Unit 5 Lớp 10 Listening

  -  

Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 C. Listening trang 57-58

Loạt bài soạn, giải bài xích tập tiếng Anh lớp 10 Unit 5 C. Listening sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học viên lớp 10 dễ dàng sẵn sàng bài để học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 10 listening

Bạn sẽ xem: Unit 5 lớp 10: listening


*

C. Listening (Trang 57-58 SGK giờ Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

How often bởi vì you use each of these items below? Put a tick (V) in the right column. Then compare your answers with a partner. (Bao thọ em thực hiện mỗi đồ dùng dưới phía trên một lần? Tích (V) vào cột đúng. Tiếp đến so sánh câu vấn đáp của em với các bạn học.)

Ví dụ:

very often sometimes never
radio V
cell phone V
camcorder (máy thu hình) V
computer V
TV V
fax machine V

Listen and repeat. (Nghe với lặp lại.)

worried: lo lắngmemory: kỉ niệm, cỗ nhớrefused: trường đoản cú chốiexcuse (v): tha thứ, trang bị lỗi (n): lời xin lỗiVDU (visual display unit): sản phẩm hiển thịheadache: chứng đau đầuWhile you listen (Trong khi chúng ta nghe)

Task 1. Lisien to an old company director talking about his experience of learning how lớn use a computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F). (Lắng nghe một vị giám đốc bự tuổi của một công ty nói đến kinh nghiệm của ông về học thực hiện máy tính. Khẳng định xem phạt biểu nào là đúng (T) hoặc sai (F).)

Bài nghe:

1. F2. T3. T4. F5. F6. F

Bài nghe:

1. Invited2.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sinh Học 9 Bài 41 Sinh 9: Môi Trường Và Các Nhân Tố Sinh TháiXem thêm:

Still
3. Refused4. Excuse5. Anything

After you listen (Sau khi chúng ta nghe)

Listen to lớn the man"s talk again. Then retell his story, beginning the story with the following senlence: (Nghe lại mẩu truyện của người đàn ông. Sau đó kể lại câu chuyện, bước đầu câu chuyện với câu như sau:)

TAPESCRIPT - Nội dung bài bác nghe:

Well, I wasn"t worried when my son bought a computer. After all lots of children have parents who don"t understand computers. But when my secretary asked me for a computer in the office. I really became worried. So I decided to take some lessons in computing & my son became my teacher. He"s very helpful. He invited me to sit down in front of the computer screen which I did not know what to gọi it. When I asked him what it was, he said that it was VDU. I still didn"t know what VDU was, but I was too shy lớn ask him any more. From that moment my memory refused khổng lồ learn because he told me a lot of things that I really didn"t understand at all. After a few lessons I began lớn feel tired. I made an excuse, saying that I was having a headache. I suggested we should leave the lesson until another day. Since then I haven"t said anything about the computer khổng lồ my son and my secretary.