Reading

     

Hướng dẫn giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 12 Unit 11: Reading trang 118, 119, 120, 121 ngắn gọn, cụ thể giúp học tập sinh dễ ợt soạn giờ đồng hồ Anh 12.

Bạn đang xem: Reading


Tiếng Anh 12 Unit 11: Reading trang 118, 119, 120, 121

Before you read (trang 118 giờ đồng hồ Anh lớp 12)

Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm vấn đề theo cặp. Hỏi nhau những câu hỏi sau.)

1. Vì chưng you often read books?

2. What kind of books vày you enjoy reading most/least?

3. How do you read books?

Gợi ý:

1. Yes. I do.

2. I enjoy reading books on science most, but I read novels least.

3. I often read my favourite books in my free time; but when I, by chance, get an interesting book I find time to read it. In reading books, I generally scan its content first lo see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time to lớn read it, a few pages a time.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có tiếp tục đọc sách không?

- Có.

2. Các loại sách nào bạn muốn đọc duy nhất / hiểu ít nhất?

- Tôi thích đọc sách về khoa học nhất, tuy vậy tôi phát âm tiểu thuyết không nhiều nhất.

3. độc giả sách như vậy nào?

- Tôi hay đọc hầu hết cuốn sách ái mộ trong thời hạn rảnh rỗi; nhưng khi vô tình nhận được một cuốn sách thú vị, tôi sẽ nỗ lực dành thời hạn để phát âm nó. Trong việc đọc sách, tôi thường xem qua văn bản của nó trước tiên giúp thấy nếu có bất kỳ ý tưởng thú vị. Sau đó, ví như tôi có tương đối nhiều thời gian hơn, tôi đọc lời nói đầu. Kế tiếp tôi tìm thời gian để phát âm vài trang một lần.

While you read (trang 119-120 giờ Anh lớp 12)

Read the text & do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words, “Some books are to be tasted, others khổng lồ be swallowed, và some few to be chewed và digested.” This good advice shows how it is possible to lớn read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book và read a few pages before going khổng lồ sleep. It is enough khổng lồ dip into it và read bits here and there. In a word, this is “tasting”.

Some stories are for “swallowing”. Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time khổng lồ enjoy it. You might be on holiday, or on a long train journey. If it is a good book, you might say, “It’s so good I can’t put it down.” But not all stories belong khổng lồ this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

Other books are for reading slowly và carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want to lớn “chew and digest it”. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, check that it is not too difficult. Bởi not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read and understand.

Some people think that as more và more people have a television in their homes, fewer & fewer people will buy books to lớn read. Why read when television can bring you all the information và stories with colour, picture và action? But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than ever before. Books are still a cheap way khổng lồ get information và entertainment, & you can keep a book forever và read it many times. Books in the trang chủ are a wonderful source of knowledge and pleasure.

Hướng dẫn dịch:

Về chủ đề đọc sách, Francis Bacon, tín đồ sống khoảng tầm cùng thời cùng với Shakespeare viết đông đảo lời này, "Một số sách nhằm đọc thử, một trong những khác dể đọc ngấu nghiến, với ít sách đề xay ngẫm với để đọc cùng suy nghĩ." Lời khuyên hay ho này cho biết cách hiểu những loại sách khác biệt với biện pháp nhau. Chẳng hạn, bạn có thể nhặt được một quyển sách về du lịch và phát âm nó vài trang trước khi ngủ. Đọc qua loa vị trí này một ít khu vực kia một không nhiều là đủ. Bắt lại đấy là “đọc thử".

