Unit 12 lớp 12 reading

  -  

A. Reading (trang 128-130 SGK giờ đồng hồ Anh 12)

I. BEFORE YOU READ (Trước khi đọc)

Work in pairs. Look at the picture và answer the questions. (Làm câu hỏi từng đôi. Quan sát hình và vấn đáp câu hỏi.)

*

1.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 12 reading

Can you name the thể thao in the picture? (Bạn hoàn toàn có thể nêu tên môn thể dục thể thao trong bức tranh?)

=> It’s water polo. (Đó là trơn nước.)

2. Where is it played? (Nó được đùa ở đâu?)

=> It"s played in a pool. (Nó được chơi trong một hồ bơi.)

3. How vì people play it? (Mọi người chơi nó như thế nào?)

=> People play it with a ball, which is passed to lớn each other by hand or advanced with the head over the water between the player’s arms. (Mọi fan chơi nó bởi một trái bóng, được truyền đến nhau bằng tay thủ công hoặc nâng cấp đầu xung quanh nước giữa hai cánh tay của bạn chơi.)

II. WHILE YOU READ (Trong khi đọc)

Read the passage & do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài xích tập kèm theo.)

Click tại phía trên để nghe:

 

Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long and 20 metres wide, with a goal 3 metres high và at least 0.9 metre above the water. The goal is marked by vertical posts, a crossbar và a net.

There are seven players per team, six swimmers & a goalie. The home team wears trắng caps, the visiting team blue ones & the goalies wear red caps with the number 1 in white.

Like football, the trò chơi begins with the ball in the centre of the pool & both teams sprint for it from their own goal lines. The ball can be advanced by passing with one hand or swimming with the head above the water & the ball between the arms so it rides on the wave created by the swimmer’s head. No player except the goalie can hold the ball with both hands.

Defensive players are not allowed to lớn interfere with the opponent’s movements unless the player is holding the ball. Major fouls are penalized by one minute in the penalty box & a player is ejected after committing five personal fouls.

For minor fouls, such as holding or punching the ball, a miễn phí throw is awarded from the spot of the foul. At least two players must cảm biến the ball after a free throw before a goal can be scored.

A trò chơi is divided into quarters ranging from five lớn eight minutes in length. After a tie, there are two overtime periods of three minutes each. If the trò chơi is still tied after the overtime periods, two teams continue lớn play 3-minute overtime until the referee’s decision is made.

Hướng dẫn dịch: 

Môn láng nước được chơi trong hồ (bơi) sâu 1,8 mét, dài 30 mét và rộng đôi mươi mét. Với form thành (cầu môn) cao 3m và cao hơn mặt nước ít nhất 0,9 mét. Khung thành được đánh dấu bằng hai trụ thẳng đứng, một thanh ngang với lưới.

Có 7 ước thủ sống mỗi đội: sáu tay tập bơi và một thủ môn. Đội nhà team mũ trắng, team khách đội mũ xanh dương và các thủ môn team mũ đỏ với tiên phong hàng đầu màu trắng.

Giống như nhẵn đá, hội thi đấu bước đầu với trái banh ở trung tâm hồ bơi lội và nhì đội bơi nhanh đến nó từ con đường khung thành của mình. Thừa banh rất có thể được mang lại trước vày chuyền thủ công bằng tay hoặc bơi lội với đầu bên trên nước với quả banh thân hai cánh tay, vì vậy trái banh lướt bên trên sóng tạo cho bởi đầu của ước thủ. Không một cầu thủ như thế nào trừ thủ môn gồm thề giữ banh với cả hai tay.

Hậu vệ ko được can thiệp vào di chuyển của đốì phướng trừ phi ước thủ đang nắm dữ banh. Số đông lỗi nặng bị phân phát một phút vào vùng cấm địa và một ước thủ bị đuổi ra ngoài sau khi tự mình phạm năm lỗi.

Đối cùng với lỗi nhẹ, như ráng hoặc bấm bóng, một quả ném thoải mái được thưởng tự điểm phạm lỗi. Ít độc nhất hai ước thủ buộc phải chạm láng sau trái ném từ do trước lúc bàn chiến thắng được ghi

Một cuộc chiến được phân thành các hiệp từ 5 cho 8 phút. Sau một trận hòa, bao gồm hai lần thêm giờ, các lần 3 phút. Trường hợp trận đấu vẫn còn đấy hòa sau phần đa lần thêm giờ, nhì đội liên tiếp chơi thêm một đợt thêm tiếng 3 phút cho tới khi trọng tài quyết định.

Xem thêm: Bài Tập Về Although In Spite Of Despite Lớp 7 Có Đáp Án, Bài Tập Về Although In Spite Of Despite Lớp 7

Task 1: Work in pairs. Match the words in column A with their meanings in column B. (Làm câu hỏi từng đôi. Ghép các từ sinh hoạt cột A cùng với nghĩa của triệu chứng ở cột B.)

