Be careful. The footpath is very icy. You may / might slip.

(Hãy cẩn thận. Đường đi cực kỳ băng giá. Bạn có thể bị trượt.)

footpath: lối đi

icy (adj): đóng góp băng

6. I don’t want the children lớn play in this room. They may / might break something.

(Tôi ko muốn những em chơi trong chống này. Họ có thể làm vỡ vật gì đó.)


Exercise 2

Exercise 2: Complete the sentences, using needn"t, with one of the verbs in the box.

(Hoàn chỉnh câu, cần sử dụng needn"t với giữa những động từ vào khung.)

ask (hỏi, yêu cầu)  come (đến) explain (giải thích)  leave (rời bỏ) tell (kể)  walk (đi bộ)

1. We’ve got plenty of time. We needn’t leave yet.

(Chúng ta có nhiều thời gian. Chúng ta chưa rất cần phải rời đi.)

2.

Xem thêm:

 I can manage the shopping alone. You …………with me.

3. We ……….all the way home. We can get a taxi.

4. Just help yourself if you’d like something to lớn eat. You………….first.

5. We can keep this a secret between ourselves. We …………anybody else.

6. I understand the situation perfectly. You …………….further.

Lời giải bỏ ra tiết:

2. I can manage the shopping alone. You needn’t come with me.

(Tôi hoàn toàn có thể đi sắm sửa một mình. Chúng ta không nên đi cùng với tôi.)

3. We needn"t walk all the way home. We can get a taxi.

(Chúng ta không cần quốc bộ về nhà. Bạn cũng có thể đi taxi.)

4. Just help yourself if you’d lượt thích something to lớn eat. You needn’t ask first.

(Cứ thoải mái và tự nhiên nếu bạn có nhu cầu ăn gì. Các bạn không đề xuất xin phép trước đâu.)

5. We can keep this a secret between ourselves. We needn"t tell anybody else.

(Chúng ta có thể giữ bí mật này chỉ giữa chúng mình thôi. Bọn họ không cần nói với ai khác.)

6. I understand the situation perfectly. You needn’t explain further.

(Tôi phát âm hết tình hình rồi. Các bạn không cần phân tích và lý giải thêm nữa.)


Exercise 3

Exercise 3: Complete the sentences with must, mustn’t or needn"t.

(Điền câu cùng với must, mustn’t hoặc needn’t.)

1. We haven"t got much time. We must hurry.

(Chúng ta không có không ít thời gian. Họ phải nhanh lên.)

2. We’ve got plenty of time. We needn’t hurry".

(Chúng ta có tương đối nhiều thời gian. Chúng ta không rất cần phải vội vã.)

3. We have enough food at home so we………….go shopping today.

Lời giải chi tiết:

3. We have enough food at trang chủ so we needn"t go shopping today.

(Chúng ta bao gồm đủ thức ăn ở nhà nên chúng ta không cần mua sắm ngày hôm nay.)

4. Jim gave me a letter to lớn post. I must remember to post it.

(Jim gửi tôi một lá thư để gửi. Tôi đề nghị nhớ để gửi nó.)

5. Jim gave me a letter to lớn post. I mustn’t forget lớn post it.

(Jim gửi tôi một lá thư nhằm gửi. Tôi ko được quên gởi nó.)

6. There’s plenty of time for you to trang điểm your mind. You needn’t decide now.

(Bạn có tương đối nhiều thời gian nhằm quyết định. Bạn không cần ra quyết định bây giờ.)

7. You needn’t wash those tomatoes. They’ve already been washed.

(Bạn không bắt buộc rửa các trái cà chua đó. Bọn chúng đã được rửa sạch.)

8.

Xem thêm: Top 5 Bộ Đổi Nguồn 220V Sang 100V, Bộ Đổi Nguồn 220V Sang 110V

 This is a valuable book. You must look after it carefully and you mustn’t lose it.

(Đây là một trong cuốn sách có giá trị. Chúng ta phải giữ lại gìn nó cẩn thận và bạn không được làm mất nó.)