Một vài mẩu truyện dành để đọc ngấu nghiến. Hãy tường tượng bạn kiếm được một mẩu chuyện hay cùng điều gì ngay cả đặc trưng hơn thời gian dể thường thức nó. Bạn chắc rằng đang đi nghỉ ngơi hè hoặc trên một cuộc hành trình dài bằng xe lửa. Nếu chính là quyển sách hay, bạn có thể nói, “Nó xuất xắc quá tôi không thể bỏ nó xuống được." Nhưng nếu như không phải tất cả câu chuyện nằm trong về các loại này. Đôi khi số đông nhà phê bình diễn tả sách như "khó nhằm xuống”, tốt "không thể đọc lần nữa (khó cầm cố lên lại)”.

Nhiều sách khác được đọc đủng đỉnh vã cẩn thận. Nếu như một quyển sách nói đến chủ đề bạn muốn thú, bạn sẽ muôn xay ngẫm và suy nghĩ về nó. Điều đó không tồn tại nghĩa gọi quá chậm. Khi chúng ta cầm một quyển sách đầu tiên tiên, hãy coi nó không quá khó. Đừng bắt đầu một cuốn sách trừ phi chúng ta cũng có thể nhận thấy xuất phát từ 1 ít trang đầu tiên đó là quyển bạn có thể đọc với hiểu dễ dàng.

Một số người nghĩ rằng vì ngày càng có nhiều người dân có tivi ngơi nghỉ gia đình, ngày càng ít người mua sách đọc. Tại sao khi truyền hình hoàn toàn có thể mang lại cho chính mình tất cả thông tin và những mẩu truyện với màu sắc, hình với hành động. Dẫu vậy thật sự truyền ảnh không thịt được việc đọc sách. Thời nay nhiều sách cho từng loại được chào bán hơn trước. Sách vẫn còn đó là một phương tiện đi lại rẻ tiền để thu thập thông tin với giải trí, và bạn cũng có thể giữ một quyển sách mãi mãi cùng đọc nó nhiều lần. Sách ở mái ấm gia đình là nguồn kiến thức và kỹ năng và thú vui tuyệt vời.

Task 1. The following words and phrases all appear in the passage. Find the Vietnamese equivalent for each of them. (Những tự và cụm từ sau đây xuất hiện ở phần văn. Tìm từ giờ Việt tương đương cho mỗi từ.)

Đáp án:

1. Swallow - hiểu ngấu nghiến

2. Dip into - đọc qua loa

3. Taste – phát âm thử

4. “hard-to-pick-up again" - cần thiết đọc lần nữa

5. Digest - hấp thụ (đọc với suy nghĩ)

6. Chew - nhai (nghiền ngẫm)

7. “ hard-to-put-down" - không thể bỏ xuống

Task 2. Work in pairs. Decide whether the statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NM) in the reading passage. Tick () the appropriate box. (Làm việc từng đôi. Ra quyết định những câu nói là đúng (T) xuất xắc sai (F) hoặc ko được kể đến (NM) ở bài xích đọc.Ghi vệt () khung ưng ý hợp.)

1. You can"t read different types of books in the same way.

2. When you "taste" a book you read it carefully from the beginning lớn the end.

3. Many people only have time khổng lồ read when they are travelling.

4. Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

5. Television has replaced books altogether.

Đáp án:

1. NM

2. F

3. NM

4. T

5. F

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn không thể đọc các loại sách không giống nhau theo và một cách.

2. Khi chúng ta “nếm thử” một cuốn sách, độc giả nó cảnh giác từ đầu mang đến cuối.

3. Không ít người dân chỉ có thời gian để đọc khi họ vẫn đi du lịch.

Xem thêm: Năm 2100 Là Thế Kỷ Bao Nhiêu Thế Kỷ, Thế Kỷ 21 Bắt Đầu Từ Năm Nào

4. Các cuốn sách có câu chuyện hay thường xuyên được bộc lộ là "khó để ra".

5. Ti vi đã cố kỉnh thế trọn vẹn sách.

Task 3. Answer the questions according khổng lồ the information in the passage. (Trả lời câu hỏi dựa theo tin tức trong đoạn văn.)