A

B

 1. Opponent

 2. Penalize

 3. Eject

 4. Foul

 5. Tie

 a. Lớn make someone leave a game

 b. An action in sports that is against the rules

 c. Lớn punish a team or player who breaks the rules

 d. A situation in a game when two teams have the same scores

 e. Someone who tries lớn defeat another person in a competition

Lời giải:

1. Opponent- e. someone who tries lớn defeat another person in a competition

(đối thủ - 1 người cố thay để vượt mặt một tín đồ khác trong một cuộc thi)

2. Penalize - c. to punish a team or player who breaks the rules

(xút phạt - để trừng phạt một đội nhóm hoặc bạn chơi vi phạm những quy tắc)

3. Eject- a. to make someone leave a game

(đuổi - để làm cho ai kia rời một trò chơi)

4. Foul - b. an kích hoạt in sports that is against the rules

(trái lý lẽ - một hành động trong thể thao sẽ là trái với những quy tắc)

5 .tie - d. a situation in a game when two teams have the same scores

(hòa - một trường hợp trong một trò chơi khi nhì đội có cùng số điểm)

Task 2: Complete the following sentences, using the information from the passage. (Điền gần như câu sau, dùng tin tức từ đoạn văn.)

1. Water polo is played in a pool……….metres deep,……....long and……….wide.

=> Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long and 20 metres wide. (Bóng nước được nghịch trong một hồ bơi lội sâu 1,8 mét, lâu năm 30 mét và rộng trăng tròn mét.)

Thông tin: (cầu đầu đoạn 1) “Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long and 20 metres wide, with a goal 3 metres high & at least 0.9 metre above the water.”

2. The trang chủ team wears………, the visiting team wears ……………and the goalies wear……………..

=> The home team wears white caps, the visiting team wears blue caps and the goalies wear red caps with the number 1 in white.  ( Đội chủ nhà đội nón trắng, đội khách đội mũ xanh cùng thủ môn nhóm mũ đỏ với số 1 màu trắng. )

Thông tin: (đoạn 2) “The trang chủ team wears white caps, the visiting team blue ones và the goalies wear red caps with the number 1 in white.”

3. Both teams sprint for the ball from…………….

=> Both teams sprint for the ball from their own goal lines. (Cả hai team đẩy quả bóng từ vén xuất phát. )

Thông tin: (đoạn 3) “Like football, the game begins with the ball in the centre of the pool and both teams sprint for it from their own goal lines.”

4. A không tính phí throw is awarded for minor fouls, such as…………….

=> A không tính tiền throw is awarded for minor fouls, such as holding or punching the ball. (Một quả ném phạt tự do được trao cho phần đông pha phạm lỗi nhỏ, ví dụ như cầm giỏi đấm vào bóng. )

Thông tin: (đoạn 5) “For minor fouls, such as holding or punching the ball, a không tính phí throw is awarded from the spot of the foul.”

5. A trò chơi is divided into quarters ranging from………….in length.

=> A trò chơi is divided into quarters ranging from five lớn eight minutesin length. (Một trò đùa được phân thành các hiêp tự 5 cho 8 phút. )

Thông tin: (cầu đầu đoạn cuối cùng) “A game is divided into quarters ranging from five khổng lồ eight minutes in length.”

Task 3: Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

1. Where can people play water polo? (Người ta rất có thể chơi trơn nước làm việc đâu?)

=> People can play it in a pool. ( Mọi người rất có thể chơi nó vào một hồ bơi.)

Thông tin: (câu đầu đoạn 1) “Water polo is played in a pool”

2. Where is the ball when the trò chơi starts? (Bóng ở đâu khi cuộc đấu bắt đầu?)

=> It is in the centre of the pool. (Đó là vào trung trung ương của hồ nước bơi.)

Thông tin: (đoạn 2) “the game begins with the ball in the centre of the pool”

3. How can the ball be advanced? (Làm núm nào nhằm quả láng được nâng cao?)

=> Ball can be advanced by passing with in a hand or swimming with the head above the water & the ball between the arms so it rides on the waves created by the swimmer"s head. (Bóng hoàn toàn có thể được nâng cao bằng phương pháp truyền đi bằng tay hoặc bơi với đầu cùng bề mặt nước với bóng giữa các cánh tay để nó cưỡi bên trên sóng tạo nên bởi đầu của người bơi. )

Thông tin: (đoạn 3) “The ball can be advanced by passing with one hand ...”

4. Which players are allowed to lớn hold the ball with both hands? ( fan chơi làm sao được phép duy trì cả nhị tay?)

=> Only the goalies can hold the ball with both hands.

Xem thêm: Hd Cách Đánh Các Bài Trống Đội Nghi Thức, Trống Đội Nghi Thức

(Chỉ có những cầu thủ new được giữ quả bóng bằng cả nhì tay. )

Thông tin: (đoạn 3) “No player except the goalie can hold the ball with both hands.”

5. What happens khổng lồ a player who commits five personal fouls? (Điều gì xẩy ra với một mong thủ phạm lỗi cá nhân?)

=> He is ejected from the same after committing five personal fouls. (Anh ta bị đuổi ra khỏi cùng một lúc sau khi thừa nhận 5 lỗi cá nhân.)

Thông tin: (đoạn 4) “a player is ejected after committing five personal fouls.”

III. AFTER YOU READ (sau lúc đọc)

Work in groups. Make a comparison between football & water polo, using the following suggestions. (Làm bài toán từng nhóm. So sánh giữa đá bóng và nhẵn nước, cần sử dụng những gợi nhắc sau.)