1. How many ways of reading are there?

2. When might you "swallow" a book?

3. What should you bởi before starting khổng lồ read a book carefully and slowly?

4. What are the advantages of television over books?

5. What are the advantages of books over television?

Đáp án:

1. There are three.

2. When you find a good story and have time to enjoy it.

3. Read a few pages khổng lồ see if it"s the one you can read and understand it easily.

4. Televisions can bring you the information và stories with colour, pictures and actions.

5. Books are still a cheap way khổng lồ get information and entertainment. & moreover you can keep a book forever & read it at any time và again and again.

Hướng dẫn dịch:

1. Có bao nhiêu bí quyết đọc?

- có ba.

2. Lúc nào chúng ta có thể "nuốt" một cuốn sách?

- khi chúng ta tìm thấy một mẩu truyện hay cùng có thời gian để hưởng thụ nó.

3. Các bạn nên làm những gì trước khi ban đầu đọc một cuốn sách một cách cảnh giác và chậm rãi?

- Đọc một vài trang để thấy đó liệu có phải là trang bạn có thể đọc cùng hiểu tiện lợi không.

4. Ưu điểm của truyền ảnh so với sách vở là gì?

- Ti vi rất có thể mang đến cho bạn thông tin và mẩu chuyện bằng màu sắc, hình hình ảnh và hành động.

5. Ưu điểm của sách so với truyền hình là gì?

- Sách vẫn là 1 trong cách rẻ tiền để lấy thông tin và giải trí. Và không những thế nữa, bạn có thể giữ một cuốn sách mãi mãi cùng đọc nó bất cứ lúc như thế nào và nhiều lần.

After you read (trang 121 tiếng Anh lớp 12)

Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The words may go across, down, up, backwards, or at an angle. Here are some clues... (Làm vấn đề theo cặp hoặc nhóm. Tìm kiếm tên của các loại sách vào hình. Các từ có thể theo mặt hàng ngang, đi xuống, đi lên, lui, hay đường chéo. Tiếp sau đây một vài gợi ý.)

Đáp án:

a. Thriller

b. Romance

c. Novel

d. Science

e. Craft

f. Fiction

g. Comic

h. Biography

Hướng dẫn dịch:

a. Nếu bạn muốn sách với một câu chuyện thú vị nhất là về tù hoặc con gián điệp, gọi một cuốn gớm dị

b. Nếu bạn thích đọc những mẩu chuyện về tình yêu, một quyển sách lãng mạn rất tương xứng với bạn.

c. Một quyển đái thuyết là 1 trong những câu chuyện lâu năm đủ để lắp đầy một cuốn sách hoàn chỉnh, trong các số ấy các nhân vật và sự kiện hay tưởng tượng.

d. Sách kỹ thuật giả tưởng là 1 loại sách dựa vào những mày mò khoa học tưởng tượng về tương lai.

e. Nếu bạn muốn học làm thế nào để đan hoặc thao tác làm việc với gỗ, bạn nên mua một cuốn sách thủ công.

f. Sách mang tưởng kể mẩu chuyện từ trí tưởng tượng của tác giả.

g. Một quyển truyện tranh kể mẩu truyện qua hình ảnh.

h. Một cuốn tiểu sử đề cập về cuộc sống của một người do fan khác viết.

Unit 11: Speaking (trang 122): Work in pairs. Complete the following conversation and practise reading it...

Unit 11: Listening (trang 123, 124): Work in pairs. Your partner has just read an interesting book...

Unit 11: Writing (trang 124, 125): Below are questions you have to answer when writing a report on a book, but they are jumbled...

Xem thêm: 60+ Stt Chúc Mừng Đám Cưới Bạn Thân Hay Và Hài Hước, 72 Lời Chúc Đám Cưới Bạn Thân Hay Và Hài Hước

Unit 11: Language focus (trang 126, 127): Listen & practise reading, the following sentences, paying attention khổng lồ the stressed syllables...